Top 10 similar words or synonyms for főjegyzőnek

aljegyzőnek    0.816590

jegyzővé    0.796897

főjegyzővé    0.782771

tanácsbíróvá    0.768375

aljegyzővé    0.760312

főjegyzőjévé    0.752414

ülnökké    0.743510

főorvossá    0.743116

ügyésszé    0.727961

szolgabíróvá    0.724757

Top 30 analogous words or synonyms for főjegyzőnek

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Jegyző A jegyzőkre vonatkozó magas szintű képesítési követelmények előírását az tette szükségessé, hogy a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek az önkormányzati közigazgatás szakszerűségének és eredményességének biztosításában meghatározó szerepe van.
Várady Gábor Várady Gábor (Máramarossziget, 1820. november 11. – Máramarossziget, 1906. november 12.) Várady Ádám megyei főjegyzőnek a fia, testőrtiszt, honvéd ezredes, később politikus, országgyűlési képviselő, ügyvéd.
Csernátoni Vajda Péter Lelkész volt Désen, a dézsik egyházmegyének főjegyzője, majd esperese lett, 1772-ben az Agyagfalván tartott közzsinaton egyházkerületi főjegyzőnek választatott meg és 1773. december 14-én Désen a püspöki hivatalba beiktattatott, esperesi hivatalát azután is megtartva.
Boldogfai Farkas család Farkas János (1741-1788) vármegyei főjegyzőnek és Sümeghy Juditnak egy lánya, boldogfai Farkas Marianna (1783-1819), Szladovits József (1773-1829), cs. és kir. kapitánynak, táblabírónak a felesége lett; a vármegyei főjegyzőnek a legfiatalabb fiúgyermeke, boldogfai Farkas Ferenc (1779-1844) táblabíró, boldogfai földbirtokos volt, 1801-ben végezte a jogi tanulmányait a Győri királyi jogakadémián. Farkas Ferenc táblabíró igen későn vette el a nála 38 évvel fiatalabb perenyei születésű második feleségét kéthelyi Joó Borbálát (1811-1880), kéthelyi Joó János és Lintner Helena lányát, aki öt gyermekkel áldotta meg őt, és korán megözvegyült.
Baicsi János Atyja Baicsi József, Althan püspök jószágainak igazgatója volt. Középiskoláit Budán és Nagyszombatban végezte, majd Pesten és Egerben jogot hallgatott. 1772. október 2-án választották főszolgabíróvá Komárom megyében. 1781. július 9-én főjegyzőnek, 1790. március 18-án első alispánnak választották, e hivatalt négy évig viselte. Elhunyt 1798-ban, 56 éves korában.
Dézsi Lázár György Tanulását szülővárosában kezdte, Nagyenyeden folytatta s az odera-frankfurti egyetemen fejezte be, hol a francia nyelvet sajátította el. Hazatérve Aranyosrákoson lett pap; 1740-ben Nagyenyedre választották meg második lelkésznek, 1758-ban esperesnek, 1765-ben egyetemes főjegyzőnek és zágoni Aranka György halála (1767. június 9.) után püspöknek, mely hivatalát haláláig viselte.
Káli Nagy Elek Ezután a politikára adta magát, különösen Széchényi István gróf reformeszméitől áthatva; mint Kolozs megyei tiszteletbeli aljegyző, derékszéki bíró, pár év múlva főjegyző, hatásosan kezdett újítani, a latin műszavak helyett magyarokat kezdett használni, a márkális gyűlések jegyzőkönyveit oly klasszicitással szerkesztette, hogy Erdélyben mintaszerű főjegyzőnek nevezték.
Ember József (lelkész) Ember István református lelkész és Lóczy Zsuzsánna fia volt. Tanulmányait a debreceni főiskolában végezte, ezt követően akadémiai rektor lett Balmazújvároson, ahol három évet töltött. Ezután a német nyelv tanulása céljából a szepességi városokba ment; onnan hajdúböszörményi lelkésznek hívták meg; két év múlva Fésűs András egyházkerületi főjegyzőnek lett káplánja. 1850-ben Álmosdra választották meg lelkésznek.
Zsarnay Lajos Megválasztatván a keresztény erkölcstannak s a teológiai tudományoknak rendes tanárává és a főiskola papjává, két évig külföldön tanult, főleg Göttingenben, de megfordult Svájcban is (Basel, Genf, Zürich). Hazatérvén elfoglalta tanári székét 1831-ben. 1848-ban egyházkerületi főjegyzőnek is megválasztották. 1860-ban csaknem egyhangúlag megszavazták Apostol Pál szuperintendens utódjául és a miskolci pap tisztséget is elfoglalta.
Sipos Orbán Miután időközben bírói vizsgát is letette és 1860-ban igen fiatalon 26 évesen városi főjegyzőnek választották. Egy év múlva újabb feladat érte el: Jászkun kerület tiszteletbeli főjegyzője lett. A tudásszerzési vágy tovább hajtotta és 1862-ben megszerezte az ügyvédi vizsgát és Jászberényben magánügyvéd lett.