Top 10 similar words or synonyms for volgens

fantastische    0.955024

aantekeningen    0.954475

schetsen    0.952740

rondom    0.952706

volledige    0.949818

juffrouw    0.949743

godsdienst    0.948895

openbaar    0.948638

gisteren    0.946947

sammie    0.945940

Top 30 analogous words or synonyms for volgens

Article Example
Merakelboek fan Us Leaffrou fan Sânwâlden Hjiryn wurde in rige wûndergenêzingen fan minsken út 46 Fryske plakken beskreaun: "zekere beschrijving van teekenen en mirakelen, die geschied zijn volgens het beeld van de Godbarende Maagd Maria binnen Bolsward."
Aegidius Francken Francken is fral ferneamd wurden as skriuwer fan in dogmatysk hânboek foar gemeenteleden, "Stellige God-geleertheyd". Dat boek waard yn de 19e iuw brûkt foar it teologysk ûnderrjocht by de Kristlik Ofskieden Tsjerke. Ek yn Súd-Afrika waard it brûkt; dêr makke Dirk Postma (Dokkum, 1818- Burgersdorp, 1890), de stichter fan de saneamde "Dopperkerk", der in geatfetting fan, "Mijne handleiding voor de godgeleerdheid, volgens de kern van Aegidius Francken" (1875). Fierders skreau Francken twa helpmiddelen foar de kategese "Kern der christelyke leere" en "Voorbeeld der christelyke leere".
Fenna Mastenbroek Yn 1815 ferskynde de bondel 'Lectuur voor vrouwen', in jier letter diel twa. Yn it foaropwurd skriuwt se: "Voor mannen te schrijven is minder mijn taak, dewijl daartoe veelal een geleerdheid wordt gevorderd, welke ik niet bezit, en die ook, volgens ’t algemeen oordeel, geen sieraad der vrouw is". As 34-jierrige joech se lieding oan in lêsselskip foar Snitser froulju. Fenna Mastenbroek skreau romans, koarte ferhalen en gedichten dy't meast op froulju en bern rjochte wiene. De romans en ferhalen spylje har ôf yn in folslein Nederlânske omjouwing en geane in soad oer it al as net finen fan houlikslok, it dwaan fan húshâldlik wurk en it lieden fan in from libben. Yn 'Linda Brandenburg’, (1815), rôp se op ta berêsting ‘in de leiding der Voorzienigheid’. Yn de roman 'Wilhelmina Noordkerk" (1818) stelde hja lichtsinnichheid en de hing nei frjemde seden oan de kaak dêr't ek yn bûtenlânske boeken oer skreaun waard. Yn it nei har dea ferskynde "De kunst om gelukkig te worden" (1826) kaam it stribjen nei in godfruchtich libben nei foaren; ek it opfieden fan bern moast rjochte wurde op it libben nei de dea.