Top 10 similar words or synonyms for გადამხდელის

სასესხო    0.808510

სასარჩელო    0.802274

ჩუქება    0.790955

ნაზრდის    0.788412

გამცემის    0.786711

უკანონოა    0.785936

კომპილატორის    0.782256

ვაწარმოოთ    0.782127

ცენტურიული    0.780040

ფონოგრაფის    0.778011

Top 30 analogous words or synonyms for გადამხდელის

Article Example
დამატებული ღირებულების გადასახადი გ) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირისაგან მიღებული შემოსავალი.
დამატებული ღირებულების გადასახადი დღგ-ის გადამხდელის, მათ შორის, საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია:
მოგების გადასახადის აღრიცხვა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, საწარმოს დაბეგვრის ობიექტია მოგება. იგი განისაზღვრება როგორც სხვაობა გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალსა და საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვის თანხებს შორის. ამასთან, ერთობლივ შემოსავალს განეკუთვნება ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით მიღებული ყველა შემოსავალი. ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მის მიღებასტან, გარდა ძირითადი საშუალების შეძენის, დადგმისა და სხვა კაპიტალური ხარჯებისა. აგრეთვე იმ ხარჯების გარდა, რომლებიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას.
დამატებული ღირებულების გადასახადი გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს წერილობით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე, თუ გადასახადის გადამხდელის მიერ ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა და ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა) საერთო თანხა დღგ-ის გარეშე არ აღემატება 100 000 ლარს და მისი დღგ-ის გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან გასულია 1 წელი.
ფანჯრის ბეგარა გადასახადი შემოიღეს 1696 წელს მეფე უილიამ III-ის პერიოდში და მისი დანიშნულება გადამხდელის დაბეგვრა იყო მისი შეძლების მიხედვით, წინააღმდეგობრივი საშემოსავლო გადასახადის იდეის გარეშე. იმ პერიოდში, მრავალი ბრიტანელი საშემოსავლო გადასახადის წინააღმდეგი იყო, ვინაიდან მათი რწმენით კერძო შემოსავლების გამხელა პირად საქმეებში მთავრობისგან მიუღებელ ჩარევას წარმოადგენდა, რაც მათი პირად თავისუფლებას საშიშროებას უქმნიდა. შედეგად, პირველი საშემოსავლო გადასახადი ბრიტანეთში გვიან XVIII საუკუნემდე არ შემოუღიათ და ეს საკითხი დიდი წინააღმდეგობის საგნად რჩებოდა XIX საუკუნემდე.
გადასახადები გაერთიანებულ სამეფოში კაპიტალურ შემოსავლებზე გადასახადად ითვლება კაპიტალური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი. კაპიტალური აქტივები შეიძლება იყოს როგორც უძრავი ქონება, ისე ფინანსური აქტივები (აქციები, ობლიგაციები). კაპიტალურ შემოსავლებზე გადასახადი (Capital Gains Tax) გამოითვლება წმინდა კაპიტალური შემოსავლიდან (ხარჯების გამოკლებით). გადასახადის განაკვეთი განიზაზღვრება იმ დროის მიხედვით, როცა მოხდა კაპიტალური აქტივების გაყიდვა, ასევე გადასახადის გადამხდელის საერთო შემოსავლების დონის მიხედვით. კერძო პირებისთვის გადასახადის განაკვეთი გამოითვლება სხვანაირად, ვიდრე კომპანიებისთვის და დამოკიდებულია იმაზე, გაყიდული კაპიტალური აქტივი იყო კერძო თუ კომერციული. აქაც განსაზღვრულია გარკვეული დაუბეგრავი მინიმუმი ფიზიკური პირებისთვის. 2007-2008 წლებში ეს იყო £9.200 წელიწადში. კომპანიები დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათით არ სარგებლობენ.
კანადის დასავლეთ ტყის კრი შესაძლებელია, რომ გოგოს მამა კონკრეტული ახალგაზრდის ოჯახს სტუმრებოდა და ქორწინება შეეთანხმებინა. თუ გოგოს ოჯახის წევრები უსიტყვოდ დასთანხმდებოდნენ, ქალიშვილი მათ ქოხში მზითევის გარეშე იგზავნებოდა და ხოლო მის მშობლებს აძლევდნენ ყველანაირ ღირებულ ნივთებს, რისი მოხერხებაც შეეძლოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადახდა გაყიდვად ითვლებოდა, გადასახდელ ფასზე არ დაობდნენ, რადგან რაც შეიძლება დიდი თანხის გადახდა გადამხდელის სიამაყის საქმე იყო. ხდებოდა ისეც, რომ ქალიშვილის მამა ცხენებს ღებულობდა და ვალდებული იყო წყვილისათვის ახალი ქოხი აეშენებინა. ქორწინების გარიგება შესაძლოა ვაჟიშვილის ოჯახსაც ეწარმოებინა. ომიდან დაბრუნებულ კაცს, რომელსაც ცხენები ჰყავდა, შეეძლო მამამისი კონკრეტული გოგოს მამასთან მოსალაპარაკებლად გაეშვა, ან დედამისი გოგოს დედასთან.