Top 10 similar words or synonyms for אהבו

חיבבו    0.819256

אהדו    0.816760

מחבבים    0.788279

הזכירו    0.749754

החשיבו    0.747985

כיבדו    0.746213

קטלו    0.740336

היללו    0.733210

התלהבו    0.731539

הרשימו    0.717754

Top 30 analogous words or synonyms for אהבו

Article Example
האמת והשלום אהבו משמעותו הפשטנית של הפסוק היא, כי אף על פי שלפי אמות המידה של אמת וצדק, ראוי עם ישראל לגלות שהגיעה לאחר חורבן בית ראשון, אשר הצומות הנזכרים נקבעו לזכרו. אך בבוא היום, ה' יטה חסד לבני עמו ויעשה עימם שלום, וימי התענית ייהפכו לימים טובים.
האמת והשלום אהבו הָאֱמֶת וְהַשָלוֹם אֱהָבוּ הוא ניב עברי המשמש כמשפט מסכם בוויכוח או בסכסוך רעיוני, וקורא לפשרה או לתקשורת חיובית בדרך של הבנה וקבלה הדדית, גם אם ייוותר חוסר הסכמה בין שני הצדדים.
האמת והשלום אהבו מקור המשפט הוא סיומו של פסוק בספר זכריה .
האמת והשלום אהבו לעתים משמש המשפט כקריאה לפשרה או לשמירה על יחסים הוגנים למרות מחלוקת, ולעתים כחלק מהודעה על סיום מחלוקת בדרכי שלום.
האמת והשלום אהבו הביטוי מופיע גם בתפילת "הנני העני ממעש", שהיא תפילתו של שליח הציבור לפני תפילת מוסף של הימים הנוראים, בה מופנים תחנוני החזן כלפי ה' שיקבל את תפילתו למרות חטאיו וחטאי קהל המתפללים, ינהג בהם בחסד וברחמים על אף שעומדים הם בדין, ולא יחדל מלאהוב אותם.
האמת והשלום אהבו כלומר, כאשר אדם נוקט גישה של "ייקוב הדין את ההר", קרי ראיית האמת המוחלטת בלי אפשרות להתגמש או לראות את הדברים בנקודת מבט רחבה יותר, ייתכן מצב שבו האמת והמשפט ימוצו עד תום, אך השלום בין הניצים יירמס. לפיכך, הפתרון החז"לי המוצע הוא עריכת פשרה.
האמת והשלום אהבו משמעותו של הניב היא: שני הצדדים נשארים בדעותיהם, אך למרות חילוקי הדעות הם מכבדים את זולתם ושומרים עמו על יחסי שלום, אהבה וידידות.
האמת והשלום אהבו חז"ל הסבירו את משמעות השילוב בין שלום ואמת:
האמת והשלום אהבו אולם, מטבע הדברים ישנן אמיתות שאינן יכולות להגיע לידי פשרה, במקרים כאלו השאיפה היא להגיע למצב שבו יוכל כל צד להביע את האמת הפנימית שלו, תוך כדי שמירה על סגנון ביטוי הולם ויחסי שלום ואחווה. לפיכך מציבים חז"ל גבולות ויכוח ברורים, השוללים כשלים לוגיים וטענות אד הומינם. חז"ל אף מרחיקים לכת ומספרים: כי אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בהלכות הנוגעות לשאלות של גילוי עריות ופסולי חיתון, לא נמנעו מלקיים קשרי נישואין זה עם זה, . כלומר, למרות שכל אחד מהצדדים ביטל את דברי חברו על פי הבנתו השכלית והאמת הפנימית שלו, לא דחה הוא את בר הפלוגתא עצמו אלא רק את דעותיו, ולא נתן להן להשפיע על יחסי הקרבה והחברות.
האמת והשלום אהבו הביטוי אינו משמש בשפת הדיבור היומיומי, אלא כמשפט בסגנון ספרותי החותם התכתבויות תורניות, כגון: פסקי דין בבוררויות, הסכמים שלאחר מחלוקת, ובעת הצגת דעה מנוגדת בעת כתיבת שו"ת וכדומה.