Top 10 similar words or synonyms for הניא

חיבק    0.757205

בלבלי    0.751273

היפנט    0.742528

הטרידה    0.741288

וממיסה    0.739343

הספיד    0.739068

מהסובבים    0.731551

מנדים    0.718811

ומסלק    0.718560

ושיכנעו    0.715936

Top 30 analogous words or synonyms for הניא

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
אשר הניא אשר הניא הוא פיוט לחג הפורים, המסכם את סיפור המגילה. הפיוט חובר באקרוסטיכון של אותיות הא' ב'. מנהג אשכנז לאומרו לאחר קריאת המגילה בליל פורים. מפורסמים שני הבתים האחרונים הפותחים במילים "שושנת יעקב", אשר על פי מנהג אשכנז כיום, נאמרים גם ביום שלאחר קריאת המגילה.
אשר הניא הפיסקה האחרונה אינה קשורה כלל לפיוט, והיא נוספה כחובת אמירה בימי הפורים על פי מסכת סופרים והתלמוד ירושלמי. בתלמוד ירושלמי () נאמר:"רב אמר צריך לאמר ארור המן ארורים בניו אמר רבי פנחס צריך לומר חרבונה זכור לטוב", ובמסכת סופרים ():"...ואחר כך מקלס לצדיקים ברוך מרדכי ברוכה אסתר ברוכים כל ישראל, ורב אמר צריך לומר ארור המן וארורים בניו, אמר רבי פנחס צריך לומר חרבונא זכור לטוב". גם בתלמוד בבלי נרמזת חובת אמירה זו, באימרתו של רבא () "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", והתוספות והרא"ש ציינו לדברי הירושלמי. וכך נפסק בטור ובשולחן ערוך.
אשר הניא שני הבתים האחרונים של הפיוט הם הבתים המפורסמים בפיוט, "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור". לאחר בתים אלו מופיעה שורה נוספת "להודיע שכל קוויך לא יבושו, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך", ואחריה פיסקה נוספת "ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי היהודי, ארורה זרש אשת מפחידי, ברוכה אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חרבונה זכור לטוב".
אשר הניא לפיסקה זו גרסה אחרת הנאמרת גם בנוסח עדות המזרח (שאינם אומרים את הפיוט "אשר הניא") המתחילה:"ברוך ה' אלקי ישראל". גרסאות נוספות מופיעות במחזורים וסידורי תפילה קדומים.
אשר הניא שם מחבר הפיוט אינו ידוע. הפיוט הובא בספרי ההלכה והמנהג של ראשוני אשכנז כמו מחזור ויטרי, שיבולי הלקט, תניא רבתי והגהות מיימוניות.
אשר הניא הפיוט נחשב לקדום, וזאת על פי סגנונו, משקלו וסידורו לפי א' ב' ולא לפי חרוזים. במחזור ויטרי נכתב שהוא "מיסודם של אנשי כנסת הגדולה".
אשר הניא ביהדות אשכנז התפשט המנהג לאומרו בליל פורים לאחר קריאת המגילה. ביום פורים אין אומרים אותו. במקור הייתה סיבת הדבר משום שאמרו כבר פיוטי קרובות בחזרת הש"ץ, אך למעשה השתרש המנהג שאין אומרים את הפיוט גם כיום שאין אומרים קרובות.
אשר הניא גם הפיסקה "להודיע שכל קוויך לא יבושו וכו'" אינה חלק מהאקרוסטיכון של הפיוט, ונראה שהיא שייכת לפיסקה שאחריה.
כלים אוטומטיים לסקירת קוד הקטגוריה הנפוצה והוותיקה ביותר של כלים אוטומטיים לסקירת קוד הניא כלים המבצעים "ניתוח קוד סטטי".
ברתלמי בוגנדה בשנת 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. הוא שאף להתגייס לצבא הצרפתי אך הבישוף הניא אותו מכך, בנימוק שנשארו מעט מדי מיסיונרים בעקבות הגיוס לצבא.