Top 10 similar words or synonyms for რეალიზდება

არქონა    0.805717

განაპირობებენ    0.780318

სამართლიანია    0.778268

მიიღწევა    0.774467

მედიკამენტების    0.773723

არგუმენტის    0.770770

კარკასის    0.767151

ფუნქციაა    0.766700

შენახვისათვის    0.764175

განტოლების    0.762501

Top 30 analogous words or synonyms for რეალიზდება

Article Example
დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა გენეტიკური ინფორმაცია რეალიზდება გენების ექსპრესიისას, ტრანსკრიპციისა (დნმ-ის მატრიცაზე რნმ-ის მოლეკულების სინთეზისა) და ტრანსლაციის (რნმ-ის მატრიცაზე ცილების წარმოქმნის) დროს.
ავსტრალია (კონტინენტი) ავსტრალიაში აქტიურად ვითარდება შეკუმშული ბუნებრივი აირის წარმოება. ქვეყანაში რეალიზდება ამ სფეროს ყველა ახალი პროექტის 60 %. საბადოების ბაზაზე, რომლებიც იმყოფებიან კარნარვონის () აუზში, დასავლეთ ავსტრალიაში, შენდება შეკუმშული ბუნებრივი აირის წარმოების ერთ-ერთი მსხვილი ქარხანა — Pluto.
გიორგი ჩახავა არქიტექტორის განხორციელებული ნამუშევრები ამ ხედვის პირდაპირი, სივრცული (ძეგლით) დადასტურებაა. გ. ჩახავა ხშირად მიდის და თმობს მოცულობას, რომელშიც შესაძლოა შენობის დამატებითი, სასარგებლო ფართობი ყოფილიყო. ეს დათმობა რეალიზდება როგორც შიგნიდან ასევე გარედან ხედების გაუმჯობესების მიზნით.
ზღვაზე გასასვლელის არმქონე სახელმწიფოები საერთაშორისო სამართლის მიხედვით (საერთაშორისო საზღვაო სამართალი 1982 წელი, ნაწილი X), შიდაკონტინენტალურ ქვეყნებს აქვთ ზღვის გამოყენების უფლება. ეს უფლება რეალიზდება ზღვაზე გასასვლელის არმქონე დაინტერესებულ სახელმწიფოებსა და ტრანზიტულ სახელმწიფოებს შორის სპეციალური შეთანხმებების დადების გზით.
ევროპის დაისი შპენგლერმა შემოიტანა „კულტურის სულის“ ცნება. მისი აზრით, ყველა კულტურას გააჩნია საკუთარი „სული“, რომელიც რეალიზდება მრავალრიცხოვან ინდივიდუალურ სიცოცხლეებში. ყოველი კულტურის სული უნიკალურია და ბოლომდე არ გამოიხატება რაციონალური საშუალებებით. ამიტომაა ესოდენ ძნელი სხვა კულტურის ხალხის შინაგანი სამყაროს წვდომა, მათი სიმბოლოების, გრძნობების, რწმენათა ბუნების გაგება: „ყველა დიდ კულტურას ახასიათებს მსოფლშეგრძნების საიდუმლო ენა, რომელიც სრულიად გასაგებია მხოლოდ იმისათვის, ვისი სულიც მთლიანად ეკუთვნის ამ კულტურას“.
იოჰანესბურგი აფრიკის ეროვნული კონგრესის ხელმძღვანელობა რამდენიმეჯერ აღნიშნავდა ადმინისტრაციული დედაქალაქის პრეტორიიდან იოჰანესბურგში გადატანის თაობაზე. ამასთან ერთად რეალიზდება მთლიანი ზოლის მასობრივი განაშენიანების მასშტაბური გეგმები იოჰანესბურგსა და პრეტორიას შორის ერთიანი გიგანტური მეგაპოლისის სახით თანამედროვე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით. როგორც მოსალოდნელია, პერსპექტიული ჩქაროსნული მონორელსური რკინიგზა დაეხმარება განტვირთოს საავტომობილო ტრასები და ერთმანეთს დაუკავშიროს მომავალი მეგაპოლისის ყველაზე უფრო მჭიდროდ დასახლებული ცენტრები.
ვაკუუმი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაკუუმი არის რაიმე მოცულობა სივრცეში რომელშიც (თითქმის) არ არის მატერია, იმ მნიშვნელობით, რომ წნევა ამ არეში გაცილებით ნაკლებია ატმოსფერულ წნევაზე. ტერმინი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, რომელიც "ცარიელს" ნიშნავს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც საქმე არ ეხება კვანტურ ვაკუუმს, კლასიკური "იდეალური ვაკუუმის" ცნება, რომელიც გულისხმობს რომ აირის წნევა უნდა იყოს ნულის ტოლი, მხოლოდ აბსტრაქტული ცნებაა და რეალობაში არასოდეს რეალიზდება.
ფილტრაცია ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი სხვადასხვა სითხეების გაწმენდის დარგში არის პრინციპი ჰიდროგინამიკური გაწმენდის. მას საფუძვლად უდევს ყოველ ფილტროელემენტის უჯრედთან დინების შექმნა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას გაატაროს ნაწილაკები რომლის ზომები (3-10 -ჯერ) ნაკლებია ვიდრე ნახვრეტის ზომა. უფრო დიდი ზომების ნაწილაკები ფილტრიდან გადაისროლება ან გროვდება ბუნკერში. რეალიზდება ძირითადი პრინციპი: ფილტრის ამოცანა არაა მსხვილი ნაწილაკების შეჩერება, არამედ გასული სითხის სიწმინდე. ასეთი პრინციპული გადაწყვეტილების შედეგად ფილტრი არ ივსება ნაწილაკებით და არ საჭიროებს ტექნიკურ მომსახურებას დიდი პერიოდის მანძილზე.
ევროპის დაისი შპენგლერის აზრით, კულტურა ეს არის სიმბოლურად გამოხატული აზრობრივი მთლიანობა(სისტემა), რომელშიც ბუნებრივად (და მრავალფეროვანი საშუალებებით რეალიზდება შესაბამისი სული. შპენგლერი გამოყოფს სულის რამდენიმე სახეს: „აპოლონურს“, „მაგიურს“, „ფაუსტურს“, რომლებიც, შესაბამისად, საფუძვლად უდევს ბერძნულ, შუა საუკუნეების არაბულ და ევროპულ კულტურებს. ყველა კულტურა თანაბარმნიშვნელოვანია და უნიკალური. თითოეულს გააჩნია არა მარტო საკუთარი ხელოვნება, არამედ საკუთარი ბუნებისმეტყველება და თვით ბუნებაც კი, რადგან ბუნება ადამიანის მიერ კულტურის მეშვეობით აღიქმება. ყოველ კულტურას აქვს ისტორიის საკუთარი ტიპი, რომლითაც იგი უშუალოდ შეიგრძნობს და განიცდის ზოგადსა და კერძოს, მსოფლიო–ისტორიულსა და ბიოგრაფიულს.
განათლების ერთიანი საკრედიტო კავშირი საკრედიტო კავშირი ემსახურება მხოლოდ მასში რეგისტრირებულ პირებს. კავშირში რეგისტრაციის გამარტივებული პირობები — უზრუნველყოფს წევრთა მზარდ რიცხოვნობას ევროპისა და სხვა განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე. საკრედიტო კავშირი არის საბანკო-საფინანსო სახის, არა-პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელშიც რეალიზდება წევრთა ეკონომიკური უფლებები. მას ახასიათებს დეპოზიტების და ძირითადი ფონდების მაღალი მდგრადობა და დაცულობა, რომელიც მიიღწევა შესაბამისი სარეზერვო ფონდების ფორმირებით. პრინციპი ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის, საუკეთესოდ ასახავს საკრედიტო კავშირის იდეოლოგიას. თითოეულის მიერ მიღწეული შედეგი გუნდური გამარჯვებაა. ერთობაში იგულისხმება არა მარტო ფინანსური, არამედ პროფესიონალური, შრომითი და სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების გაერთიანება.