Top 10 similar words or synonyms for nagyenyedre

sárospatakra    0.851869

lőcsére    0.837802

nagykőrösre    0.835501

nyitrára    0.814920

magyaróvárra    0.814343

nagyszebenbe    0.813420

kolozsvárra    0.809253

temesvárra    0.808182

vácra    0.807117

nagyváradra    0.805879

Top 30 analogous words or synonyms for nagyenyedre

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Borosbocsárd A hagyomány szerint a pónyikalma innen került Nagyenyedre a 19. század elején, ahonnan aztán Erdély szerte elterjedt.
Csernátoni Pál Külföldi útjából visszatérve, 1668-ban Nagyenyedre választották meg a számtan és filozófia tanárává. A hittani kérdésekben Dézsi Mártonnal értett egyet, a filozófiában René Descartes rendszerét elsőként ültette át Erdélybe. Tanította Pápai Páriz Ferencet is, aki ezt jegyezte fel róla naplójába: „elsősorban neki köszönhetem mindazt, amit tudok a földrajzból, történelemből és az igaz filozófiából.” 1673-ban elmarasztalták a radnóti zsinaton coccejanus és karteziánus nézetei miatt.
Bethlen Gábor Kollégium 1858-ban Nagyenyedre helyezték át a Kolozsváron beindított tanítóképzőt. Első választott igazgatója Gáspár János lett.Az 1867-68-as tanévben a kollégium diákjainak létszáma 1120 volt. 1883-85-ben megépítették az intézmény keleti szárnyát. A millenniumi ünnepély alkalmával a kormány 30 ezer forint államsegélyt biztosított az iskola bebútorozására és a tornacsarnok építésére. 1920-tól kezdve az állam a kollégium birtokainak nagy részét kényszerbérbe vette át.
Borosnyai Nagy Zsigmond Még frankfurti tartózkodása alatt meghívták Nagyenyedre teológiai tanárnak, ezt az állást 1738. január 15-től haláláig töltötte be. 1738-ban jogalap nélkül börtönbe került, ahol rövid időt töltött. 33 évi tanári pályafutása alatt segítette tanítványait írásaik kiadásában, külföldi összeköttetései segítségével pedig a kollégium gyűjteményeinek bővítésén munkálkodott.
Székely Attila Családjával 1945-ben került Nagyenyedre, ahol a Bethlen Gábor Kollégium tanítóképző intézetében kezdte középiskolai tanulmányait, s 1953-ban, a Pedagógiai Líceumban érettségizett. Egy évet tanított Kémeren, majd a katonai szolgálat után Kis­kedén. 1957. január 1-től a székely­keresztúri Gyermekotthonban lett nevelő, 1990-től az intézmény igazgatója. Közben 1974-ben a BBTE-n, látogatás nélküli tagozaton, történelem szakos tanári diplomát szerzett.
Szathmáry Gyula Középiskoláit Nagy­enyeden a Bethlen Kollégiumban, főiskolai tanulmányait a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetem Természetrajz–Kémia Karán végezte (1934). A Bethlen Kollégiumban tanított növénytant, állattant, embertant és kémiát. A kollégium nagy múltú természettudományi múzeumának őre volt 1950-ig, az államosításig. 1949 őszén három hónapig a Bolyai Tudományegyetem Természettudományi Karán előadó, de felesége halála miatt visszatért Nagyenyedre, ahol haláláig tanított.
Adrianus Wolphard Apja az esztergomi egyházmegye közjegyzője volt, aki a Szepességből költözött át Nagyenyedre. Adrianus a bécsi egyetemen bölcseletet, teológiát és orvostudományt is tanult. 1516–1517-ben gyulafehérvári kanonok és szásztörpényi plébános volt. Jogi tanulmányait 1521–1523-ban a bolognai egyetemen folytatta, ahol jogi doktorrá avatták. Utóbb kolozsi, krasznai, majd dobokai főesperes és püspöki helynök lett. Szapolyai János orvosa volt.
Dézsi Lázár György Tanulását szülővárosában kezdte, Nagyenyeden folytatta s az odera-frankfurti egyetemen fejezte be, hol a francia nyelvet sajátította el. Hazatérve Aranyosrákoson lett pap; 1740-ben Nagyenyedre választották meg második lelkésznek, 1758-ban esperesnek, 1765-ben egyetemes főjegyzőnek és zágoni Aranka György halála (1767. június 9.) után püspöknek, mely hivatalát haláláig viselte.
Bethlen János (főispán) Kemény János és I. Apafi Mihály fejedelmek őszinte híve és támogatója lett. Az 1657-es lengyel hadjáratban az erdélyi seregek egyik vezére volt. 1660-tól udvarhelyi kapitány, ekkor alapította a város református kollégiumát. Az ő tanácsára helyezte át Apafi Mihály a gyulafehérvári iskolát Nagyenyedre. Apafi idején Erdély kancellárja volt Mikes Mihály után.
Barcsay László (főispán) Barcsay László fia volt. Középiskoláit a szászvárosi református iskolában kezdte s Kolozsvárott a református kollegiumban végezte; ezután a nagyszebeni szász iskolában (az úgynevezett "periodolica classis"ban) német nyelvet tanult. Onnan 1816-ban Nagyenyedre költözött, ahol bölcseleti és jogi tanulmányokat folytatott, majd 1821-ben kadétként belépett a 2. számú "József császári és királyi főherceg" huszárezredbe.