Top 10 similar words or synonyms for egyházkerületi

főgondnok    0.860778

konventi    0.802294

szentszéki    0.791755

esperes    0.773146

zsinati    0.770671

egyházmegyei    0.765126

rektor    0.751615

lelkészi    0.735023

dunamelléki    0.722999

szuperintendens    0.722185

Top 30 analogous words or synonyms for egyházkerületi

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Egyházkerületi felügyelő Az egyházkerületi felügyelői tisztség viselője a magyarországi evangélikus egyházszervezetben az egyházkerület világi elnöke, a püspök elnöktársa. A 18. századig használatos elnevezése: "patrónus". A református egyházban megfelelője a kerületi főgondnok. Megválasztásában az adott egyházkerület minden gyülekezeti tagja részt vehet. Mandátuma hat évre szól.
Egyházkerületi felügyelő Ehhez járult Magyarországon az a körülmény, hogy a 16.-17. században a bizonytalan közállapotok miatt vagy éppen a Habsburg államhatalom ellen a protestáns prédikátoroknak nagy szükségük volt a protestáns főurak támogatására, védelmére. Ezek a főurak váltak egy-egy gyülekezet, vagy nagyobb egyházszervezeti egység "patrónusává", amiből hamarosan szabályos tisztség is kialakult. Ennek a megfelelője a mai felügyelői tisztség. A királyi Magyarország területén, majd a török kiűzése után az egész országban az államhatalom sokáig nem volt hajlandó a lelkészekkel vagy szuperintendensekkel tárgyalni a protestáns egyházak ügyeiről, vagy érdekképviseletük nem volt elég hatékony. Így a patrónusok egyházszervezeti, érdekképviseleti szerepe egészen a 19. századig nagyobb volt, mint a lelkészeké. Az egyházigazgatásban kialakult a jelenleg is létező paritásos elnöki rendszer. Eszerint az egyházszervezet mind a négy szintjén a lelkészi elnök mellett egy nemlelkészi elnök is áll. Az egyházközség élén így a lelkész mellett a gyülekezeti felügyelő, az egyházmegye élén az esperes mellett az egyházmegyei felügyelő, az egyházkerület élén a püspök mellett az egyházkerületi felügyelő, az országos egyház élén az elnök-püspök mellett pedig az országos felügyelő áll.
Egyházkerületi felügyelő Luther Márton tanításának fontos részét képezi az egyetemes papság elve, azaz minden keresztény ember "papsága". Eszerint nem jelent külön lépcsőfokot a lelkészi tisztség, csak egy sajátos megbízást az evangélium hirdetésére. Viszont akik nem ezt a hivatást töltik be, hanem egyszerű keresztények, az egyház ügyeiért ők is felelősséget viselnek, ők is "egyházi emberek". Ez a tétel már a reformáció kezdetekor nagyban ösztönözte a nemlelkész egyháztagok egyházi szerepvállalását.
Egyházkerületi felügyelő Az egyházkerületi felügyelői tisztségre a XX. század közepéig sokszor tekintélyes főurakat választottak, hogy társadalmi tekintélyükkel növelhessék az egyház érdekképviseleti lehetőségét. 1885 és 1918 között két evangélikus kerületi felügyelő (három püspökkel és az egyetemes felügyelővel együtt) hivatalból tagja volt az országgyűlés Főrendiházának, 1927 és 1945 között pedig csak egyikük volt hivatalból tagja a Felsőháznak. A kerületi felügyelők legerősebb politikai lemondatási-félreállítási hulláma 1947-48-ban majd 1952-ben zajlott be. E tisztségre először 2006-ban választották meg nőt – a Déli Egyházkerület gyülekezetei Radosné Lengyel Anna személyében.
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár bővülő iratanyagából.
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár eredetét tekintve két részből áll: a Kollégium hivatalos irataiból és a Tiszántúli Református Egyházkerület 1821-ben ide telepített és azóta folyamatosan
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Ma itt őrzik a Tiszántúl református egyházi életére és a Debreceni Kollégium történetére vonatkozó iratok jelentős részét. Az Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár nyilvános kutatóhely, ahol mintegy 1500 (111 fond) folyóméter rendezett forrásanyag várja a kutatókat. Ennek mintegy egyharmada a Református Kollégium tagintézményeihez tartozik. A Levéltár kutatói szobája és raktárhelyiségei a Kollégium északi szárnyának első emeletén, a Hittudományi Egyetem és a Díszterem szomszédságában találhatóak.
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár került a Kollégiumba az egyházkerület levéltári anyaga, de azt továbbra is elkülönítve kezelték. A Kollégium újjáépítése után 1823-ban külön levéltári szoba jött létre. Ezt követően előbb Kerekes Ferenc, majd Búzás Pál, id. Révész Imre és végül a századfordulón Balogh Ferenc irányította az intézményt. Ők kezdték el a levéltári anyag tudományos rendszerezését (az első rendszeres katalógus Búzás Pál jogi professzor munkája).
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár 1923–1940 között Csikesz Sándor teológiai professzor vezette a Levéltárat. Nagy buzgalommal végezte munkáját, azonban az általa készített levéltári mutató sok tekintetben
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár már elavult módszereket tükröz. A második világháborúban kórházként használt levéltári