Top 10 similar words or synonyms for papnevelői

kanonokká    0.725330

szertartó    0.724178

alperjel    0.721334

tanácsbíró    0.714318

székesegyházi    0.707402

kormánysegéd    0.707205

szentszéki    0.692649

alesperes    0.690207

éneklőkanonok    0.685702

kisszeminárium    0.681218

Top 30 analogous words or synonyms for papnevelői

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Fekete János (kanonok) 1824-ben szentelték föl áldozópappá. Előbb szombathelyi papnevelői tanulmányi felügyelő és tanár, később kenyeri lelkész, 1854-ben szombathelyi kanonok lett; azután Szent Egyedről címzett sümegi apát, őrségi főesperes és a vaskoronarend 3. osztályú lovagja.
Fekete József (katolikus pap) 1805-ben végezte el Bécsben a teológiát és miséspappá szentelték. Léván, majd 1807-ben Somorján volt segédlelkész. 1808-ban a nagyszombati érseki líceumban matematikát tanított és ellátta a papnevelői tanulmányi felügyelő tisztségét. 1810-ben a lekéri plébániára került.
Botka Mihály Szemináriumi éveit Kalocsán töltötte. Misés pappá szentelték 1819-ben. 1827-ig jánoshalmi, később temerini káplán volt. 1835-ben kinevezték papnevelői aligazgatóvá, majd 1837-ben főszentszéki ülnökké. 1840-ben hegyesi plébános, 1843-ban espereskerületi jegyző, 1850-ben a szabadkai kerület esperese és 1854-ben címzetes kanonok lett. 1858-ban házassági ügyekben kiküldött érseki biztosként működött, 1859-ben kiérdemült esperes lett.
Czeizel Gábor (püspök) 1859-ben szentelték fel. Előbb bölcseleti, majd teológiai tanár volt a nyitrai papnevelőintézetben. 1860-tól történelemtanárként működött. 1871-ben tiszteleti, 1874-ben valóságos kanonok és papnevelői kormányzó (rektor) volt. 1881-1915 között szent Gergelyről nevezett kalocsai apát lett. 1901-től pápai prelátus. 1906-tól a nyitrai káptalan nagyprépostja. 1912-től duleini címzetes püspök.
Benedek Elek (kanonok) Pappá szenteltetett 1824. október 21-én. Több évi káplánkodás után 1838-ban a kalocsai papnevelői nagyszeminárium lelki igazgatója, 1847-ben miskei, majd 1857-ben a zentai Szent István-templom plébánosa, 1858. november 11-én tiszteletbeli kanonok, majd 1863-ban apát lett.
Mohl Antal A gimnáziumot Sopronban és Győrött, a teológiát a bécsi Pazmaneumban végezte. Felszenteltetvén, káplán volt Csornán, Mosonszentjánoson, 1858-ban szemináriumi tanfelügyelő, lelki igazgató, 1857-től győri teológiai tanár, papnevelői rektor, 1883-tól kanonok, 1886. február 27-én Győrött belvárosi plébánossá választották és címzetes apát lett. 1901-től káptalani, 1902-től püspöki helynök, 1905-től nagyprépost és szerbiai választott püspök. Jó nevű egyházi szónok, a győri fiúárvaház megalapítója. Több vallási témájú könyv szerzője.
Bernáth László Miksa A premontrei rendbe lépett és rozsnyói clericus lett; 1778. szeptember 22. misés pappá szenteltetvén, tornai káplán, utóbb pozsonyi központi papnevelői igazgató volt. 1795-ben Tornán plébános lett; két év múlva önként leköszönt, átment a váci egyházmegyébe és Vácon a bölcselet tanára lett. 1802-ben visszaállíttatván az előbb eltörölt premontrei rend ismét ebbe lépett és Jászón teológiai tanár, 1809-től 1812-ig felsőmecenzési plébános volt. Ekkor a kassai nemes ifjak konviktusának igazgatójává neveztetett ki. 1816-ban jászóvári préposttá választatott.
Dercsik Nepomuk János A teológiát 1804-től Bécsben hallgatta és mint teológiai doktor jött onnan haza. 1806-tól 1809-ig tanulmányi felügyelő volt a pesti központi papnevelő intézetben; 1809-től 1814-ig a bibliai tárgyakat tanította a Nagyszombati Egyetemen, 1815-től a keleti nyelveket a pesti egyetemen; 1826. január 2. esztergomi kanonokká s pesti papnevelői kormányzóvá lett. 1829-ben a budai könyvvizsgáló hivatalhoz egyházi könyvek királyi vizsgálójává, 1830 elején pedig sz. Ipoly zoborhegyi apátjává neveztetett ki. 1833-ban a teológiai kar elnöke s igazgatója, 1836-ban az egyetem rektora, helytartósági előadó tanácsosa és pristinai címzetes püspök lett egyúttal.
Farkas Imre (püspök) Tanulmányait Székesfehérvárott, Tatán, Szombathelyen és Pesten végezte. Az egyházi pálya iránti vonzalma előbb (1804. szeptember 25.-én Trencsénben) a Piarista rend, utóbb (1808.) a fehérvári püspöki megye növendékei közé vezette. A hittudományokat Pesten hallgatta, ahol a bölcseletdoktori oklevelet is elnyerte. 1813-ban misés pappá szenteltetett föl és a fehérvári papnevelő tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Ezen állomását három év múlva a váli plébániával cserélte föl, ahol 13 évig működött. 1833-ban ismét visszatért Székesfehérvárra, ahol a város megválasztotta lelkészévé; két év múlva kanonok és papnevelői igazgató, 1837-ben pedig b. Szűz ábrahámi címzetes apát lett. 1851-ben I. Ferenc József Székesfehérvár püspökévé nevezte ki.
Novák Antal (nagyprépost) Novák Antal és Berczik Éva köznemes földbirtokos szülők fia. A gimnáziumot Szatmárt végezte, ahol 1841-ben növendékpapnak vették fel és Hám János püspök Bécsbe küldte teológiai tanulmányokra; itt hallgatta a magyar magán- és közjogot, nemkülönben a neveléstant. Hazaérkezve, püspöke udvarába vette fel szertartónak és az ő kíséretében volt az 1847. évi pozsonyi országgyűlésen is. Azon év december 21-én miséspappá szentelték fel. A pozsonyi országgyűlés után káplánnak ment Erdődre, 1848. október 15-én pedig Munkácsra helyezték át, ahol erős magyar érzelmeiért majdnem életét vesztette. 1860. december 10-ig Tiszaújlakon volt adminisztrátor; december 10-én az újonnan szervezett szatmári gimnáziumban a görög nyelv és számtan tanára lett, majd 1857-től 1863-ig a szatmári királyi katolikus tanítóképzőnél működött. 1863-ban a főgimnázium igazgatójának nevezték ki, végül 1874-ben rövid ideig mint a dogmatika professzora a papnevelőben tanított. 1859-ben a szentszéki házassági törvényszéknél tanácsossá és ülnökké, 1861. július 3-én házassági védővé, 1869. december 3-én tiszteletbeli, 1874. január 8-án valóságos kanonokká, papnevelői rektorrá és tanárrá, 1876-ben egyházmegyei főtanfelügyelővé, 1876-ban a Szent György vértanúról nevezett csanádi címzetes apáttá, 1887-ben káptalani nagypréposttá, 1888-ban püspöki helyettessé és általános ügyhallgatóvá neveztetett ki. A papnevelői rektorságot 1885-ig viselte.