Top 10 similar words or synonyms for להתרחבות

להתפשטות    0.797619

להתחזקות    0.772370

להתפוררות    0.766860

ליציבות    0.754222

לצמיחה    0.753499

להיחלשות    0.746064

לצמיחת    0.745703

להחלשת    0.736208

לדעיכת    0.727767

להתמוטטות    0.726677

Top 30 analogous words or synonyms for להתרחבות

Article Example
הצפנה מרובה שים לב להתרחבות הצופן פי שלושה במקרה של הצפנה כפולה.
969 (תנועה) 969 היא תנועה לאומית המתנגדת להתרחבות הנמשכת של האסלאם בבורמה הבודהיסטית.
לו מרינוף ספריו תורגמו לעשרים וארבע שפות וראו אור בעשרות מדינות. הוא אחראי במידה רבה להתרחבות הפופולריות של ייעוץ פילוסופי בשנים האחרונות.
יאשיהו ממצאים ארכאולוגיים מהווים אף הם ראיות להתרחבות הממלכה. למשל, נמצאו מבני ביצורים במגידו ובשפלת יהודה, שייתכן והם קשורים לתקופה זו.
תל אביב-יפו להלן טבלה הממחישה את התפתחות האוכלוסייה בעיר בחתך לאום ובהשוואה להתרחבות שטחה; וכן התפתחות האוכלוסייה בתצוגה גרפית:
מכונת הצפנה מכונות הצפנה מכניות מסוגים שונים שימשו קודם להתרחבות השימוש במחשבים. בתקשורת המודרנית משמשת בדרך כלל תוכנה לביצוע ההצפנה.
מיכאל חזני חזני אף עבד במרכז החקלאי של הפועל-המזרחי, ולימים כיהן כיושב-ראש המרכז. בתפקידו זה פעל רבות להתרחבות ההתיישבות הדתית, והיה אב ופטרון להתיישבות הדתית בארץ ישראל.
צנע התומכים במדיניות צנע צופים שכתוצאה מהתכווצות תקציבית, כלומר, צמצום משמעותי בהוצאות הממשלתיות, יעודד צריכה פרטית והתייעלות עסקית, משקית וממשלתית, ויוביל בעתיד להתרחבות כלכלית.
הסחה לכחול הסחה לאדום מוזכרת הרבה יותר בגלל חשיבותה לאסטרונומיה מודרנית. בזמן שהסחה הכללית לאדום של אור הכוכב נראית כראיה להתרחבות היקום, ישנם מספר דוגמאות להסחה לכחול באסטרונומיה:
המישור הפאנוני המקור הגאולוגי של האגן הפאנוני הוא בים הפאנוני, ים שטחי שהגיע להתרחבות המרבית בתקופת הפלאוקן, כשנצברו 3-4 ק"מ של משקעים.