Top 10 similar words or synonyms for nagyszombatba

nyitrára    0.868099

segédlelkésznek    0.838902

gyulafehérvárra    0.837847

kassára    0.835774

sárospatakra    0.831250

káplánnak    0.830055

eperjesre    0.829694

pápára    0.819076

trencsénbe    0.816163

pozsonyba    0.813842

Top 30 analogous words or synonyms for nagyszombatba

Article Example
Burger György Kristóf Tanult Eperjesen és Strasbourgban. 1649-ben a csallóközi Bruckban pappá lett és ugyanazon év szeptember 2. irta alá a pozsonyi esperesség törvényeit, 1652-ben Nagyszombatba ment német papnak.
Jancsó András A teológia öt évi tanfolyamát a budapesti egyetemi papnevelőben 1784-ben bevégezte. Káplán volt Szentmiklóson, 1787-ben adminisztrátor Fenyőkosztolányban, 1789-ben Nagyszombatba vonult vissza. 1792-ben Köpösdön és Üzbégben, 1795-ben Galántán, 1796-ban Vágszerdahelyen működött, 1799-től Ardanócon volt káplán. 1803-ban visszatért Nagysurányba, 1806. április 8-tól adminisztrátor Nyitrapásztón, 1809. január 1-jén káplán lett Pereszlényben, 1810-ben Nagyjácon, 1812-ben Nagymányán, 1814-ben mint nyugdíjas Nagyszombatba vonult. 1816. január 14-től rövid ideig mint helyettes káplán működött Felsőszőlősön, ahonnét már február 13-án visszatért Nagyszombatba.
Czepecz János Jakab Iskoláit szülővárosában és Pozsonyban végezvén, külföldre ment és a lipcsei egyetem hallgatója volt. Innét Bécsbe, azután Nagyszombatba utazott, ahol orvosdoktori szigorlatot tett.
Kovács Antal (apát) Kovács János királyi sóhivatali mázsamester és Radicsi Anna fia. A gimnáziumot Gyulafehérvárt végezte és 1807-ben az erdélyi egyházmegyei papnövendékek közé lépett. Nagyszombatba küldték, ahol a filozófiát végezte; de a francia háború miatt visszament Gyulafehérvárra és ott egy évig teológiát hallgatott. A zavarok lecsillapultával Kovács ismét visszament Nagyszombatba teológiai tanulmányait befejezni. 1813-ban Gyulafehérvárt gimnáziumi tanárnak nevezték ki és április 24-én áldozópappá szenteltetvén, Mártonffy József püspök ceremoniáriusa lett. Mártonffy halála után, a végrehajtójául kinevezett káptalani helyettes mellett titkár lett.
Vladimír Filo Pozsonyban a katolikus karon végzett, majd 1962. július 25-én pappá szentelték. Káplánként Szencen, Nagyszombatban, Gútán, majd Érsekújvárott szolgált. 1966-ban Nagyszombatba helyezték püspöki szertartásmesternek. 1968-tól Rómában tanult. 1976–1990 között a nagycétényi plébánián szolgált.
Bakócz-graduále A gazdagon díszített művet Budán készítette a „Bakócz-monogramistának” nevezett mester a 15-16. század fordulóján. 1555-ben Oláh Miklós, Magyarország akkori hercegprímása a törökök elől Nagyszombatba menekült esztergomi érsekségnek ajándékozta. Ezt mindkét kötetben feljegyezték.
Jaszlinszky András A bécsi egyetemen egy évig tanított logikát és a Pazmaneum spirituálisa lett. Innen újra Nagyszombatba került, ahol logikát, fizikát és matematikát oktatott. 1757-ben a teológiai kar egyháztörténeti tanárává választották.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Telegdi Miklós 1577-ben hozta létre az első katolikus tipográfiát Nagyszombatban, amely az egyetemi nyomda ősét képezi. Telegdi megvásárolta az esztergomi káptalantól a nyomdát, melyet Nagyszombatba szállíttatott és saját házában állított fel.
Esztergom-Budapesti főegyházmegye Központja 1543-ig Esztergom volt. Amikor a város török kézre került, az érsekséget és a káptalant Nagyszombatba költöztették. Az Esztergomi Főkáptalan Levéltárát az 1543-as ostromkor Sbardelatti Ágoston mentette meg. A központ 1820-ban tért vissza Esztergomba.
Illyés András 1697. május 13-án érkezett Kolozsvárra, május 18-án Gyulafehérvárra, ahol másnap az első misét mondta száz év óta (miután Erdélynek közel egy évszázadig nem volt fölszentelt püspöke). Erdélyben azonban nem tartózkodott soká, mert mint ő maga írja ("Jóra Intő Énekecskék" című 1702-ben megjelent műve címlapján) "Minekutánna Erdélybe bemenvén, és a hamisan elnyomattatott kevés pápistaságot meglátogatván, a diplomás eretnekektől Magyarországba kijönni kényszeríttetett". Október 9-én már visszatért Nagyszombatba, ahol 1698-ban a Szentháromság oltárát és 1699-ben a Szent Miklós-templom oltárát újraépíttette. 1703-ban meglátogatta alvinci székhelyét. 1704. október 4-én visszatért Nagyszombatba.