Top 10 similar words or synonyms for esperes

szuperintendens    0.827623

plébános    0.823343

lelkész    0.812110

kántortanító    0.806369

lelkipásztor    0.805292

főesperes    0.800508

nagyprépost    0.800494

alesperes    0.793596

parókus    0.791630

iskolaigazgató    0.783618

Top 30 analogous words or synonyms for esperes

Article Example
Esperes A Esztergom-Budapesti főegyházmegye 16 esperesi kerületre oszlik.
Esperes Az esperes szót rendesen a presbiter vagy magyarosan kiejtett p"e"resbiter szóból származtatják, amely szó már az ősi keresztény egyházban ismeretes volt, igy neveztetvén a ker. gyülekezetek előljárói és lelkészei; de a mondott szóból, betűcsere mellett is csak erőszakkal magyarázható ki az esperes szó; azért némelyek messze keleten, a perzsa vallásban keresik a szó eredetét. A perzsa, valamint a héber nyelvben es a. m. tűz; piter, priester, préter a. m. apa, pap; E. tehát a. m. tűz-papja."
Esperes Az esperes (dékán, archipresbiter) az a pap, akit a megyés püspök az esperesi kerület élére, meghatározott időre nevez ki. Az esperes kötelességei és jogai: az esperesi kerületben a lelkipásztori munkát összehangolni, felügyelni a templom, a plébánia és a liturgia rendjét, valamint a papság fegyelmét. Továbbképzéseket szervezni, az adminisztrációt ellenőrizni. A papság személyes ügyeinek megoldásában segítséget nyújtani. Az esperes köteles a plébániákat látogatni a megyés püspök útmutatásai szerint.
Esperes Az esperes egy papi, lelkészi tisztség a keresztény egyházszervezetben. A katolikus egyházban az egyházmegye egy alkotórészét, az esperesi kerületet vezető pap, akit a megyés püspök bíz meg. A protestáns egyházakban az esperes a katolikusnál kisebb egyházszervezeti egységet jelentő egyházmegye lelkészi elnöke, az érintett gyülekezetek tagjai választják az egyházmegye lelkészei közül, nemlelkészi elnöktársa a református egyházban a főgondnok, az evangélikus egyházban az egyházmegyei felügyelő.
Esperes A magyar protestáns egyház mindjárt a reformáció kezdetén átvette a katolikus egyház kormányzati rendszeréből az esperesi intézményt. Amint egy-egy vidéken több protestáns egyház keletkezett és ezekben több lelkész nyert alkalmazást, ezek azonnal maguk közül egy felügyelőt választottak, akit ők is, kivált a reformátusok és az unitáriusok esperesnek neveztek és ma is így neveznek; az evangélikusoknál az ilyet néhol szeniornak, archidiakonusnak, egykor a Vág mentén prépostoknak, inspektoroknak nevezték, illetőleg nevezik, az erdélyi reformátusok egy pár egyházmegyéjében dékánnak. A Királyhágón inneni és túli reformátusoknál, valamint az erdélyi szász evangélikusok, és unitáriusoknál az esperesi kormányalak mellett a 16. század közepe körül kifejlődött a püspöki vagy szuperintendensi kormányalak is; de a Királyhágón innen levő evangélikus egyházak egészen 1610-ig, illetőleg 1614-ig (a dunántúliak kivételével), csupán esperesi kormány alatt állottak s így itt a püspöki jogokat is az esperesek vagy szeniorok gyakorolták. Valamint a Borsod, Zemplén, Abaúj s a szomszéd vármegyékben levő református egyházak is, a papuralom iránt táplált idegenkedésüknél fogva, vonakodtak püspököt választani egészen 1734-ig, hanem csak esperesek által kormányoztattak. A esperesek teendője manapság az egyházmegyebeli lelkészek s felekezeti tanítók valláserkölcsi életére, a gyülekezetek vallási és anyagi ügyeire való felügyelés; az egyházi törvények, szabályrendeletek s az egyházi fensőbb hatóságok rendeleteinek végrehajtása felől való gondoskodás; az egyházak és hivatalnokaik között felmerülő súrlódások, viszálykodások elintézése vagy legalább annak megkísérlése; ezekre való tekintetből a hatósága alatt lévő egyházaknak évenként meglátogatása; az egyházmegyei közgyűlésnek és törvényszéknek világi elnöktársával összehívása s az egyik elnöki szék elfoglalása és a lelkészeknek a püspökkel együttesen felavatása, sőt a tiszai református kerületekben a 19. század közepéig az esperesek avatták vagy szentelték fel a püspököt is. Az esperesi hivatal is, mint általában a hazai protestáns egyháznak minden más hivatala is, vagyis oly tekintélyesebb városi egyházak, amelyek nincsenek a rendes egyházmegyei esperesek hatósága alá rendelve, hanem olyanforma viszonyban vannak az egyházmegyével, mint a törvényhatósági jogú városok az illető vármegyével szemben.
Esperes Ákos A barcsi Dráva Völgye Középiskolában erdésztechnikusi képesítést szerzett, ám a szakmát nem kezdte el, mivel utolsó iskolai évében már rádiós munkát vállalt.
Esperes Ákos Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar szakos diplomát. Ugyanott végezte 2012-2015 között a doktori (PhD) képzést is. Doktori disszertációjában Faludy György én-konstrukciós aktusait vizsgálja. Fokozatot egyelőre nem szerzett. Rendszeresen publikál kortárs irodalmi művekről recenziókat az Apokrif, az Új Forrás irodalmi folyóiratokban valamint tanulmánykötetekben.
Esperes Ákos Balogh Esperes Ákos (Kaposvár, 1975. június 27. –) magyar rádiós műsorvezető, irodalomkritikus.
Esperes Ákos Másnap bejelentették, hogy az akkor újrainduló budapesti Rádió 1 reggeli műsorát fogja vezetni. Innen december 2-án közös megegyezéssel távozott, miután műsora helyére a Reggeli Show került.
Esperes Ákos Az Esperes becenevet egy Roxy Rádiós gag okán kapta, amikor a rádió vezetősége eltávolította a korábbi műsorvezetőt, akinek egy szép temetési szertartással egybekötött búcsúbeszédet tartott, mint egyházi személy.