Top 10 similar words or synonyms for lelkészül

lelkészének    0.732542

lelkésznek    0.732491

jegyzővé    0.719908

lelkészévé    0.714976

segédlelkésznek    0.712751

tanácsbíróvá    0.707749

káplánnak    0.693533

esperessé    0.691446

plébánosnak    0.689752

nagyszombatba    0.681279

Top 30 analogous words or synonyms for lelkészül

Article Example
Beke Sámuel Atyja Beke Titusz református lelkész volt; tanulását a zilahi iskolában kezdte s innen Kolozsvárra ment, hol elvégezvén a teológiát, a gróf Bethlen-család káplánja lett Bethlenben; innét választatott 1828-ban Zilahra református lelkészül.
Barth János Konrád A strassburgi és lipcsei egyetemen tanult. 1663-tól a dán követség lelkésze volt Bécsben 1664-ig vagy 1665-ig, midőn a soproni evangélikus egyház meghívta lelkészül. Elszenvedte az egyházat sújtó üldözést.
Budai Pál (református lelkész) Tanulását a komáromi gimnáziumban kezdte és Debrecenben fejezte be; innen nevelőnek ment Wartensleben gróf fiához; azután a jénai egyetemre (1798. téli félévben). 1800. március 12-én csoknyai (Somogy megye) lelkészül hívták meg; ugyanazon év június 17. pappá szenteltték és három év múlva Orciba, 1805-ben Nagybajomba ment lelkésznek. 1826-ban proseniorrá, a következő évben rendes esperessé választották. 1845-ben nyugalomba vonult.
Borsodi József (lelkész) Borsodi József és Dombi Judith fia egyszerű földmüves szülők fia. 1807. december 10-én keresztelték. Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte, utóbbi helyen 15 évet töltött és a teológiát is tanulta. 1834-ben Boldvára ment három évre tanítónak. 1837-ben segédlelkész lett Rimaszombatban, hol később nyolc évig rendes lelkész volt. 1849 tavaszán Simoniba költözött át lelkészül.
Batizi András (esperes) Középiskoláit a máramarosszigeti református líceumban végezte; onnan a debreceni főiskolába ment teológiára s ennek végeztével a nagybányai egyházban lett rektor. 1837-ben lelkészül Péterfalvára hivatott; két évi működés után a hosszúmezői, ismét két év múlva a técsői egyház hívta meg papnak. Az 1840-es években Máramarosban papi könyvtárt kezdeményezett, melynek könyvtárnoka volt 1849-ig. Az 1850-es évek elején iskolák közfelügyelőjének, 1855-ben esperesnek választatott.
Oláh János (református lelkész) Oláh Mihály papkeszi református lelkész és Szalai Katalin fia. Tanulmányait előbb Köveskálon, majd 1817-ben Pápán végezte. 1821-ig Szentgálon volt akadémiai rektor, azután néhány havi hajmáskéri segédlelkészi tevékenység után, 1822-ben rendes lelkészül választatott Szentantalfára. 1828-tól Rátóton, 1830-tól Litéren működött, majd 1842-ben Nagypécselyre hívták lelkésznek. 1845-ben egyházmegyei tanácsnokká, 1847-ben az egyházmegye aljegyzőjévé, az 1850-es években jegyzője választották, később az egyházmegye eperese lett.
Dévai Bíró Mátyás A Ferdinánd uralta Kassa város tanácsa hívta meg lelkészül, itt bevezette az úrvacsora két szín alatti vételét és a nemzeti nyelvű istentiszteletet. Kassai működése azonban rövid ideig tartott, mert Szalaházy Tamás egri püspök utasítására elfogták és előbb Likava várába (Liptó megye), majd Pozsonyba és onnan Bécsbe hurcolták. Itt több ízben állt a protestantizmus egyik legnagyobb üldözője, Johan Faber bécsi püspök előtt. Miután visszatérítése háromszori kihallgatás (1533. július 15.) után sem sikerült, kiengedték a börtönből.
Haubner Máté Alsóbb iskoláit szülővárosában és Győrött, a gimnáziumot és teológiát Sopronban, az evangélikus líceumban végezte, ezután Pozsonyban egy évig nevelősködött; az így szerzett anyagi segéllyel a jénai egyetemre ment, s bölcsészetet és hittudományt hallgatott. Visszajőve, Ghika Konstantin fia, György mellett volt nevelő 3 évig Bécsben és Sopronban. 1821-ben a szalonaki német egyház hívta meg lelkészül, hol a szomszédságban levő Felsőlövő lelkészével, Wimmer Ágostonnal sokat tett a népoktatás fölvirágoztatása és a magyar nyelv és szellem terjesztése érdekében. 1829-ben a győri egyház hívta meg lelkészül, hol a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület főjegyzővé, 1846-ban szuperintendenssé választotta. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megindultával Haubner Máté is egész lélekkel csatlakozott a nemzeti ügyhöz. 1848. december 3-án kerülete lelkészeihez kibocsátott püspöki körlevelét az igaz hazafias lelkesültség sugallta, mely leveléért azután a forradalom elnyomása után 6 évi várfogságra ítélték, melyből közel 2 évet Kufsteinban ki is töltött. Magas állású pártfogói, közöttük Dorottya főhercegasszony, két év múlva kegyelmet eszközöltek számára, s visszavonulva, rendőri felügyelet alatt Sopronban élt 1856. május 11-ig, amikor végre a reá 3 évig várakozott nagygeresdi egyháznak engedélyt adott a kormány, hogy Haubner Mátét lelkészül elvihesse. A protestáns pátens visszavonása után (1860. május 31.) a kőszegi egyházkerületi közgyűlés kijelentette, hogy őt ismeri el törvényes püspökének; 1861 április havában a győri egyház ismét megválasztotta lelkészéül. 1866-ban mindkét hivataláról lemondott és Sopronban visszavonulva töltötte hátralevő éveit, egyetlen fia, dr. Haubner Rezső házában. Haubner és neje 10 500 forintnyi vagyonukat a dunántúli evangélikus egyházkerületi lelkész- és tanítóözvegyek és -árvák gyámolítására hagyományozták. Meghalt 1880. szeptember 12-én, a halotti szertartás alkalmával Karsay Sándor szuperintendens tartott magyar beszédet, a temetőben pedig Freitag Viktor szónokolt németül. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban 1848 előtt több cikke jelent meg, melyekben a két protestáns egyház egyesítése mellett küzdött.
Bach József Felsőfokú tanulmányait Prágában végezte, ahol az ottani zsidó tudósok vezetése mellett 12 évig tanult. A bölcseleti tanulmányok bevégezte után a polytechnikumra ment és a felsőbb matematika mestere lett. Hazájába visszatérvén, a szülővárosában 1817-ben alapított német-zsidó iskolában a német és héber nyelv és a bibliai egzegézis tanára volt. Miután vagyonát elvesztette, az óbudai hitközség tanügyi vezetője lett és általában sokat foglalkozott népoktatással. 1827-ben a Pesten alakult zsidó hitközség meghívta lelkészül, s ezen hivatalát az 1850-es évek végeig viselte, amikor is nyugalomba vonult és az arany érdemkereszt tulajdonosa lett. Számos hitszónoklata nyomtatásban is megjelent.
Szőnyi Nagy István Mint szoboszlói pap temette el Felvinczi Sándor híres debreceni papot, akihez «scholai sorsától» fogva mély barátság csatolta s kinek többféle jóságával is élt, mert a gyászbeszéd előszavában mondja: "«édes gyermekét, Szőnyi Máriát, e veszedelmes időkben házánál atyai, anyai édesindulattal nem különben tartotta s tanította mint maga gyermekét.»" Később ismét visszajutván Kolozsvárra, valószínűleg itt fejtette ki a legnagyobb buzgóságot a népnevelés ügyében. Írt, prédikált, tanította az idősbeket is, "«sőt némely czigányok is voltak, kik e tanulásnak édesedvén szépen olvastak és írtak»." 1709-ben a már koros férfiút Szatmár hívta meg lelkészül, elment és az azon évben dühöngő pestisnek ő is egyik áldozata lett.