Top 10 similar words or synonyms for მახასიათებელთა

ფენოტიპის    0.840631

რაოდენობების    0.830052

პერსპექტივის    0.822750

მელითონეობის    0.821918

ჩომსკის    0.819548

ეტიოლოგიის    0.818722

აგნოსტიციზმის    0.818284

სანდოობის    0.817702

სოციოკულტურულ    0.816071

თვითღირებულების    0.813859

Top 30 analogous words or synonyms for მახასიათებელთა

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
პითონი (პროგრამირების ენა) პითონი მულტიპარადიგმული ენაა და მოიცავს როგორც პროცედურული, იმპერატიული, ისე ფუნქციონალური პროგრამირების ელემენტებს. მას ხშირად ადარებენ ისეთ ენებს, როგორებიცაა Tcl, Perl, Ruby, Scheme და Java. პითონის მახასიათებელთა შორის აღსანიშნავია:
კულტურა კულტურათა ურთიერთქმედება ეწოდება უშუალო კავშირურთიერთობის სახეს, რომელიც ყალიბდება, სულ მცირე, ორ კულტურას შორის, აგრეთვე ამ ურთიერთობათა შედეგად წარმოშობილ გავლენებსა და ორმხრივ ცვლილებებს. კულტურათა ურთიერთქმედების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფასეულობათა, მახასიათებელთა, კულტურული აქტივობის ფორმათა შეცვლას, ახალი ორიენტირების გაჩენას, რაც გარედან მომდინარე იმპულსების გავლენით ხდება. კულტურათა ურთიერთქმედება, როგორც წესი, ხანგრძლივი პროცესია (არანაკლებ რამდენიმე ათეული წლისა).
მარგინალური კულტურა დღეისათვის სამეცნიერო ლიტერატურაში აქტიურად გამოიყენება “მარგინალური კულტურის” ცნება, თუმცა მისი შინაარსი მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის. ხშირად მას განიხილავენ მარგინალური ინდივიდის ან სუბკულტურის ანალოგიით. ასეთ შემთხვევაში ტერმინი ნეგატიურ დატვირთვას იძენს; აქცენტი კეთდება მარგინალური კულტურის “გაორებულ”, “კულტურათშორის” ხასიათზე, კულტურული თვითიდენტიფიკაციის პროცესის სირთულეზე, თვითშემეცნების მთლიანობის დარღვევაზე, აქედან გამომდინარე შინაგან დისკომფორტსა და მის შესაბამის ქცევის ფორმებზე, ფასეულობით და ნორმატულ ამბივალენტურობაზე, სტრუქტურულ მახასიათებელთა ეკლექტურობაზე. მარგინალურობა მიიჩნევა გარდამავალ მდგომარეობად კულტურისათვის, რომელიც მთავრდება კულტურული სახის გამოკვეთითა და კულტურული თვითიდენტიფიკაციის პრობლემის გადაჭრით, თუმცა არსებობს სხვაგვარი თვალსაზრისიც. მარგინალობა გაიაზრება არა ამა თუ იმ ჯგუფის “ფიქსირებულ” მახასიათებლად, არამედ ურთიერთობათა გარკვეულ ტიპად, რომელიც გულისხმობს განსაზღვრულ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ კულტურის ფასეულობებისადმი.
ჰომო ერექტუსი მიუხედავად ყველაფრისა, საგულისხმოა, რომ  მხოლოდ ვარაუდებსა და მეტ-ნაკლებად სანდო ფაქტებზე დაყრდნობა არა არის მიზანშეწონილი, ვინაიდან დღევანდელი ანთროპოლოგია არ გამოირჩევა ჰომო ერექტუსისა თუ სხვა იშვიათი ინდივიდების ნიმუშთა ფართო „კოლექციით“. ამასთანავე, შეიმჩნევა მახასიათებელთა ვარირება რეგიონების მიხედვით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია აღმოსავლეთ აზიისა და აფრიკის ჰომო ერექტუსთა მოდელების შედარებისას გამოხატული განსხვავებები, რომლებიც მიგვითითებენ, რომ მსჯელობის ზოგადობის ფარგლები უნდა შევავიწროვოთ და კონკრეტული მაგალითები მოცემული ტერიტორიის მიდამოებში განვიხილოთ. და თუნდაც ამ შემთხვევაში, მხოლოდ განამარხებული მასალის კითხვისას მეცნიერები ვერ მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ ზუსტად რა პირობებში, როგორი ხასიათის გარემოში მოუწია ცხოვრება ამა თუ იმ „მასალას“. ჩვენ დღესაც მხოლოდ შეგვიძლია, ვივარაუდოთ მიზეზები, რომლებიც გამოიწვევდნენ, ვთქვათ, ჰომო ერექტუსის ძვლების სისქის ცვლილებას, მაგრამ მაინც ვერ მივიღებთ სრულ ჭეშმარიტებას პასუხის სახით იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორმა კლიმატურმა, ყოფითმა თუ ეკოლოგიურმა პირობებმა გამოიწვია ცვლილება და იყო თუ არა ის გადატანილი დედამიწის სხვა ნაწილში, სხვა კონტინენტსა თუ კლიმატურ სარტყელში მიგრაციების შედეგად. საჭიროა ამ და მრავალ სხვა კითხვას საბოლოოდ გაეცეს პასუხი მანამ, სანამ რაიმე დასკვნას გამოვიტანდეთ და ჰომო ერექტუსს ჩვენი წინაპრების ვრცელ სიაში შევიყვანდეთ. მანამდე კი, ერთადერთი, რაც შეგვიძლია, სრულიად დარწმუნებით ვთქვათ, არის ის, რომ მილიონობით წლის მანძილზე, სხვადასხვა ტერიტორიაზე ვითარდებოდა ჰომო ჰაბილისისა თუ ჰომო რუდოლფენსისის შთამომავალი, რომელიც მოგვიანებით შესაძლოა, ჰომო საპიენსის უძველეს ვარიანტად გარდაიქმნა.