Top 10 similar words or synonyms for maywood

gaby    0.824986

willeke    0.797302

emi    0.795009

xander    0.794820

liza    0.793463

fagan    0.792036

mama    0.790683

ticket    0.788764

gabriella    0.788180

wendy    0.787315

Top 30 analogous words or synonyms for maywood

Article Example
Maywood De suskes de Vries begûnen al op jonge jierren mei sjongen. Tegearre makken se sûnt begjin santiger jierren diel út fan ferskate groepen, wêrfan't "De Karina's" yn 1974 de earste wie. Yn 1976 sieten se yn de countrygroep "Colt 45" (mei ûnder oare Harry de Vroege alias Harry Laurens en ek bekend fan it duo Sterling), en it jier dêrnei foarmen se it duo "The Lady Pop's".
Maywood De twadde single "You treated me wrong" waard yn 1979 Maywoods earste top 40-hit. Al kaam dat it net fierder as it 32ste plak, it markearre wol de trochbrek foar it duo en tagelyk it begjin fan in tige súksesfolle perioade. Der folgen al gau gruttere hits, dêr't it nûmer "Late at night" yn 1980 in nûmer 1-hit fan waard yn de Top 40 én de Nasjonale Hitparade.
Maywood Healwei de jierren '80 waard it súkses minder. Utbrochte singles stûken yn de tipparade. Dochs waard Maywood yn 1990 foar Nederlân nei it Eurofyzjesongfestival yn Zagreb stjoerd. It troch Aaltsje skreaune nûmer "Ik wil alles met je delen" moast Nederlân op it lietsjesfestyn einlik wer ris in topnotearring opleverje. Spitigernôch ferrûn de útfiering op it "moment-suprême" net hielendal flekkeleas. De karakteristike bachtrompet, dy't yn it nûmer siet, wie troch blunderjende technyk op it stuit dat dy bespile waard net te hearen. De oarsaak wie de mikrofoan, dy't net iepen stie. Maywood einige úteinlik mei mar 25 punten op in teloarstellend 15de plak.
Maywood Begjin jierren '90 waarden der noch inkele flopte singles útbrocht en yn 1995 gie Maywood definityf út elkoar. Aaltsje en Doetsje begûnen los fan elkoar in solokarriêre, mar sûnder súkses. Yn 1997 like it der eefkes op dat de susters wer by elkoar komme soenen, mar sa fier blykt it by eintsjebeslút net te kommen. Heal novimber brocht Alice Maywood de nije selsskreaune single "Rise In The Morning" út, mar it nûmer flopte.
Maywood Doe't Caren in nije relaasje krige en oare prioriteiten hie, ûntstie der spul tusken de beide susters. Yn de jierren dêrnei wie it tsierende twatal faak ûnderwerp fan de rabbelparse. Alice troude op 20 novimber 1996 mei sakeman Rob van Wijk.
Maywood Yn febrewaris 1996 waard offisjeel fêstlein dat allinnich Alice tenei de namme Maywood brûke mocht, mar Caren hâlde har dêr net oan. Dêrom spande Alice yn 1999 in rjochtsaak tsjin Caren oan om har te beletten noch langer de namme Maywood te brûken.
Maywood Nei jierren spul hân te hawwen, waard yn 2004 oankundige dat Alice en Caren wer tegearre optrede soenen, mar it mislearre. Yn 2006 waard bekend dat Alice middels audysjes om in oare sjongster socht om Maywood nij libben mei yn te blazen. Dat waard úteinlik Rose Louwers, mei wa't Alice in comeback-optreden plande yn de Red & Blue Club yn Antwerpen. It optreden, dat op snein 3 desimber 2006 hâlden wurde soe, waard flak foar dy datum lykwols ôfsein. De gearwurking tusken Alice en Rose Louwers blykte dochs net te wurkjen. "Us karakters leinen te fier út elkoar", ferklearre Alice. "Ik haw in sterk omliste idee oer hoe't it klinke moat en hoe't de oanklaaiing wêze moat." Louwers ferdwûn wer yn de anonimiteit.
Maywood Caren Wood makke begjin 2007 in trochstart sûnder sus Alice. Caren gie yn see mei lytskeunstner Henk Smaling en kaam wer op de planken mei in café chantant-eftich programma, "Hotel Weemoed".
Maywood Sûnt 1978 beslueten de susters fierder te gean ûnder de namme Maywood. It Ingelsktalige rippertwaar waard skreaun troch Alice en bestie út faak teatrale ballades en dûnsbere popferskes. De produksje lei yn hannen fan eks-Kayak drummer Pim Koopman, dy't dêrmei syn earste produskjewurk die.
Maywood Alice giet mominteel allinnich it schnabbelcircuit ôf meri de grutste hits út it rippertwaar fan Maywood. Se siket lykwols wer om in nije partner. Die moat begjin 2011 fûn wêze, wêrnei't de comeback dochs noch komme moat. Der binne plannen foar in tournee en eventueel in nij album. Sels optredens yn it bûtenlân wurde net útsluten. "Wy hawwe noch altiten kontakten fanút ús súksesperioade", seit Alice yn in ynterview. "Fia de webside komme der faak fersiken binnen út lannen as Japan en Ruslân." Op de fraach oft se it net wer ris mei har suske besykje wol, seit se: "Wa wit. De wûnderen binne de wrâld noch net út." Yn 2013 folge yndie in weriening, mar yn 2014 giene se susters op 'e nij mei rûzje útinoar.