Top 10 similar words or synonyms for policies

environments    0.936339

strategies    0.932754

processes    0.928698

developing    0.926857

individual    0.923850

marom    0.923326

toward    0.920221

institutions    0.919782

ecological    0.919255

theories    0.918843

Top 30 analogous words or synonyms for policies

Article Example
נחום גרוס "Israeli Economic Policies, 1948-1951: Problems of Evaluation," Journal of Economic History, 50 (March 1990), pp. 67-83;
קנטוניסטים John Doyle Klier, 'State Policies and the Conversion of Jews in Imeprial Russia, בתוך: Robert P. Geraci, Michael Khodarkovsky (עורכים), Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia, Cornell University Press, 2001. עמ' 92–104.
קרנית פלוג בשנת 1980 השלימה בהצטיינות לימודי MA בכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 1985 השלימה לימודי דוקטורט בכלכלה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. נושא הדיסרטציה: "Government policies in a general equilibrium model of international trade and human capital" (מדיניות ממשלתית במודל שיווי משקל כללי של סחר בינלאומי והון אנושי).
פנינה מוצפי-האלר התחילה את עבודת השדה באזור כפרי בבוצוואנה, במטרה לבדוק את האופן שבו מתקבלים הלכה למעשה תהליכים של רפורמות אגרריות על ידי אנשים בשטח. במשך חמישה עשר חודשים עשתה עבודת שדה אנתרופולוגית "מסורתית", למדה את השפה השפה המקומית (סצוואנה), גרה בבקתה ללא חשמל ומים. ב-1988 קיבלה את הדוקטורט מאוניברסיטת ברנדייס, נושא העבודה היה: Transformation in the Tswapong Region, Central Botswana: National Policies and LocalRealities "טרנספורמציה באזור טסוונפונג, מרכז בוצוואנה: מדיניות לאומית ומציאות מקומית". אחרי סיום הדוקטורט נשארה ללמד בארצות הברית.
מכרז מטרתו להעניק לעורך המכרז יתרונות, באמצעות תחרות או התמחרות בין מתמודדים, שתערך "באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושיווני". עריכת מכרזים מקובלת בעיקר במגזר הציבורי במדינות רבות וכן בישראל, במטרה "להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות ונקיון כפיים, שהם מסמניו של ממשל תקין" עם זאת, למכרז מטרות משניות (secondary policies), כגון: העדפת תוצרת הארץ, שמירה על איכות הסביבה, קידום אוכלוסיות חלשות, קידום נשים, הגנה על זכויות העובדים. כמו כן, למכרז היבטים בינ"ל חשובים.
מדיקר כללים שונים משמשים לניהול ההטבות ומתפרסמות הודעות תקופתיות המתארות קריטריוני כיסוי. ברמה הלאומית הודעות אלו מונפקות על ידי מערכת ניהול תוכן והן מוכרות כ-National Coverage Determinations - (קביעות פריסה ארציות או NCD). קביעות כיסוי מקומיות (Local Coverage Determinations או LCD) חלות בתוך שטח המדינה רבתי ומנוהלות על ידי קבלן מדיקר Part B אזורי ספציפי, וסקירת מדיניות רפואית מקומית (Local Medical Review Policies או LMRP) הוחלפו על ידי קביעות כיסוי מקומיות בשנת 2003. מידע אודות הכיסוי נמצא גם במדריכי ה-Internet-Only Manuals או IOM, בקוד התקנות הפדרליות (CFR) בחוק הביטוח הלאומי ובמרשם הפדרלי.
פנינה מוצפי-האלר אפריקה היא העבודה האתנוגרפית הממושכת ביותר שלה, שהתחילה ב-1981, כשהעבודה המרכזית הייתה בין 1982 ל-1984 והמשיכה ב-1990, 1993 ו-2000. כשבכל אחת מהפעמים בדקה התפתחויות של המציאות אותה חקרה בתחילת שנות השמונים. על בסיס עבודה ממושכת זו כתבה את ספרה Fragmented Worlds, Coherent Lives: the Policies of Difference in Botswana. הספר מנסה להבין איך למרות כל התנודתיות, וחוסר המיקוד הגאוגרפי בחייהם של הבצוואנה (האנשים החיים בבוצוואנה), הם יוצרים עולם של משמעות ויש להם זהויות שהן קוהרנטיות ואת זה היא עושה על ידי סיפורי חיים ועל ידי ההבנה של המשמעות החברתית של מרחב.