Top 10 similar words or synonyms for konventi

egyházkerületi    0.802294

főgondnok    0.754364

tanácsbíró    0.716165

szentszéki    0.712969

zsinati    0.702150

konzisztórium    0.701605

tiszáninneni    0.697793

sajószentpéteri    0.681677

tanácsbíróvá    0.681288

székesegyházi    0.673998

Top 30 analogous words or synonyms for konventi

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Fejes István (költő) Fejes István (Legenye, 1838. január 22. – Sátoraljaújhely, 1913. december 1.) református lelkész, konventi tag a Sárospataki Főiskolai algondnoka, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.
Téglás A történelmi egyházak közül manapság nem mindnyájan tartoznak a felső-szabolcsi evangélikus és református egyházmegyéhez, az 1821. évi konventi rendezés folytán a debreceni egyházmegyétől, a megmaradt s felső-szabolcsi egyházmegyének nevezett református egyházakhoz csatoltattak: Balkány, Szakoly, Aba, Gelse, Mihálydi, Téglás, Újfehértó, Szabolcs, Balsa mint anya-, Timár, Adony, Kis-Guth, Nagy-Guth leányegyházak.
Sipos Pál (lelkész) Az egyházkerület 1870-ben tanácsbíróvá, 1872-ben számvevőszéki taggá, 1877-ben államsegély-pénztárnokká választotta. 1884. március 25-től október 25-ig helyettes püspök volt. Konventi taggá választatott 1882-ben és 1886-ban. Részt vett az 1881-es debreceni zsinaton, sőt az 1891-es budapesti zsinat első ülésszakán is ott volt. Sírja a fóti református temetőben áll.
Erdélyi levéltárak A hiteleshelyi levéltárak egyre csökkenő jelentőséggel 1874-ig, a közjegyzői intézmény létrehozásáig működtek. A magyar Országos Levéltár 1881-beli megszervezése után külön törvény alapján a gyulafehérvári káptalani és a kolozsmonostori konventi levéltár, más országos jellegű (kormányzati) erdélyi levéltárakhoz hasonlóan a budapesti Országos Levéltár megőrzésébe került.
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1948-ban a Magyar Köztársaság és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa által október 7-én aláírt egyezmény értelmében a Zsinati Iroda (akkor Konventi Iroda) egyik osztályaként létrehozták a Református Sajtóosztályt, melynek szervezője és 1957-ig vezetője Kádár Imre volt. A Sajtóosztály valójában az egyházi könyvkiadó szerepét töltötte be.
Nagy László (esperes) 1867-ben egyházmegyei aljegyző, 1869-ben tanácsbíró, 1881. április 3-án főjegyző lett, 1884. március 30-án egyházmegyéje közfelkiáltással esperessé választotta. 1886-ban az egyházkerületi közgyűlés az igazgatótanács tisztével ruházta fel. 1888-ban konventi taggá, 1889-ben közügyigazgatóvá választották meg. Szilágysomlyón a közügy barátaival együtt megalapította a könyvnyomdát és hírlapot indított meg. Szilágy megye közigazgatási tagja is volt.
Fejes István (költő) Egyházi szónokként is kitűnő névvel birt; 1876-ban Kecskeméten a protestáns egylet gyűlésén és a zsinat ünnepélyes megnyitásakor ő mondott egyházi beszédet. Elnöke volt a felsőzempléni tanítótestületnek, tagja volt az egyházkerületi tanügyi bizottságnak; több éven keresztül konventi rendes tag és az egyházkerületi énekügyi bizottságnak is elnöke volt.
Révész Kálmán (egyháztörténész) Révész Imre református lelkész, MTA-tag és Vecsey Johanna fia, Révész Imre egyháztörténész apja. Debrecenben született, ahol tanulmányait 1883-ban végezte. Ezután egy évig gimnázium segédtanár, egyig főiskolai senior volt, majd külföldre ment, s az 1885-86. tanévben a berlini egyetemen gyarapította ismereteit. 1886-ban pápai teológiai tanár, 1892-ben kassai lelkész lett, s mint ilyent az abaúji egyházmegye 1893-ban tanácsbíróvá, 1898-ben elején esperessé, a tiszáninneni egyházkerület 1896-ban konventi taggá választotta. 1904-ben és 1917-ben zsinati rendes tag lett, 1910-től pedig konventi rendes tag. 1911 és 1914 között a sárospataki kollégium gondnoka volt. 1918 végén választották püspökké. 1920-tól Miskolcon szolgált mint lelkész. A debreceni egyetemnek 1917-ben lett teológiai díszdoktora. Tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányának, az egyetemes tanügyi bizottságnak és a budapesti zsinatnak. Választmányi tagja volt sokáig a Magyar Történelmi Társulatnak is.
Bugyi (település) 1773. szeptember 12-ére gróf Beleznay Miklós református egyházi gyűlést hívott egybe a helységbe, mely a dunamelléki református egyházkerületben a konventi gyűlések tartását elhatározta és szervezte. 1773. okt. 11. Vattay Pál és társai Mária Terézia elé terjesztik az országos jelentőségű ág. evangélikusok bugyi conferencia végzését, a protestáns egyházak üldöztetésének felszámolására, melyre csak a királynő halála után került sor. 1885-ben nagy tűzvész pusztított itt, ekkor a település nagyobb része leégett.
Billog Az ispán állandó helyettese az igazságszolgáltatásban a királybíró (iudex regius), a helyszínre kiküldött "missus" pedig az ispán ércpecsétjével ellátott billogos volt. A poroszlók nemcsak az idézést kézbesítették, hanem hatósági tanúk is voltak vagyoni és más hivatalos ügyekben. A 12. század végén a poroszlókba vetett bizalom kezdett meginogni és az emberek egyre gyakrabban szereztek közhitelű oklevelet az egyházi káptalanoktól és konventektől. A 13. század elején így jöttek létre a káptalani vagy konventi hiteleshelyek.