Top 10 similar words or synonyms for mijne

godsdienst    0.945641

schetsen    0.941305

eten    0.940354

liederen    0.937662

volgens    0.937441

elkaar    0.936216

aantekeningen    0.934102

gezond    0.933565

enkele    0.933369

gronden    0.932100

Top 30 analogous words or synonyms for mijne

Article Example
Tuskentaal Dizze namfal uteret him by manlik wurden ek yn 'e eigenskipswurden dy't tafoege wurde tusken it ûnbeskaat lidwurd en it haadwurd: "nen gansen groep" ("in hiele groep") en "nen dikken aap" ("in grouwe aap"). Ek by oare wurdfoarmen dogge har namfallen foar, lykas by it beskaat lidwurd: "den boom" ("de beam"); by it besitlik foarnamwurd: "mijne man" ("myn man"); by it ûntkennend lidwurd: "genen enkele keer" ("gjin inkele kear"); en it oanwizend foarnamwurd: "dienen auto" ("dy auto").
Aegidius Francken Francken is fral ferneamd wurden as skriuwer fan in dogmatysk hânboek foar gemeenteleden, "Stellige God-geleertheyd". Dat boek waard yn de 19e iuw brûkt foar it teologysk ûnderrjocht by de Kristlik Ofskieden Tsjerke. Ek yn Súd-Afrika waard it brûkt; dêr makke Dirk Postma (Dokkum, 1818- Burgersdorp, 1890), de stichter fan de saneamde "Dopperkerk", der in geatfetting fan, "Mijne handleiding voor de godgeleerdheid, volgens de kern van Aegidius Francken" (1875). Fierders skreau Francken twa helpmiddelen foar de kategese "Kern der christelyke leere" en "Voorbeeld der christelyke leere".
Eagmaryp "in het voorjaar van 1896 kwamen aan mijn kantoor drie boeren uit Akmarijp, w.o. een nog jonge man, onze tegenwoordige voorzitter, De Boer, die met mij het plan tot oprichting eener coöperatieve zuivelfabriek te Akmarijp kwamen bespreken. Ik meende verschillende bezwaren te zien en deze naar voren te moeten brengen. Mijne bezwaren werkten echter alleen dit uit, dat genoemde jonge man mij toevoegde: " Notaris, als u ons niet behulpzaam wilt of kunt zijn, dan gaan we naar iemand die het wel kan, de coöperatie moet en zal er komen'. En onder de leus “de coöperatie moet er komen” kwam ze er".
Age Looxma Ypeij Yn syn testamint mei de wurden ‘Tot aandenken aan mijne moeder’ wurdt ûnder oare regele dat der in stichting "Op Toutenburg" oprjochte wurdt dy’t as taak hat it park en de filla te ûnderhâlden en de buorkerijen yn Tytsjerksteradiel te behearen. Boppedat moat de stichting in "huis met twintig kamertjes" bouwe. Dy keammerkes wienen bedoeld foar tweintich fan de meast behoeftige echtpearen fan de trije doarpen Tytsjerk, Ryptsjerk en Hurdegaryp. De hûskes binne der hjoeddedei noch en steane op Swarteweisein op it plak dêr‘t eartiids it slot fan Schenk van Toutenburg stie. De porsleinkolleksje fan de famylje, dy’t bestie út 50.000 stiks, waard legatearre oan ‘e provinsje Fryslân en hat koart te sjen west yn it Frysk Museum. Sûnt 2007 is de kolleksje te sjen yn museum Princessehof yn Ljouwert.