Top 10 similar words or synonyms for riedsadviseur

hamina    0.809836

kovalev    0.806826

ynfeksjesykten    0.805264

legac    0.796384

nmr    0.794248

revision    0.793012

actressgolden    0.788397

folkshûsfesting    0.787262

unlân    0.786879

karla    0.786809

Top 30 analogous words or synonyms for riedsadviseur

Article Example
Richard van Zwol Earder wie hy amtner op 'e ministearjes fan Finânsjes, Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en Algemiene Saken. Hy wie bygelyks sosjaal-ekonomysk en finansjeel riedsadviseur en riedsadviseur konstitúsjonele saken.
Paul Huijts Paulus Hubertus Augustinus Maria (Paul) Huijts (De Haach, 25 maaie 1962) is sûnt augustus 2014 sekretaris-generaal fan it ministearje fan Algemiene Saken. Earder wie hy dêr riedsadviseur en topamtner op it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport.
Paul Huijts Fan 1986 ôf wie Huijts amtner fan it ministearje fan Ekonomyske Saken. Yn 1996 naam er de direksjepost fan itselde ministearje oer, wêrnei't er yn 2000 riedsadviseur waard fan it ministearje fan Algemiene Saken.
Sybrandus Johannes Fockema Andreae (argivaris) Hy wie fan 1963-1968 ryksargivaris yn Fryslân en provinsjaal ynspekteur fan de gemeente- en wetterskipsargiven. Kaam yn 1928 yn tsjinst fan it Heechhiemriedskip Rynlân, dêr't syn ("cum laude") dissertaasje ek oer gie (1934). Beklaaide in soad ferskillende funskjes, lykas riedsadviseur fan it Ministearje fan Ferkear en Wettersteat (1959-1963). Fockema Andreae wie in kenner fan wettersteatsskiednis en - rjocht en publisearre dêroer. Sette nije argiven mei op: "Monumenta Frisica-Fryske Archyfrige", joech Berns syn ynventaris fan it Steatenargyf 1580-1795 út, makke it "Album der Franeker universiteit" printree en beskreau in grut tal argiven fan hânskriftsamlingen. Hy wie ek sekretaris fan it Frysk Genoatskip. Waard syn lêste jierren in soad behindere troch tanimmende ynfaliditeit.