Top 10 similar words or synonyms for káplán

segédlelkész    0.920868

házfőnök    0.834293

hitoktató    0.822918

plébános    0.800253

alesperes    0.800017

hitszónok    0.795295

káplánkodott    0.781856

főesperes    0.781686

segédtanító    0.773814

jószágkormányzó    0.773727

Top 30 analogous words or synonyms for káplán

Article Example
Káplán Káplán a magyar "protestáns" egyházakban:
Káplán A magyar evangélikus egyház, szemben a reformátusokkal, nem használja a „káplán” elnevezést.
Káplán A református egyházban a segédlelkészt nevezik káplánnak (is). A segédlelkész (káplán) az lehet,
Káplán A püspök a kirendeléssel egyidejűleg felügyelő lelkészt jelöl ki, akinek az irányítása és utasításai szerint köteles a segédlelkész a szolgálatait végezni.
Káplán Megjegyzés az angol „chaplain” kifejezéshez: angol nyelvterületen elterjedten alkalmazzák a káplán szót a tábori lelkészekre. Sokszor – tartalmilag hibásan – egyszerűen káplánként fordítják az angol nyelvben rövidítve használt „military chaplain” szót.
Káplán A káplán a magyar katolikus egyházban olyan egyházi személy, aki felszentelt pap. Beosztását tekintve a plébánosok mellé segítségül nevezi ki a megyés püspök. Szolgálati tevékenységét a plébános határozza meg. A szentségek kiszolgáltatása terén teljes papi joghatósággal rendelkezik. Káplánt ki lehet nevezni az egész egyházközség, vagy csak az egyházközség egy kisebb csoportjának (például egy kisebbségi nyelvet beszélők) szolgálatára, vagy akár több plébánián egy bizonyos szolgálat végzésére. Rendes esetben a plébános helyettesítését is ellátja, annak távollétében. Ilyen esetben a plébánossal azonos jogai vannak. A püspök megfelelő okból elmozdíthatja.
Pápai káplán A szentszéki Államtitkárság "Ut sive sollicite" kezdetű, 1969. március 31-iki Instrukciója szerint a pápai káplánokat is a "monsignore" titulus (használt rövidítések: mons., msgr. mgr.) illeti meg, hasonlóan az őket rangban megelőző pápai prelátusokhoz és apostoli protonotáriusokhoz, valamint egyes egyházi hivatalviselőkhöz és püspökökhöz. Ugyanezen rendelkezés szerint a pápai káplánok ünnepélyes öltözéke a lila szegélyű és lila gombos fekete reverenda lila övvel, amit liturgikus alkalmakkor karinggel együtt hordhatnak.
Pápai káplán Az Államtitkárság 2001. május 13-án kelt Instrukciója szabályozta az egyházi kitüntetések kérvényezésének módját. Eszerint a pápai kápláni cím viseléséhez a betöltött 35 éves életkor és legalább 5 év papi szolgálat szükséges. Ezen túl a pápai káplánok, pápai prelátusok és apostoli protonotáriusok száma egy egyházmegye papságának 10%-át ne haladja meg. Az Államtitkárság 2014. január 7-én nyilvánosságra hozott rendelkezése ezt tovább szigorította: a nem szentszéki szolgálatban álló papok a továbbiakban csak pápai kápláni címet kaphatnak, és csak betöltött 65 év felett kérhető a számukra.
Pápai káplán Ekkor a korábban meglévő számfeletti titkos kamarások a pápai káplánok (latin: "Cappellanus Sanctitatis Suae"; olasz: "Cappellano di Sua Santità") közé soroltattak be. Ők az úgynevezett Pápai Család egyházi tagjai közé számítanak, ennek megfelelőlen a Pápai Kápolna tagjai is, így részt vehetnek a számukra meghatározott rendben a pápai szertartásokon.
Pápai káplán A pápai káplán egyike a ma is meglévő pápai kitüntetéseknek, melyet a Szentszék szolgálatában lévő, vagy, a megyéspüspök felterjesztése alapján más, arra érdemes katolikus papoknak adományozhatnak. Szerzetes papoknak nem adományozható.