Top 10 similar words or synonyms for skilt

normaal    0.674114

konstant    0.672130

mantsjes    0.669065

yninoar    0.668336

neigeraden    0.659367

seewetter    0.657275

kostet    0.653059

weagje    0.650084

wyfkes    0.648866

beskutting    0.642864

Top 30 analogous words or synonyms for skilt

Article Example
Kelvin (ienheid) By tige hege temperatueren is der kwealik ferskil tusken de oantsjutting yn Kelvin en yn graden Celsius. Yn populêre literatuer wurdt sein dat de temperatuer yn de midden fan de sinne 15 miljoen graden Celsius is. Dat skilt net folle fan 15 miljoen Kelvin, sa't yn wittenskiplike literatuer stiet.
Greenwich (distrikt) Greenwich is ek it plak dêr't de tiidstandert Greenwich Mean Time (GMT) ôfsprutsen is. At de sinne dêr op it heechste punt yn it suden stiet, dan is it 12 uur lokale tiid. GMT hat gjin simmer- en wintertiid. De wintertiid op de Britske Eilannen is lyk oan GMT, mar ûnder de simmertiid skilt it in oere.
Wapen fan Frjentsjerteradiel (1984-2018) De roazen yn it âlde wapen komme fan it wapen fan de grytman Duco fan Jongema. It wapen op himsels komt foar sûnt it begjin fan de 17e iuw, mar skilt faak fan kleur. Yn it nije wapen komt I fan Frjentsjer, II en III fan Frjentsjerteradiel en IV fan Barradiel. De goadinne Minerva slaat op de universiteit fan Frjentsjer yn de 17e iuw, de goadinne Ceres komt fan it wapen fan Frjentsjer.
De Famberhorst De Famberhorst bestiet oan de westkant út in hege, brede, ûngelyk foarme polderdyk om de eardere Jonkerspolder (tusken de Hurddraversdyk en de Jonkersleat) om mei de Jouster slûs te beskermjen tsjin heech wetter. Yn it eastlike diel is it sompich om inkele puollen. De wetterhichte fan de puollen skilt ûnderling hast 75 sintimeter, dat komt troch de ûntrochdringbere felstlaach. De beide houtwâlen oan de noard- en eastkant besteane út ynhiemske beammen en strewellen. Guon planten út it gebiet steane op de Nederlânske reade list.
Gemaal Buma Gemaal Buma is in gemaal yn Rutten by De Lemmer. It gemaal bemealt mei it gemaal Visseringen de lege ôfdieling fan de Noardeastpolder, mei in oerflakte fan 39.000 hektare. De rest fan de Noardeastpolder, 9.000 hektare, wurdt troch gemaal Smeenge bemeald. It gemaal hat 3 pompen dy't mei elkoar 1.800 m³ wetter weipompe kinne. It wetterpeil skilt hast 6 meter. It gemaalkompleks is fan 1939 - 1941 boud neffens ûntwerp fan Dirk Roosenburg. Op 7 jannewaris 1941 waard begûn mei de bemealing. Njonken it gemaal leit in slûs. Dy slûs is part fan it gemaalkompleks. It gemaal wurdt beheard troch wetterskip Zuiderzeeland.
Kolosseum It Kolosseum is boud út beton, dowe- en bakstien, mar foar de fasade en pylders is gebrûk makke fan grutte mannichten travertyn, dat fia in spesjaal oanleine wei oanfierd waard út de heuvels by Tivoly. Izer waard brûkt om de stienen oan elkoar fêst te meitsjen. In grut oantal sitplakken, muorrebeklaaiingen en ornaminten wie fan moarmer. De 1e rige bôgen is foaral oplutsen út kalkstien. Foar de 2e en 3e rige bôgen binne reade bakstiennen (ek wol terrakotta) en beton (ek wol "opus signinum") brûkt. Dat wie lichter en hjirtroch wie de kâns op ynstoarten lytser. It foardiel fan it brûken fan bôgen is dat de krêft nei de pylders drukt wurdt. En meidat de bôge iepen is, hoecht der minder stien brûkt te wurden, wat wer skilt yn gewicht. In oar foardiel fan bôgen is dat se allegear lyk binne. Hjirtroch koenen net-belearde arbeiders ynsetten wurde.