Top 10 similar words or synonyms for aljegyzőnek

főjegyzővé    0.871905

aljegyzővé    0.870835

jegyzővé    0.830718

tanácsbíróvá    0.819338

főjegyzőnek    0.816590

főjegyzőjévé    0.815865

aljegyzőjévé    0.806216

esperessé    0.764819

ülnökké    0.748467

szolgabíróvá    0.736999

Top 30 analogous words or synonyms for aljegyzőnek

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Szemere Bertalan Miután letette az ügyvédi vizsgáit, 1834 szeptemberében visszatért Borsodba, ahol decemberben tiszteletbeli aljegyzőnek választották, mely hivatalát 1836 tavaszáig viselte.
Makó Lőrinc Tanulmányai után először aljegyzőnek választották, később 1805-ben Jászkun kerület főadószedő felelős beosztását nyerte el. Sikeres munkát végzett, amelynek eredményeképpen 1807-ben, 1808-ban és 1811-ben ifjabb Makó Lőrinc volt a törvényhatóság második országgyűlési követe.
Elefánthy Sándor Tanulmányait Kassa, Pest, Pozsony iskoláiban végezte. Kitűnő tanuló lévén a gyengébb, de jómódú tanulók korrepetálásából szerzett pénzzel segített a család rossz anyagi helyzetén.Rövid ideig volt gyakorló ügyvéd Jászberényben. A város tanácsa aljegyzőnek választotta és ez egy több évtizedes közigazgatási munkálkodás kezdetét jelentette.
Jakabfalvy Gyula Jakabfalvy Ferenc megyei aljegyzőnek és thuriki Thuránszky Teréziának fia. Tanulmányait Lőcsén, Késmárkon, Eperjesen, Sárospatakon és a pesti egyetemen végezvén, letette az ügyvédi vizsgát. Az 1848-49. évi szabadságharcban mint honvédtüzér vett részt és sebet is kapott. 1867-ben királyi táblai fogalmazó, 1889-ben táblai bíró, 1892-ben kúriai bíró volt; később nyugalomba vonult.
Papp Mór Nemes Papp Mihály és nemes Kalmár Erzsébet fia. Iskoláit Karcagon, majd Pozsonyban, a felsőbbeket Debrecenben végezte; mint jurátus kis követ jelen volt az 1844. évi pozsonyi országgyűlésen. Ügyvédi cenzurát tett és városi aljegyzőnek választották, majd kerületbeli tiszteletbeli aljegyzőnek és alfiskusnak nevezte ki a nádor. Az 1848-as első parlamentbe Karcagon országgyűlési képviselővé választották; az 1861. és 1868. évi országgyűlésen is szerepelt mint karcagi, majd jászladányi kerületek képviselője; Deák törzskarához tartozott. Azután a bírói pályára lépett és mint a karcagi törvényszék elnöke nyugalomba vonult. A későbbi években a nyilvános pályától visszavonult és csak vízszabályozási ügyekkel foglalkozott. A király a királyi tanácsosi címmel tüntette ki. A volt jász-kun kerületnek alkapitánya is volt; továbbá megyebizottsági tag, városi képviselő és a karcagi református egyház presbitere.
Aragóniai Péter szicíliai királyi herceg Aragóniába 1399. februárjában érkezett meg az örömhír, ugyanis I. (Idős) Márton aragón király egy 1399. február 28-án kelt, Vitale de Filesio agrigentói aljegyzőnek a közelgő koronázásáról hírt adó levelében kifejezte örömét a már régóta óhajtott unokájának, Péternek a születése miatt. Ez volt I. (Idős) Márton uralkodásának csúcspontja, mikor aragón királlyá koronázták (1399. április 13.) feleségével, Luna Mária aragón királynéval (1399. április 22.) együtt Zaragozában. Az aragón királyi ház, úgy tűnt, három generációnyi folytonossággal virága teljébe került.
Majthényi Dezső Majthényi György és Beniczky Mária fia. Anyját négyéves korában elvesztvén, házi nevelés után a gimnáziumot Pesten a Szőnyi-nevelőintézetben végezte. 1860-ban Borsod megye tiszteletbeli jegyzője lett és 1867-ben aljegyzőnek választották. Az 1865-1868-iki országgyűlés utolsó felére (Mocsáry Lajos leköszönvén, ennek helyébe) a mezőkövesdi kerület országgyűlési képviselővé választotta; 1869-ben pedig a csongrád megyei tápéi kerület választotta meg ellenzéki képviselőnek. Meghalt mint fővárosi állami rendőrtanácsos.
Lombardini Sándor Olasz születésű apja kereskedő volt Nagybiccsén. A gimnáziumot Zsolnán, Trencsénben, Pozsonyban, Esztergomban, Nyitrán és Besztercebányán járta. A jogtudományokat a pozsonyi akadémián hallgatta. 1872-ben került a budai királyi törvényszékhez joggyakorlatra. 1876-ban a zsolnai királyi törvényszékhez nevezték ki aljegyzőnek, majd még abban az évben a bazini járásbirósághoz helyezték át. Ott, miután még 1875-ben ügyvédi oklevelet szerzett, állásáról leköszönt és Zsolnán telepedett le, ahol ügyvédi irodát nyitott. Művei egy részénél plagizált, melyet 1896-ban maga is elismert.
Tamásfi Gyula Tomsics Mátyás iparos fia. Középiskoláit szülőhelyén a ciszterciek főgimnáziumában 1854-ben végezte. Hat hónapi nevelősködés után a mérnöki pályát választotta és 1855-től 1862-ig Sárközben, Veszprémben és Fehér megyében mérési műveleteket tett. Azonban ezen pályával is felhagyott; hazatérve az irodalommal foglalkozott 1868-ig. Ekkor Székesfehérváron a városi törvényszékhez került, 1872-ben pedig aljegyzőnek választották és ezen minőségben 1881-ig működött, amikor gazdasági tanácsosnak választották meg Székesfehérváron. 1901-ben nyugdíjazták.
László Andor (aljárásbíró) László János református lelkész és Soltész Ida fia. 1884 szeptemberében Sárospatakra vitték szülei, ahol (a IV. és V. osztály kivételével, melyeket Debrecenben tanult) végezte középiskolai tanulmányait. Az érettségi vizsgát Debrecenben tette le és itt iratkozott be 1892-ben az I. évi jogra. Apjának 1892 decemberében történt halála után, anyja családjával Sárospatakra költözött és László ott végezte a jogot; mely idő alatt maga tartotta fenn magát. 1897-ben Zilahra ment törvényszéki joggyakornoknak és 1898 szeptemberében ugyanoda kineveztetett aljegyzőnek.