Top 10 similar words or synonyms for lelkészévé

lelkészének    0.851967

esperessé    0.787758

esperesévé    0.769051

tanácsbíróvá    0.727798

papjának    0.726952

főjegyzővé    0.724978

főjegyzőjévé    0.721231

lelkészül    0.714976

jegyzővé    0.714434

esperesnek    0.709149

Top 30 analogous words or synonyms for lelkészévé

Article Example
Erőss Lajos (püspök) 1893-ban választotta őt lelkészévé a püspökladányi eklézsia, ezért odaköltözött. 1897. január 1-én megjelentette a saját maga szerkesztett és kiadott "Püspökladány" hírlapot.
Iványi Tibor 1957-ben Hecker Ádám metodista szuperintendens a Nyíregyházi Körzet lelkészévé nevezte ki, amelyet tizennégy éven keresztül vezetett. Szolnoki szolgálata idején öt, Nyíregyházán hat gyermeke született.
XXIII. János pápa Az első világháborúban eleinte a betegápolás területén tevénykenykedett, majd Bergamo katonai kórházainak lelkészévé nevezték ki. 1918-ban a frontról hazatért kispapok lelki vezetője lett, ill. a háború után az egyetemek lelkipásztorainak irányítója.
Bauhofer János György Középiskoláit szülőföldjén, a teológiát (1827–1828) Bécsben végezte. Hazatérve 1828-ban Kiss János evangélikus püspök mellé Sopronba segédlelkészül hivatott meg. 1829 februárjában a somorjai egyház megválasztotta lelkészévé. Mária Dorottya hercegasszony, József nádor neje, 1844-ben budai evangélikus lelkésznek hívta meg őt, és ezen tisztében halt meg.
Adolf Schullerus 1896-ban tüdőbajban elhunyt első felesége. Másodszorra Hilda Teutsch-csal kötött házasságot. Apja halála után, 1900-tól Nagysink lelkészeként dolgozott, majd 1907-ben Nagyszeben város lelkészévé választották. A háborút követően, püspökhelyettesként főiskolai teológiai tanfolyamot szervezett Nagyszebenben. Teológiai gondolkodását a liberális teológia és a bibliakritika határozta meg.
Tessedik Sámuel (lelkész, 1710–1749) Hazatérve, 1737-ben szentelték fel Besztercebányán, s még ez évben a tótgyörki egyház választotta lelkészévé. Innen Albertibe került néhány évre, ahonnan 1744. július 21-én búcsúzott, s került Békéscsabára. Mindjárt hivatalba lépésekor összehívta a nép "véneit", s egy általa kidolgozott utasítást olvasott föl, mellyel a léha állapotokon próbált javítani. Az utasítás öt pontban szabályozza a nép egyházi életét:
Nagy Lajos (lelkész, 1856) Nagy Menyhért református lelkész és Forray Ágnes fia. Gimnáziumi tanulmányait a sárospataki főiskolában és a máramarosszigeti református líceumban, a teológiai tanfolyamot pedig a debreceni főiskolán végezte. 1879-ben Szatmáron, 1883-ban Makón lett segédlelkész, ahonnét 1885-ben a felsőbányai egyház választotta lelkészévé. A nagybányai egyházmegye pénztárnoka volt.
Kriza János 1835-ben megválasztották a kolozsvári unitárius egyház lelkészévé, de hittudományi képzettségének befejezése végett két évre külföldi egyetemekre küldték és Berlinben főleg bölcseleti, s hitoktatói tanulmányait folytatta, ezek mellett a nyelvészettel is előszeretettel foglalkozott. 1837 nyarán visszatért; azonban máj- és lépbetegsége miatt, csak a borszéki fürdőn töltött két hónap után foglalta el papi hivatalát, az 1840. évi bölöni zsinaton szentelték fel.
Lengyel Zoltán (pap) Szülővárosában érettségizett, Gyulafehérvárt és Bécsben végzett teológiát. Az örmény szertartású katolikus egyház lelkészévé szentelték (1931). Szamosújvárt árvaintézeti nevelő, majd apostoli kormányzó (1940-64). Fejlesztette az Örmény Múzeumot s annak könyvtárát. Vallásos cikkei a helybeli "Heti Hírek"ben (1929-33) jelentek meg.
Pereszlényi János 1872-ben választották meg a győri református gyülekezet lelkészévé, a hivatalt 1873-ban foglalta el és haláláig viselte. Lelkészi munkája mellett 1877-től a győri Tanítóképző Intézet református hitoktatójaként is tevékenykedett, betöltötte a dunántúli református egyházkerület jegyzői tisztét, 1885–1888-ban pedig a Pápai Állami Tanítóképző Intézet igazgatótanácsának tagja volt.