Top 10 similar words or synonyms for კატეგორიების

სპეციფიკის    0.876797

ფორმულის    0.853579

თანმიმდევრობის    0.845082

კრიტერიუმების    0.839823

თვალსაზრისის    0.835200

ტოპოლოგიის    0.834137

პერსპექტივის    0.828685

განსაზღვრების    0.828295

სინტაქსის    0.826575

ვარიანტების    0.822400

Top 30 analogous words or synonyms for კატეგორიების

Article Example
Crash (ჟურნალი) "გამარჯვებულები კატეგორიების მიხედვით":
ლათინური ენა ლათინურ ენაში (უღლებად, ფინიტურ) ზმნას აღწერენ შედეგი კატეგორიების მიხედვით:
საძიებო სისტემების სია აღნიშნულ სტატიაში მოცემულია საძიებო სისტემების სია კატეგორიების მიხედვით.
ტიპი (ბიოლოგია) ტიპი () — ტაქსონომიური იერარქიის ერთ-ერთი უმაღლესი რანგი ზოოლოგიის ტაქსონომიურ იერარქიაში. ბოტანიკურ კალსიფიკაციებში მას შეესაბამება დანაყოფი (). ტაქსონომიური კატეგორიების იერარქიაში ტიპი და დანაყოფი იმყოფება კლასზე მაღლა და სამეფოზე დაბლა. XIX საუკუნის დასაწყისამდე ტაქსონომიური კატეგორიების უმაღლესი რანგი იყო კლასი, რომელიც საკმარისი იყო იმდროინდელი სისტემის დაბალი დეტალიზაციის გათვალისწინებით. ცხოველთა სამეფო შეიცავს მიახლოებით 40 ტიპს, ხოლო მცენარეთა - 12-ს.
აზერბაიჯანის პოლიტიკა 1992 წლის ივლისში, აზერბაიჯანმა რატიფიკაცია მოახდინა „ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ევროპის“ ხელშეკრულებას, რომელიც ადგენს ყოვლისმომცველ ლიმიტს ძირითადი კატეგორიების ჩვეულებრივ სამხედრო აღჭურვილობაზე და ითვალისწინებს ამ ნორმებზე მეტი იარაღის განადგურებას.
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ბასს 7-ით დადგენილია, რომ საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების ნაკადები პირდაპირი მეთოდით გამოყენებისას ნაჩვენები უნდა იყოს ფულადი სახსრების შემოსავლისა და გასავლის მთლიანი ნაკადები, ძირითადი კატეგორიების მიხედვით.
გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი ჰეგელის „ლოგიკის მეცნიერება“ მასალის სიმდიდრით, ანალიზის სიღრმითა და დასაბუთების თავისებურებით სრულიად განსაკუთრებული ფილოსოფიური გამოკვლევაა. ამ თხზულების სამივე ნაწილი — მოძღვრება არსზე, არსებასა და ცნებაზე — ფილოსოფიის კატეგორიების დიალექტიკური ბრწყინვალე მაგალითია. ჰეგელი შეეცადა კატეგორიათა გადასვლები ლოგიკის სფეროში დაეკავშირებინა ფილოსოფიური აზრის ისტორიის განვითარების პროცესთან: ლოგიკის კატეგორიები თავისებურად გამოხატავენ ისტორიულად არსებული ფილოსოფიური სისტემის ძირითად პრინციპებს. კატეგორიების ლოგიკურ თანამიმდევრობაში ამ პრინციპთა თანამიმდევრობაა უკუფენილი. ამრიგად, ჰეგელის ფილოსოფიური ისტორია შეცდომათა გაგალერეა კი არ არის, არამედ აბსოლუტის შემეცნების პროცესია, რომელიც მოხსნილი სახითაა შენახული „ლოგიკის მეცნიერებაში“.
ბეკუს-ნაურის ფორმალიზმი BNF-ში განასხვავებენ მეტასიმბოლოებს, საბოლოო ტერმინებს (terminals) და არა საბოლოო ტერმინებს (non terminals). მეტასიმბოლოები წარმოადგენენ BNF-ის სიმბოლოებს. არა საბოლოო ტერმინების სიმბოლოები წარმოადგენენ დაწესებული კატეგორიების სახელებს, და საბოლოო ტერმინები არიან აღწერილი ენის სიმბოლოები.
ღვინო კატეგორიების მიხედვით ღვინო არის "ჯიშობრივი" და "კუპაჟური". ჯიშობრივ ღვინოს ამზადებენ ერთი ჯისის ყურძნისგან, კუპაჟურს კი - სხვადასხვა ყურძნის ჯიშის ნარევისაგან. ყურძნის ღვინო ორგვარია: "წყნარი ღვინო", რომელიც თითქმის არ შეიცავს ნახშირორჟანგს და "ნახშირორჟანგის შემცველი".
ორმაგი მემკვიდრეობის თეორია ორმაგი მემკვიდრეობის თეორია გულისხმობს ადამიანის ქცევების ახსნას ორი უმთავრესი ფაქტორის: სოციალური და გენეტიკური კატეგორიების გაანალიზებით. თეორია წარმოადგენს ადამიანის ქცევის შესახებ არსებული მრავალი ჰიპოთეზის, ემპირიული მასალისა და მონაცემების განზოგადებასა და სამ პოსტულატად წარმოდგენას: