Top 10 similar words or synonyms for ველით

ტიპით    0.883791

მოქმედებისას    0.879464

დენების    0.877425

შთანმთქმელი    0.875478

წარმოსაქმნელად    0.873854

შეკუმშვისას    0.866443

ბირთვებში    0.863911

ჰიდროსტატიკური    0.863804

შეკუმშვით    0.861441

აორთქლებას    0.860602

Top 30 analogous words or synonyms for ველით

Article Example
წრფივი ალგებრა ველის ველით გაფართოება V ⊂ W წრფივი სივრცის მაგალითია. W-ში არსებული ოპერაციების მიმართ W წრფივი სივრცეა V-ს მიმართ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის დროშა დროშა ჰორიზონტალურადაა გაყოფილი ორ ნაწილად. ზედა ნაწილი ლურჯი ფერისაა, ქვედა მწვანე. ლურჯსა და მწვანე ნაწილებში დროშის ტარიდან შეჭრილია სამკუთხედი თეთრი ველით, რომლის ცენტრში გამოსახულია მეწამული ჯვარი.
წითელი ძვრა მასიური კომპაქტური ობიექტებისთვის ძლიერი მიზიდულიობის ველით (მაგ. ნეიტრონული ვარსკვლავი და შავი ხვრელი) საჭიროა ზუსტი ფორმულების გამოყენება. კერძოდ, გრავიტაციული წითელი ძვრა სფერული სხეულის სპექტრში მასით formula_11 და რადიუსით formula_12
ვარსკვლავთკარიბჭის ტექნოლოგიები ეს არის შევრონების ფორმის მქონე მოდულების მიერ აწყობილი ვარსკვლავთკარიბჭე, მოდულები დაწყობილნი არიან რგოლის ფორმაზე და დამაგრებულნი არიან ენერგეტიკული ველით, ზეკარიბჭის გასახსნელად საჭიროა ყველა მათგანის დატენვა. ორაებმა ირმის ნახტომში ორი ზეკარიბჭე ააგეს.
ფიზიკა ტრადიციულად ფიზიკაში გამოყოფენ მატერიის ორ ფუნდამენტალურ სახეს — ნივთიერებასა და ფიზიკურ ველს. თუმცა ასეთი დაყოფა პირობითია, რამდენადაც ველის კვანტური თეორიის მიხედვით ნებისმიერი ნაწილაკი აღიწერება დაკვანტული ფიზიკური ველით. ველების დაკვანტულობა მათ აძლევთ კორპუსკულარულ ნიშნებს.
იონის ძრავი იონის ძრავის მუშაობის პრინციპი არის იონიზაცია აირის და მისი აჩქარება ელექტრონული ველით. ამასთან ერთად, მაღალი დამოკიდებულება ელექტრონული მუხტის მასასთან,შესაძლებელი ხდება იონების აჩქარება ძალიან მაღალ სიჩქარეზე, 210 კმ/წ.
ფერომაგნიტური სითხე ფერომაგნიტური სითხეებს იყენებენ სითბოს გადაცემაში. მაგნიტური ველით სხვადასხვა ამთვისებლობის ((მაგ. ტემპერატურული გრადიენტის არსებობის გამო)) მქონე ფერომაგნიტურ სითხეზე ზემოქმედებისას, წარმოიშობა არაერთგვაროვანი მაგნიტური მოცულობითი ძალა, რაც იწვევს ახალი ფორმის სითბოს გადაცემას, ე.წ თერმომაგნიტურ კონვენციას. თბოგადაცემის ასეთი სახე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას იქ, სადაც არ გამოდეგება ჩვეულებრივი კონვენცია, მაგალითად მიკრომოწყობილობებში ან შემცირებული გრავიტაციის პირობებში.
კასპიის ზღვა კასპიის ზღვაზე მონაბერი ქარის ძალების მიმართულება სამი ფაქტორით განისაზღვრება: ატმოსფეროს ზოგადი ცირკულაციის ხასიათით, ტემპერატურის ველით, რომელსაც თვით ზღვა ქმნის და ნაპირების რელიეფით. მიწისპირა ფენაში ქარის რეჟიმი გამოირჩევა არამდგრადობით, რაც აიხსნება ზღვის ცალკეული ნაწილების ფარგლებში ატმოსფერული პროცესების ტიპების სხვადასხვაობით. ქარის რეჟიმის საერთო კანონზომიერება იმგვარია, რომ წლის დიდ ნაწილში ზღვაზე ბატონობს ჩრდილოეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ მიმართულების ქარი.
კასპიის ზღვა ჩრდილოეთი კასპიის აღმოსავლეთი ნაწილი ხასიათდება მარილიანობის უფრო ერთგვარი ველით, რადგან მდინარეული და ზღვიური წყლების დიდი ნაწილი ზღვის ამ რაიონში მოდის ტრანსფორმირებული სახით. შუა და სამხრეთ კასპიის ღრმულებში მარილიანობის რყევა ზედა ფენაში შეადგენს 1-1,5 ‰-ს. ყველაზე დიდი სხვაობა მაქსიმალურ და მინიმალურ მარილიანობას შორის აღინიშნება აფშერონის ზღურბლთან, სადაც იგი უდრის 1,6 ‰-ს ზედაპირულ ფენაში და 2,1 ‰-ს ჰორიზონტზე.
შრედინგერის განტოლება თუ ცნობილია ტალღური ფუნქცია formula_1 დროის ნებისმიერ შემდგომ formula_2 მომენტში. formula_3 მასის ნაწილაკისათვის, რომელიც მოძრაობს formula_4 (x, y, z, t) პოტენციალის მქონე ველით წარმოშობილი ძალის მოქმედებით, შრედინგერის განტოლებას ექნება სახე: formula_5, სადაც formula_6, formula_7 ერგ. წმ არის პლანკის მუდმივა. ამ განტოლებას "დროით" შრედინგერის განტოლებას უწოდებენ.