Top 10 similar words or synonyms for verscheiden

ruim    0.937524

nieuwste    0.931451

worde    0.930352

belicht    0.929375

volledige    0.928956

godsdienst    0.928483

schoone    0.926450

iemand    0.925072

publieke    0.924457

neus    0.923806

Top 30 analogous words or synonyms for verscheiden

Article Example
Johan Rengers van ten Post Skreaun it wurk "Extract uuth verscheiden historien, cronijckemn enz."(oant 1585), wêrfoar't er Eggerik Beninga, Johan Harmens van Lemego, Sybe Jarichs en Worp fan Thabor brûkte.
Siccamastate (Stynsgea) Yn 1785 bestie de state noch; de "Tegenwoordige Staat van Friesland" fernijdt dat jier: ""op welke laatste plaats verscheiden Grietslieden uit het geslacht van Haersma hebben gewoond"".
Ripperdastate Direkt benoardeasten it hiem fan en op it lân jout de kaart fan Schotanus yn 1718 in wier oan. De Tegenwoordige Staat seit oer 1787:" weleer waren hier ook verscheiden adelyke staten, onder anderen eene te zuiden der kerke, alwaar nog een boerenhuis met een wier overig is".
Groustins (Koudum) Yn 'De Tegenwoordige Staat van Friesland' stiet: "Doch in 'Noorden der buurt', heeft men nog de State Grovestins, die in laater tyd merkelyk versierd is door den Grietman Van der Waaien, die niet alleen het huis fraai verbouwd, maar ook verscheiden schoone hovingen en plantagien by 't zelve beeft gevoegd...".
Hobbemastate Hobbemastate hat fan alle âlde aadlike huzen yn en om Dronryp it langste stân hâlden. De ‘Tegenwoordige Staat’ skriuwt: "Weleer lagen hier verscheiden schoone Adelijke Staten; doch thans is daarvan maar alleen in haaren ouden bloei Hobbema, voorzien met eene schoone huizinge, ruimen tuin en appelhof…".
Galamastate Yn 'De Tegenwoordige Staat van Friesland' út 1788 falt op te meitsjen, dat de Galamastate al yn 1788 ferdwûn is, "'Doch in 'Noorden der buurt', staat nog de State Grovestins, die in laater tyd merkelyk versierd is door den Grietman Van der Waaien, die niet alleen het huis fraai verbouwd, maar ook verscheiden schoone hovingen en plantagien by 't zelve beeft gevoegd..."."
Jacob Vredeman Vredeman krige syn muzikale oplieding yn Mechelen, dêr't er yn 1576 koarsjonger waard. Hy fêstige him yn 1588 yn Ljouwert as muzyklearaar. Om 1600 hinne de lieder fan it Collegium Musicorum, dêr't de leden fan troch him ûnderwiisd wurde yn de fokale en ynstrumintale muzyk. De skieding dêrtusken is noch net hielendal trochfierd. ("lustich om singen ende speelen op verscheiden instrumenten"). It wurk fan Vreeman moat yn dat ljocht besjoen wurde. Vredeman hat syn Súdnederlânske stimpel op it Ljouwerter muzyklibben setten. Wie ek foarsjonger yn de Grutte Tsjerke en muzyklearaar yn de Grutte- of Latynske Skoalle. Fan syn lieten is in oantal op Fryske teksten skreaun.