Top 10 similar words or synonyms for olvasókanonokká

őrkanonokká    0.880805

szalánk    0.869709

salistecj    0.867855

rudály    0.866205

holaxonia    0.865447

dobrovăţ    0.865207

felsőlendvától    0.864697

briznik    0.864307

pottingány    0.864239

somfalu    0.863839

Top 30 analogous words or synonyms for olvasókanonokká

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Verancsics Antal 1549-ben átpártolt I. Ferdinándhoz. Ő egri kanonokká, szabolcsi főesperessé, esztergomi olvasókanonokká, majd pornói ciszterci apáttá nevezte ki. 1553-ban a pécsi püspökség élére került. 1553-1557 között I. Szulejmán szultánnál volt követ Isztambulban, Zay Ferenccel együtt. Itt felfedezte Augustus politikai végrendeletének, azaz a Res Gestae Divi Augustinak az egyik példányát.A követségből hazatérve kapta meg az egri püspökséget.
Forgách Pál (püspök) Forgách Pál és Révay Emerentia fia volt. Bécsben bölcseleti, Rómában pedig 1718-ban teológiai doktor lett. 1720-ban tartotta első miséjét, amelyen apja segédkezett. 1721-ben nagyváradi olvasókanonokká és 1723-ban e káptalan Szent Lászlóról nevezett kis-prépostjává, majd rosoni püspökké és 1733-ban a pozsonyi káptalan nagyprépostjává neveztetett ki. 1747. október 3.-án nagyváradi püspök lett. 1740 körül Itáliábaba zarándokolt a loretói kegyhely megtekintésére és innét Rómába is elrándult. Itáliából Latamos építőmestert hozta magával és Váradolasziban 1752-ben székesegyházat kezdett építeni, mely 1779-ben készült el. 1757. április 25.-én a váci püspöki székre helyezték át. Itt a székesegyház építését, melynek alapját az 1735-ben kinevezett gróf Althan Mihály Károly vetette meg, nagyrészt bevégezte és sok kinccsel ajándékozta meg. 1758. március 15.-én Vácon kelt körlevelében 14 pontra terjedő, beható utasítást adott egyházmegyéje plébánosainak. A hívek áhítatának előmozdítására keresztény tanítmány társulatot (Congregatio Doctrinae Christianae) alapított. Palotájában naponként számos szegény táplálkozott, és 12 tanulót vendégelt meg.
Schirgl Endre A bölcseletet Rozsnyón, a teológiát 1832-től a bécsi Pázmáneumon hallgatta. Felszentelték 1835. július 12-én. Előbb a rozsnyói püspöknek, 1840-ben a pécsi püspöknek szertartója, 1847-ben pécsi papnevelő-intézeti tanár, 1849 januárjában mohácsi plébános lett. 1849 októberében esztergomi kanonokká nevezték ki, 1850. január 7-én foglalta el állását. 1861. január 16-án komáromi főesperessé, 1865. július 1-jén szenttamási, 1868. január 4-én szentistváni, 1869. július 5-én szentgyörgymezei préposttá és székesegyházi főesperessé, 1869. szeptember 15-én őrkanonokká, 1870. május 28-án éneklőkanonokká és végül 1871. november 4-én olvasókanonokká lépett elő. 1852-ben a papnevelő kormányzójává, 1853. augusztus 6-án révi címzetes préposttá, 1855-ben nagyszombati érseki helynökké, majd pápai prelátussá lett.
Sujánszky Antal Sujánszky Antal ügyvéd és Deák Erzsébet fia. Az algimnáziumot Pesten végezte. 1829-ben felvételt nyert az Esztergom-főegyházmegyei papok közé. Miután két évet a pozsonyi Emericanumban és kettőt mint a bölcselet hallgatója Nagyszombatban töltött, 1833-ban a teologiára a bécsi Pazmaneumba küldték. Amikor a teológiát elvégezte, a pesti egyetemen a magyar jogot hallgatta. 1838. szeptember 29-én pappá szentelték. Egy ideig Komáromban volt káplán, azután pedig 15 évig Pesten működött hasonló minőségben; plébánossá választották 1840-ben a Lipótvárosban, 1842-ben a várban, 1854. július 12-ben a Józsefvárosban. 1861-ben alesperes, 1862-ben Szent Brigitta szigetéről nevezett címzetes prépost, 1869. június 12-én esztergomi kanonok, 1872-ben a Pazmaneum kormányzója, 1886. június 3-án pápai praelátus, 1891. november 10-én vovadrai címzetes püspök lett. A káptalanban 1878. július 1-jén sasvári, 1880. március 22-én nógrádi, 1888. május 12-én székesegyházi főesperessé, november 27-én őrkanonokká, 1889. december 29-én olvasókanonokká, s végül 1894. február 13-án nagypréposttá lépett elő.
Németh György (kanonok) Németh János septemvir és Szabó Anna fia. Elvégezvén Pesten gimnáziumi tanulmányait, fölvették az esztergomi papnövendékek közé és a pozsonyi Emericanumba küldték. Egy év múlva Nagyszombatba ment tanulmányait folytatni, majd a teológiára a Pazmaneumba, a negyedik évet azonban, a francia háború következtében beállott zavarok miatt Pesten mint magántanuló végezte el. 1811. június 29-én áldozópappá szenteltetett és Tardoskeddre helyeztetett káplánnak. 1815-ben Nagycéténybe került adminisztrátornak, november 24-én pedig elnyerte az izsai plébania-javadalmat. Az 1822-es földrengés alkalmával híveivel több évig a szabad ég alatt tanyázott. Nagy befolyású édesatyja arra kérte Ferenc királyt, hogy hosszú ideig tett szolgálataival szerzett érdemeit jutalmazza meg fiában. E kérésnek eredménye a 37 esztendős plébánosnak 1825. április 7-ei esztergomi kanonokká történt kinevezése lett. 1830-ban a Pazmaneum kormányzója és máriavölgyi apát, 1832-ben királyi táblai főpap lett; december 30-án nógrádi főesperessé, 1840. június 12-én szentgyörgymezei préposttá, 1845. június 20-án éneklőkanonokká, 1850. január 7-én olvasókanonokká és 1857. szeptember 1-én nagypréposttá lépett elő. 1846-ban tribunici püspökké és a hétszemélyes tábla elnökévé nevezték ki, 1850-ben pedig a felség a Lipót-rend kiskeresztjét adományozta neki. A szabadságharcnak nagy ellensége volt és nem egyszer keményen kikelt az élén álló férfiak ellen. Az erre következett gyásznapok alatt azonban minden befolyását felhasználta, hogy őket Haynau kegyetlenkedéseitől megmentse. Midőn Pestről visszatért Esztergomba, ő volt létrehozója a hajóhídnak és vezetője a bazilika építésének. 1861-ben Pestre ment egyik rokona érdekében, ezen útjában meghűlt és folyton betegeskedett.