Top 10 similar words or synonyms for oldalkanonok

másodmestere    0.831874

újoncmester    0.816146

conrector    0.807481

szepesszombati    0.800716

vegyterv    0.798343

lazescsina    0.794839

poggiardo    0.794253

mehadika    0.794061

tinnini    0.793393

geymüller    0.793123

Top 30 analogous words or synonyms for oldalkanonok

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Cherven Tamás 1812-ben a papi rendbe lépett és 1816-ban fölszentelték; előbb Brogyánban volt nevelő, 1821-ben lett püspöki titkár és szentszéki jegyző, 1828-ban ülnök, 1833-ban oldalkanonok, 1840-ben káptalani fődiakónus, 1847-ben apát, 1861-ben líceumi igazgató, 1865-ben nagyprépost, 1869–1872-ben káptalani és végül 1872-ben püspöki helynök; ő volt a Matica slovenská pénztárnoka.
Balla József (kanonok) Középiskoláit, bölcseleti s hittudományi tanulmányait szülőföldjén végezte. 1840. április 20-án áldozópappá szentelték; négy évig káplánkodott; 1844-ben lett püspöki iktató s irattáros Vácon; 1849-ben szentszéki jegyző; 1853-ban püspöki titkár; 1854-ben szentszéki ülnök, oldalkanonok, a püspöki házassági itélőszék tanácsosa, zsinati vizsgáló, a püspöki iroda igazgatója. 1859-ben váczi székesegyházi kanonok; 1864-ben címzetes apát és pesti főesperes.
Demeter Ferenc Xavér 25 éves korában lépett a rendbe; a bölcseletet Kassán, a teológiát a Nagyszombati Egyetemen végezte s a harmadik évben Felsőbánban mint német hitszónok működött. A rend feloszlatása után Nagyszombatban a bányászatot tanította; azután a besztercebányai kerületben a nemzeti iskolák felügyelője volt; végre triszkai apát lett és Berthold Ferenc gróf, besztercebányai püspök mellett mint oldalkanonok halt meg.
Schreiber László Középiskoláit Egerben és a pozsonyi Emericanumban, a bölcseletieket pedig Nagyszombatban végezte; teológiai képzettségét a pesti központi papnevelőben és a bécsi Augustinaeumban nyerte. 1851. január 19-én fölszenteltetett és Scitovszky prímás-érsek udvarába került mint iktató. Később levéltárnok és szertartó lett, 1854 második felében Simor János akkori győri püspök mint titkárt vette magához, 1857-ben főszentszéki jegyző lett. 1858-ban győri székesegyházi és püspöki oldalkanonok volt. Később szekszárdi címzetes apát lett.
Kovács Zsigmond (püspök) 1844-ben áldozópappá szentelték, és Csehibe ment segédlelkésznek; de még abban az évben tanulmányi felügyelő lett a pesti központi papnevelőben; továbbá mint helyettes tanár az egyetem hittani karában 1850-ig működött. Püspöke Ranolder János szentszéki jegyzőnek és titkárnak hívta maga mellé. 1851-ben szentszéki ülnök, 1854-ben a püspöki iroda igazgatója és oldalkanonok, 1857-ben pápai főesperes, 1858-ban a Szent Péterről címzett bodrog-monostori apát, 1866-ban sümegi főesperes, 1867-ben a királyi tábla praelátusa lett; ezért lakását Pestre tette át, hogy mint az országos törvényszék bírája működhessék.
Lévay Sándor Református szülők gyermeke; Sátoraljaújhelyben végezte iskoláit és miután szülei beleegyeztek katolikus neveltetésébe, 1827-ben az egri papnövendékek sorába lépett. A bölcseleti tanfolyamot az egri líceumban, a teológiát pedig mint Pázmány-intézeti növendék a bécsi egyetemen végezte. 1833-ban miséspappá szentelték föl. Első állomása Kál volt, honnét egy év mulva Egerbe költözött, hogy finevelőintézeti aligazgati állását elfoglalja. 1835-ben érseki leváltárnok, majd titkár és 1841-ben irodaigazgató lett. Az egyik főkáptalan tagjai közé 1843-ban lépett mint oldalkanonok és Pyrker halála után káptalani helyettes gyanánt működött. A szabadságharc hajnalán az egri főkáptalan nagyprépostja lett s ezen állásában tanusított buzgó munkásságáért 1872-ben díszes pásztorbottal jutalmaztatott. A szabadságharc alatt mondott hazafias szónoklataiért halálra ítéltetett; de később kegyelmet nyert és 1850-ben az Újépületből kiszabadult. 1861-ben választott drivesti, később fölszentelt abderai püspöki címmel tüntette ki a király és egyszersmind a hétszemélyes tábla birájává nevezte ki. Érdemeinek jutalmául, melyeket egyházi s világi téren szerzett, 1869-ben a Lipót-rend középkeresztjét kapta. 1872-ben pedig az elaggott Bartakovics helyett segédpüspökké szenteltetett. A főrendiház tagja volt. Végrendeletileg 200 forintot hagyott a Magyar Tudományos Akadémiára.
Bartakovics Béla Bartakovics Ferenc 1805–1807-es országgyűlési követ fia. Gimnáziumi tanulmányai végeztével, 1806–1807 között mint növendékpap tanult a pozsonyi Emericanumban. 1808–1809-ben filozófiát hallgatott Nagyszombatban, 1810–től 1813-ig pedig teológus a bécsi Pazmaneumban. Az 1815. húsvéti ünnepek alatt pappá szentelték, ezt követően Sellyén és Muzslán káplánkodott. 1816 novemberében a nagyszombati érseki helynökséghez iktatóvá nevezték ki. 1820. május 16-ától Rudnay hercegprimás udvari káplánja, szentszéki jegyző, titoknok és oldalkanonok, egészen a prímás haláláig. 1836. augusztus 27-én szentelték esztergomi kanonokká, 1841. szeptember 13-án pedig nagyszombati érseki főhelyettessé nevezték ki, mely minőségben 1844. szeptember 22-éig működött. Ezután rozsnyói megyés püspökké nevezték ki. 1845. június 4-én foglalta el hivatalát. 1845-ben kijavítatta a püspöki hivatal tűz által szerzett sérüléseit. Jelen volt az 1847–1848. évi országgyűlésen. 1848. szeptember 7-én leégett a szeminárium, hamarosan megújított. Támogatta a putnoki iskolát, anyagilag támogatta a tehetséges diákokat, árváknak iskolákat alapított és támogatta a rozsnyói szegényház létrejöttét. 1850. április 2-ától egri érsek, ugyanazon év november 27-étől belső titkos tanácsos. Kinevezése után is támogatta a rozsnyói Szent Vince nővérek kolostorát. A Magyar Tudományos Akadémia 1853. március 13-án választotta meg igazgató tagjának. Halálakor Tárkányi Béla tartott fölötte emlékbeszédet a Szent István Társulat 1874. március 19-ei XXII. nagygyűlésén (Megjelent a Budapesti Közlöny 1874. 72–75. számában). Alsóelefánton temették el, ahol külön kriptát építettek neki. A kriptát 2001-ben az esztergom-budapesti és egri főegyházmegyék támogatásával felújították.
Ioan Vancea Középiskoláit a nagyváradi főgimnáziumban kitűnő sikerrel elvégezvén, 1841-ben Bécsbe küldetett az úgynevezett Stadt-Convictba, amely később Barbareum név alatt volt ismeretes. Mint e papnevelő intézet növendéke, a teológiát a bécsi egyetemen végezte. 1845. augusztus 10-én pappá szentelték és rövid ideig a nagyváradi görögkatolikus püspöki irodában és mint káplán Makón működött. 1845. december 7-én a bécsi Augustineumba küldték, ahol 1848-ban teológiai doktor lett. Utána püspöki levéltáros és iktató, szentszéki jegyző és tanár a nagyváradi görögkatolikus tanítóképzőben; 1849-ben püspöki titkár, 1855-ben nagyváradi kanonok. Mint püspöki oldalkanonok, irodaigazgató és egyházmegyei tanfelügyelő sikeres tevékenységet fejtett ki. I. Ferenc József 1865. július 4-én szamosújvári görögkatolikus püspökké nevezte ki. Érdemei elismeréséül IX. Piusz pápa 1867-ben római gróffá, házi főpapjává és pápai trónállóvá nevezte ki. 1868. november 21-én gyulafehérvári és fogarasi érsek és metropolita, 1869-ben valóságos belső titkos tanácsos lett. 1869. október 20–22 között főegyházmegyei zsinatot tartott, amelyen 50 kánont fogadtak el. 1869-ben és 1870-ben részt vett az I. Vatikáni Zsinaton, ahol nagy tudománya és ritka szónoki tehetsége által tűnt ki. Több egyházmegyei zsinatot és vegyes kongresszust tartott székhelyén, Balázsfalván, melyek egyházának felvirágzását nagy mértékben előmozdították. 1872-ben Balázsfalván tartott zsinatot, ahol megállapították a metropolia szervezeti szabályait. 1873-ban ugyanitt főegyházmegyei kongresszust hívott össze a népiskolák felállításával kapcsolatban. 1875-ben a paróchusok jövedelmét szabályozta. 1882-ben újabb tartományi zsinatot hívott egybe, a teológiai tanárok fizetését rendezte. Balázsfalván monumentális román fiú- és leánynevelő intézetet állíttatott fel, a szegény egyházakat bőkezűen támogatta és több egyházmegyei alapítványt tett vagy gazdagított. Röviddel halála előtt a Lipót-rend nagykeresztjét kapta. Végrendeletileg 120 000 forintnyi alapítványokat létesített a szegény papok, tanárok és tanulók segélyezésére, 230 000 forintot hagyományozott a román nép vallásos, művelődési és nevelési céljaira. Sírja a metropoliták balázsfalvi kriptájában található.