Top 10 similar words or synonyms for ynnomd

platbaarnd    0.839816

ôfslein    0.810194

ferwoaste    0.793239

plondere    0.783062

ynsletten    0.774317

ombrocht    0.770090

befrijd    0.766557

deadien    0.761059

ynnommen    0.756390

ferwuostge    0.751893

Top 30 analogous words or synonyms for ynnomd

Article Example
Dykhuzen (state) Dykhuzen soe yn de striid tusken Fokke en de stêd Grins troch de lêste ynnomd en alhiel ferwoaste wurde. Der wurdt fanút gien dat de state dêrnei opnij opboud is, omdat Fokko Ukena dêr ferstoarn is.
Saturnus De atmosfear fan Saturnus bestiet foar mear as 93% uit wetterstof en foar wat mear as 5% út helium. It restearjende diel wurdt ynnomd troch metaan, wetterdamp, ammoniak, etaan, propaan, asetyleen en wetterstoffosfide dy't sporadysk foarkomme.
Skiednis fan Naarden Fan novimber 1813 oant maaie 1814 wie it Belis fan Naarden troch it Nederlânske leger neidat de Frânse generaal Quitard de la Porte (dy't de festing yn 1795 ynnomd hie) wegere hie de festing op te jaan nei de kapitulaasje fan Napoleon.
Rinsmastins Neidat de stêd Grins yn 1468 de Eysmastins op Wygeast ûnder Aldwâld ynnomd hie, waarden de Kollumersweachsters ferplicht de trije stinzen yn harren doarp sels te sljochtsjen: "ende de dre steenen huesen de staen up de Zwech sullen de lueden sulven nederslyten".
Dimter Yn de Tachtichjierrige Oarloch waard Dimter ferovere troch prins Maurits. Dat barde yn 1597, yn de perioade dy't letter de namme 'Maurits syn Tsien Jierren' krige. Omdat de stêd ynnomd waard troch Steatske troepen kaam it bestjoer derfan yn hannen fan protestanten.
Muiderslot It Muiderslot waard meastentiids bewenne troch slotfâden, dy’t it kastiel út namme fan harren hear behearden; dat wie bygelyks de biskop of de lângreve. Yn it begjin fan de 16e iuw waard it kastiel koarte tiid eigendom fan de Geldersken. Yn de Tachtichjierrige oarloch waard yn 1577 it slot út namme fan Willem fan Oranje ynnomd.
Eagum It tsjerke is yn 1776 sloopt en yn 1777 wie de nije klear.Yn de oarloch binne beide klokken troch de besetters út de toer helle. De lytse is letter weromkomd, de grutte is ferdwûn. It plak fan de grutte klok is ynnomd troch in klok fan 1958 út de Amsterdamske Kristus kening Tsjerke.
Sevilla (stêd) Nei de delgong fan it West-Romeinske ryk wienen earst de Fandalen en nei harren de Fisigoaten dêr de baas, oant yn de 8e iuw de Islamityske Moaren Spanje oermasteren. Tidens de rekonkwista yn de 13e iuw waard Sevilla ynnomd troch de Katolike Spanjerts.
Amerika (Drinte) In grut gedielte fan it grûngebiet fan Amerika wurdt ynnomd troch it rekreaasjesintrum Ronostrân, ûngefear healwei it dykje Amerika. It Ronostrân is in eardere sânôfgraving, dy't tsjintwurdich as swimplasse brûkt wurdt en sa in soad minsken út de omkriten lûkt. By de swimplasse keit ek de lykneamde camping. Wat fierderop oan de dyk leit noch in oare, wurkjende sânôfgraving.
Ljouwert-Binnenstêd De Ljouwerter binnenstêd hat in hege ûnfeilichheidsgraad. Der wurdt dan ek preventyf fûljearre sûnt 2004. Boppedat jildt in saneamd 'messeferbod' dat him benammen rjochtet op junks en alkoholisten. Alle wapens dy't yn de gemeente ynnomd binne waarden oantroffen yn de binnenstêd.