Top 10 similar words or synonyms for დონეებზე

დენების    0.861400

დიგენეზური    0.852202

შენახვადი    0.844582

ხარისხობრივად    0.844038

კოორდინატის    0.843627

ბირთვებში    0.841502

წარმოქმნან    0.840947

მოცულობაში    0.840242

დაქვეითებით    0.838882

გრუნტების    0.838686

Top 30 analogous words or synonyms for დონეებზე

Article Example
სომხეთის უსაფრთხოების სამსახური სომხეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იწყება ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან. სახელმწიფოებრიობის განვითარების სხვადასხვა დონეებზე ამ სამსახურს ასრულებდნენ როგორც ცალკეული პიროვნებები, ასევე ფეოდალური სახლები.
ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსი როგორც ვნახეთ, ელექტრონები შეიძლება იყვნენ ორ, ზედა ან ქვედა ენერგეტიკულ დონეზე. ენერგეტიკულ დონეებზე ელექტრონების განაწილება, თერმული წონასწორობის დროს, აღიწერება მაქვსველ ბოლცმანის განტოლებით:
ბენზპირენი გარემოში უმეტესწილად გროვდება ნიადაგში, იშვიათად წყალში. ნიადაგიდან გადადის მცენარეებში და ნელ-ნელა აგრძელებს მოძრაობას ტროფიკული ჯაჭვის შემდგომ დონეებზე, ამასთანავე თითოეულ საფეხურზე ბუნებრივ ობიექტებში ბენზპირენის შემცველობა იზრდება.
მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდა მასლოუ მიიჩნევდა, რომ თუ მოთხოვნილება დაკმაყოფილებულია, იგი მოტივატორი უკვე აღარ არის და ყურადღება იერარქიის შემდეგ დონეზე გადაინაცვლებს. თუმცა ასევე აღიარებდა, რომ თანმიმდევრობა შეუცვლელი არ არის, განსაკუთრებით მაღალ დონეებზე. მაგალითად, ზოგი ადამიანი თვითშეფასებას სიყვარულის მოთხოვნილებაზე მაღლა აყენებს, სხვები კი თვითრეალიზაციისკენ საერთოდ არ მიისწრაფიან.
ნატო-საქართველოს ურთიერთობები 2014 წლის ოქტომბერში გაიმართა პროექტის „საქართველო IV“ ოფიციალურად გახსნის ცერემონია. პროექტი გულისხმობს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს აფეთქებული საბრძოლო მასალების სკრის საცავისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაუვნებელყოფას და საინჟინრო ასეულის საერთაშორისო განაღმვის სტანდარტების მე-3 და მე-4 დონეებზე გაწვრთნას.
მავრიკი უმაღლესი განათლების სფეროში შედიან მავრიკის კოლეჯები, უნივერსიტეტები და სხვა ტექნიკური ინსტიტუტები. ქვეყანაში ორი ძირითადი სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლებია მავრიკის უნივერსიტეტი და მავრიკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. უმაღლესი განათლების კომისია განიხილავს მავრიკის სტრატეგიულ გეგმას რეგიონალური სასწავლო-საინფორმაციო ცენტრის და უმაღლესი განათლების და გამოცდილების ცენტრის დახმარებით. ის ხელს უწყობს ღია და დისტანციური სწავლების განვითარებას სკოლისშემდგომი განათლების მიღებისთვის შესაძლებლობების გაფართოებაზე და მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლისათვის ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეებზე.
გეოგრაფია გეოგრაფიის შესწავლის ზოგადი ობიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოვლენა, პროცესი და სისტემა, რომელსაც გააჩნია ან შეიძლება პოტენციურად გააჩნდეს სივრცითი სტრუქტურა. საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ გეოგრაფიულ დისციპლინათა გაერთიანება მეცნიერებათა ერთ სისტემაში განპირობებულია მათი საკვლევი ობიექტების მჭიდრო კავშირითა და მეცნიერების ამოცანათა ერთობით. გეოგრაფიის მთავარი მიზანია საზოგადოების გონივრული ტერიტორიული ორგანიზაციისა და ბუნებათსარგებლობის საშუალებების გამოკვლევა, საზოგადოების ეკოლოგიურად უსაფრთხო განვითარების სტრატეგიის ფუნდამენტის შექმნა. გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელოვანი ობიექტია ადამიანის და ბუნების ურთიერთგავლენა, გეოგრაფიული გარემოს კომპონენტების განაწილებისა და ურთიერგავლენის კანონები ლოკალურ, რეგიონულ, ეროვნულ, კონტინენტურ, ოკეანურ და გლობალურ დონეებზე.
უფსალის უნივერსიტეტი უფსალა ევროპული უნივერსიტეტების კოიმბრას ჯგუფს მიეკუთვნება. უნივერსიტეტს ცხრა ფაკულტეტი აქვს, რომელიც სამ „ძირითად დისციპლინას“ შორის ნაწილდება. მას დაახლოებით 23,000 სრული დროის სტუდენტი და 2,400 სადოქტოროს სტუდენტი ყავს. უნივერსიტეტის პერსონალი დაახლოებით 4,000 მასწავლებელს ითვლის (არასრული და სრული დროით), საერთო ჯამში კი 6,200 თანამშრომელს. უნივერსიტეტის 575 პროფესორთაგან 25%-ს ქალები წარმოადგენენ. 2012 წელს უნივერსიტეტის 5.5 მილიარდი შვედური კრონის (დაახლ. $850 მლნ.) ფინანსური ბრუნვიდან, 29% განათლების ბაზისურ და მოწინავე დონეებზე დაიხარჯა, 67% კი კვლევებსა და კვლევით პროგრამებზე.
Deflektor ზემოთ აღწერილი ელემენტები აუცილებლად მონაწილეობენ დონეზე, მაგრამ მათ გარდა კიდევ სხვა მონაწილე ნაწილაკებია. ზოგიერთი სარკე თავისებურად ტრიალებს (მოთამაშეს მხოლოდ ერთის გაჩერება შეუძლია, მისი საწინააღმდეგო მხარეს ტრიალის მცდელობით). დონეებზე დაბლოკვის რამდენიმე ტიპია, რომლებიც შუქზე განსაკუთრებული სახით მოქმედებენ. ერთ-ერთი მათი გვარობიდან მუშაობს ყოველთვის წყვილში და ასეთი ბლოკები „ატელეპორტებენ“ შუქს, როდესაც ერთ-ერთი დაცემული სხივი ჩნდება სხვა მხრიდამ იმავე კუთხის დაბლა. ზოგიერთი ბლოკი შუქზე მოქმედებს იმ მხრივ რომ დაცემისას მათ შორის ერთი ეწინააღმდეგება და დროთა განმავლობაში დახრის კუთხე შემთხვევით იცვლება. ამის გარდა არსებობს პოლარიზებული ბლოკები, რომლებიც შთანთქავენ სინათლეს მისი მხოლოდ ერთი მხრივ გატარებით. ამასთანავე ისინი შიძლება იყოს როგორც სტატისტიკური, ისევე ბრუნვითი, რომელიც სინათლის მოხვედრის დრო მხოლოდ ბლოკის გარკვეულს პოზიციაზე მოქმედებს.
ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსი ეპრ სპექტრის მიღება შესაძლებელია ორი გზით: პირველი დავაფიქსიროთ მაგნიტური ველი და ვცვალოთ სიხშირე და მეორე, პირიქით, დავაფიქსიროთ სიხშირე და ვცვალოთ მაგნიტური ველი. პრაქტიკაში უფორ მოსახერხებელია მეორე გზის გამოყენება. ნიმუში თავსდება ფიქსირებულ მიკროტალღების არეში, შემდეგ ხდება მასზე მაგნიტური ველის მოდება და თანდათაობითი ზრდა. მაგნიტური ველის ზრდა იწვევს დონეთა შორის სხვაობის ზრდას მანამ, სანამ ეს სხვაობა ფიქსირებული სიხშირის შესაბამისი ენერგიის (hν) ტოლო არ გახდება. ამ დროს შესრულდება რეზონანსის პირობა და ელექტრონების სპინებს შეეძლებათ ერთი დონიდან მეორეზე გადასვლა. ვინაიდან სპინების ენერგეტიკულ დონეებზე განაწილება ხდება მაქსველ-ბოლცმანის განტოლებით (იხ. ქვემოთ), ქვედა დონეზე გვაქვს მეტი ელექტრონი ვიდრე ზედაზე. ანუ რეზონანსული სიხშირეზე ხდება ელექტრონების ქვევიდან ზევით ასვლა, რაც გამოწვეულია ელექტრომაგნიტური ტალღის შთანთქმით.