Top 10 similar words or synonyms for იონების

აზოტის    0.935038

ჟანგბადის    0.934835

ქლორის    0.929349

კალციუმის    0.927665

ნახშირბადის    0.923517

დიოქსიდის    0.920190

იონები    0.918647

აზოტი    0.916287

ნარევის    0.915258

სილიციუმის    0.914763

Top 30 analogous words or synonyms for იონების

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
ელექტროლიზი უჟანგბადო მჟავათა წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს კათოდზე ხდება წყალბად-იონების აღდგენა:
იონოსფერო ამჟამად F გარემოს უწოდებენ მთელს იონოსფეროს 130—140 კმ-ზე მაღლა. იონების წარმოქმნის საუკეთესო პირობები 150—200 კმ-ის სიმაღლეებზეა. მაგრამ წარმოშობილი პლაზმა დიფუზიისა და იონების სიცოცხლის ხანგძლიობის შედარებით მაღალი მნიშვნელობის გამო გადანაწილდება და შედეგად ელექტრონებისა და იონების მაქსიმალური კონცენტრაცია დაიმზირება 250—400 კმ-ის სიმაღლეებზე.
იონური რადიუსი იონური რადიუსი — სფეროსმაგვარი იონების დამახასიათებელი ზომა, რომელიც გამოიყენება ატომებს შორის მანძილის გამოსათვლელად იონურ ნაერთებში. იონური რადიუსის ცნება დაფუძნებულია ვარაუდზე, რომ იონების ზომები არაა დამოკიდებული მოლეკულის შემადგენლობაზე, რომელშიც ისინი შედიან. მასზე მოქმედებს ელექტრონული გარსის რაოდენობა, ატომების და იონების შეფუთვის სიმჭიდროვე (სიმკვრივე) კრისტალურ მესერში.
თირკმელი თირკმლების საშუალებით მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის რეგულაცია, ძირითადად, ხორციელდება ნატრიუმის ბიკარბონატის რეაბსორბციის და სხვადასხვა მჟავა ნაერთების (ამონიუმის ქლორიდი, ერთჩანაცვლებითი ფოსფატი და სხ.) სახით წყალბადის იონების სეკრეციის გზით. შარდთან ერთად H+ იონების სადღეღამისო ექსკრეცია, ნორმაში შეადგენს 50-70 მმოლ.
მარილები მარილთა სახელები მიიღება მისი შემადგენელი იონების სახელებიდან. ჯერ იწერება კათიონის დასახელება, შემდეგ ანიონის (მაგ. ნატრიუმის ქლორიდი)
ჰალოგენალკანები დამახასიათებელი რეაქციაებია — ნუკლეოფილნური ჩანაცვლება, ელიმინირება, აღდგენა ალკანამდე, გადაჯგუფებები კარბენის იონების მონაწილეობით, ურთიერთმოქმედება ტუტე და ტუტემიწა ლითონებთან.
არომატულობა არომატულ კავშირებს განაკუთვნებენ სხვადასხვა აგებულების მქონე მოლეკულებისა და იონების ვრცელ ჯგუფს, რომელიც აკმაყოფილებს არომატულობის კრიტერიუმებს.
ქლორწყალბადი ქლორიდ=იონების მაღალი კონცენტრაციის გამო ხსნარში ლითონი ებმება ქლორიდულ კომპლექსებში, რაც ხელს უწყობს მის გახსნას:
ნეონი მაგრამ, ოპტიკური სპექტოგრამის და მას-სპექტრომეტრიის მეთოდების დახმარებით დადგენილია იონების Ne, (NeAr), (NeH), და (HeNe) არსებობა.
ვერცხლი ვერცხლის საშუალო შემცველობა დედამიწის ქერქში (ალექსანდრე ვინოგრადოვის მიხედვით) 70 მგ/ტ არის. მისი მაქსიმალური კონცეტრაციაა თიხნარ ფენებში სადაც აღწევს 900 მგ/ტ. ვერცხლი ხასიათდება იონების დაბალი ენერგეტიკულობით,რაც იწვევს ამორფიზმის უმნიშვნელო გამოვლინებას და სხვა ლითონების მესრებში შედარებით რთულად შესვლას. შეინიშნება მხოლოდ ტყვიისა და ვერცხლის იონების იზომორფიზმი. ვერცხლის იონები შედიან თვითნაბადი ოქროს მესერში სადაც მისი რაოდენობა საკმაოდ დიდია. ვერცხლის იონების მცირე რაოდენობა შედის სპილენძის სულფიდების მესრებში, ასევე ტელურიდებში, ოქრო-კვარცულ საბადოებში.