Top 10 similar words or synonyms for ommelanden

worde    0.929842

honderd    0.920630

schoone    0.917498

traditie    0.911378

mijne    0.910383

volgens    0.909640

voorwaarts    0.909096

bijzondere    0.908886

reformatie    0.908318

gronden    0.908306

Top 30 analogous words or synonyms for ommelanden

Article Example
Grinslânsk t Grunnings is ontstoan ien de middelieuwen doe d'Stad Grunnen aal meer ienvloed kreeg over de Friestoalege Ommelanden. Doe d'Stad en Ommelanden soamen een gebied vormen gongen, wer t Fries binoa hielmoal verdreven. t Overge paart is nog aal trug te vienden ien de toal. n Aantel woorden, uutdrukkens en grammoatiekregels uut t Fries binnen trug te vienden ien t noedoagse Grunnings. Zie veur n verglieken ook de zied van t Westerkertiers, dat t meest Friese dialekt van t Grunnings is. t Wordt den ook zowel tot t Grunnegs as tot t Fries rekend. t Grunnegs bestiet uut 8 heufddialekten, dij op zokzulf nog weer lutsje regionoale verschillen kint.
Grinslânsk t Grönnegs is ontstoan in de middelaiwen dou d'Stad Grönnen aal meer invloud kreeg over de Fraistoalege Ommelanden. Dou d'Stad en Ommelanden soamen ain gebied vörmen gongen, wuir t Frais binoa hailmoal verdreven. t Overge dail is nog aal trug te vinden in de toal. n Aantel woorden, oetdrukkens en grammoatiekregels oet t Frais binnen trug te vinden in t noudoagse Grönnegs. Zai veur n verglieken ook de ziete van t Westerkertaaiers, dat t maist Fraise dialekt van t Grönnegs is. t Wordt den ook zowel tot t Grönnegs as tot t Frais tou raikend. t Grönnegs bestaait oet 8 heufddialekten, dij op zukzulf nog weer lutje regionoale verschillen kint.
Grinslânsk t Grönnegs is ontstoan in de middeleeuwen dou d'Stad Grönnen aal meer invloed kreeg over de Fraistoalege Ommelanden. Dou d'Stad en Ommelanden soamen ain gebied vörmen gingen, wuir t Frais binoa huilmoal verdreven. t Overge duil is nog aal trugge te vinden in de toal. n Aantel woorden, uutdrukkens en grammoatiekregels uut t Frais binnen trugge te vinden in t noudoagse Grönnegs. Zai veur n verglieken ook de ziede van t Westerkertaars, dat t maist Fraise dialekt van t Grönnegs is. t Wordt din ook zowel tot t Grönnegs as tot t Frais tou rekend. t Grunnegs bestaait uut 8 heufddialekten, dij op zuchzölf nog weer leutje regionoale verschillen kint.
Grinslânsk t Grunnegs is ontstoan ien de middelaiven dou d'Stad Grunnen aal meer ienvloud kreeg over de Fraistoalege Ommelanden. Dou d'Stad en Ommelanden soamen ain gebied vörmen gongen, wer t Frais binoa hailmoal verdreven. t Overge paart is nog aal trug te vinden ien de toal. n Aantel woorden, oetdrukkens en grammoatiekregels oet t Frais binnen trug te vinden ien t noudoagse Grunnegs. Zai veur n verglieken ook de zied van t Westerkertijers, dat t maist Fraise dialekt van t Grunnegs is. t Wordt den ook zowel tot t Grunnegs as tot t Frais tou rijkend. t Grunnegs bestaait oet 8 heufddialekten, dij op zokzulf nog weer lutke regionoale verschillen kint.
Grinslânsk t Grönnegs is ontstaon in de middeleiwen doe d'Stad Grönnen eingaol meer invloud kreeg over de Freistaolege Ommelanden. Doe d'Stad en Ommelanden tesaomen ein gebiet vörmen gungen, weer t Freis binao gaans verdreven. t Overge deil is nog immer weer te vinden in d'spraok. n Aantel woorden, oetdrökkens en grammatiekregels oet t Freis zint/bint weerum te vinden in t nondagse/noedaogse Grönnegs. Zugt veur n verglieken ok de ziede van t Westerkerteiers, dat t meist Freise dialekt van t Grönnegs is. t Wodt den ok zowel to t Grönnegs as to t Freis reikend. t Grönnegs besteit oet 8 heufddialekten, dei up zukzölf nog weer lukke regionaole unnerscheiden kent.
Theodorus Beckeringh Beckeringh syn "Kaart of Land Tafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden" waard foar it earst útjûn yn 1781. Yn de marzje fan de kaart waarde de Grinslanner boargen ôfbylde, dêrom wurdt de kaart ek wol ‘boargekaart’ neaamd. Hy droech de kaart op oan erfsteedhâder Willem V fan Oranje-Nassau, waans wapen twaris op de kaart ôfbyld is.
Sterkenburch Al gau fêstiget dizze staach fan de famylje Tjaerda him yn de Grinslanner Ommelanden. Se krigen dêr de boarch Wehe tichtby Leens. Dêr hawwe de neisieten fan Bartele iuwenlang wenne. De namme Sterkenburch waard ‘fergrinslanne’ ta Starckenborgh. Wannear't de state ferlitten waard troch de famylje is net dúdlik, yn elk gefal wie dat foar 1700. Oer it ferdwinen fan de state skriuwt de "Tegenwoordige staat van Friesland" om 1785 allinnich mar: "Van ’t oude huis Sterkenburg is thans maar alleen de Wier overig".
Sake van der Ploeg Van der Ploeg, soan fan in Fryske winkelman, wie as suvelbewurker aktyf yn it fakbûn en waard stakingslieder en klom letter op ta lid fan de Earste en Twadde Keamer út namme fan de PvdA. Hy makke namme as lieder fan de súksesfolle staking dy't fan 1 augustus 1952 - 21 septimber 1953 duorre by molkfabryk 'De Ommelanden' yn Grins. Van der Ploeg wie doe distriktsbestjoerder fan it Algemiene Nederlânske Agraryske Bedriuwsbûn (ANAB). ANAB is in nammewiziging fan it yn 1945 (wer)oprjochte Algemiene Nederlânske Lânarbeidersbûn. Van der Ploeg wie fan 1965 - 1973 foarsitter; earst fan de ANAB en doe't dy mei it Algemiene Bedriuwsbûn Fieding- en genotmiddelen (ABVG) fusearre ta it Agraryske en Fiedingsbedriuwsbûn (AVB).