Top 10 similar words or synonyms for thans

welke    0.945518

grönnegs    0.943513

schoone    0.936137

lief    0.935205

genaamd    0.934878

heen    0.933797

zeer    0.933032

zullen    0.929884

gebleven    0.929651

waarvan    0.928332

Top 30 analogous words or synonyms for thans

Article Example
Haersmastate (Jelsum) "Ter plaatse, waar deze state gestaan heeft, ziet men thans eene gewone boerenplaats. De daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaande van 4 bund. 4 v. r., worden thans in eigendom bezeten door Vrouwe Anna Frederica van Vierssen, echtgenoot van den Heer Cornelis Martinus de With, woonachtig te Buitenpost".
Dotingastate (Dronryp) De "Tegenwoordige Staat" fermeldet lykwols: "Groot Dotinga, in de wandeling ’t Roodhuis genoemd, was nog onlangs, hoewel zeer vervallen, in weezen; doch is thans, even als de voorgaande Staten" (dat binne Foppinga, Hommema en Fetza) "meer niet dan eene boereplaats".
Oostenstein Algra skreau om 1960 dat der “thans” noch Oostenstein bestie, mar dat de gloarjetiid foarby wie. It park wie al foar it meastepart ferdwûn. Dêr wie in sportpark foar yn't plak komd. It âlde hearehûs waard doe gedieltlik brûkt as pleats, der wennen meardere húshâldings yn en ek it sintimeterfabryk siet der yn.
Jayemastate Yn 1640 en letter wie de state in pachtpleats; yn 1850 lei der noch in grêft om it stee. Cannegieter skriuwt yn 1850: "bestaat sedert onheuglijke jaren niet meer, en is thans eene boerenplaats, welke zich door niets van andere onderscheidt".
Haersmastate (Eastermar) De "Tegenwoordige Staat van Friesland" fermeldt yn boek 2 op side 295 yn 1786 by Eastemar: "Bij dit dorp ligt ook eene vermaakelijke plantagie en buitengoed, thans aan den Welgeb. Heere A.J. van Sminia, Secr. der Ed. Mogende Heeren Staaten van Friesland, toebehorende".
Hobbemastate Hobbemastate hat fan alle âlde aadlike huzen yn en om Dronryp it langste stân hâlden. De ‘Tegenwoordige Staat’ skriuwt: "Weleer lagen hier verscheiden schoone Adelijke Staten; doch thans is daarvan maar alleen in haaren ouden bloei Hobbema, voorzien met eene schoone huizinge, ruimen tuin en appelhof…".
Glinstra Yn de “Tegenwoordige Staat” wurdt om 1775 skreaun: “Ruim een vierde uur gaans ten Oosten van Dronrijp lag voor deezen de State Glins, gemeenlyk ’t Blaauwhuis genoemd; deeze was ook nog voor weinig jaaren in bloei, doch is thans geheel vernietigd, behalven de poort en een gedeelte der plantagie”.
Sedelshof De oars meast goed ynformearre mr. Andreae skriuwt yn 1885 allinnich: "Ten zuiden van den grintweg en t.w. van den Kruisweg ligt nog een oud hornleger, thans “het Cedelshof” geheeten, wellicht de standplaats eener voormalige state, waarvan ons echter niets bekend is."
Nijlemmer Yn de Tegenwoordige Staat van Friesland waard yn 1788 skreaun: "een Dorp van maatigen omtrek [...] ten Noordoosten van ‘t voorige [Oldelamer], aan denzelfden rydweg of Weerdyk gelegen. Door den zwaaren stormwind van den 12 December 1747, stortte hier een gedeelte der kerk in, die daarna voorts geheel is afgebroken. Weleer werd hier zeer veel turf gegraaven, en thans nog eenige, loopende de turf Wyken alle uit in de Kuinder. Ook loopt door dit Dorp de Schipsloot van en naar Wolvega."
Heentiamahûs Hear Goslick fan Juwinga, Ridder en Ried fan it Hof neamde it: "dat Steenhuys mit den hoffsteede bij die Broell brugge” bij gelegenheid, dat hij het in 1524 namens zijn zuster Ansck, voor 687 Goudgld. aan Regt en Raad der stad verkocht, blijkens koopbrief in ’t Stedelijk Archief, No. 161. Misschien wilde de Stad het tot het St. Jakobs-Gasthuis betrekken. Thans bestaat het gebouw nog geheel, hoewel het in drie verschillende panden bewoond wordt."