Top 10 similar words or synonyms for kreambêd

erfde    0.571800

ferstoarn    0.569847

mayke    0.569107

broerke    0.561488

adoptearre    0.559159

hommels    0.558145

philippina    0.553524

plasidia    0.551687

messalina    0.549519

fuotstappen    0.549300

Top 30 analogous words or synonyms for kreambêd

Article Example
Kreambêd Men kin de kreambêdtiid thús trochbringe, yn it sikehûs of foar in diel yn it sikehûs en foar in diel thús. Ek besteane der saneamde kreamhotels foar kreamfroulju dy't gjin medyske needsaak hawwe om yn it sikehûs te bliuwen, mar bygelyks thús nimmen hawwe om harren te fersoargjen. Wa't der wol foar kiest om dizze perioade thús troch te bringen, kin op fêste tiden besiken fan 'e kreamfersoarchster regelje. Yn in kreamhotel en yn 'e thússitewaasje fynt medyske begelieding plak troch de ferloskundige, wylst yn it sikehûs in gynekolooch bystien troch ferpleechkundigen dêrfoar ferantwurdlik is.
Kreambêd Sadwaande is it fan grut belang dat de kreamfrou ek nei de befalling goede medyske begelieding kriget. De wichtichste medyske kontrôles foar froulju op it kreambêd binne: it opnimmen fan 'e temperatuer, it kontrolearjen op floeiïng en bloedklûnten, it yn 'e rekken hâlden fan it krimpen fan it limoer, en it kontrolearjen en ferwiderjen fan eventuële hechtings en bloeddrukmjittings. Dat lêste is fral fan belang foar kreamfroulju dy't in Hellp-syndroom op pre-eklampsy trochmakke hawwe. Dêrnjonken wurdt ek begelieding jûn by de earste boarstfieding en wurdt by de poppe de temperatuer en it pisjen en ûntlêstjen goed yn 'e rekken holden.
Kreambêd It kreambêd (Latyn: "puerperium" of "postpartum") is de gebrûklike beneaming foar in perioade fan acht dagen dy't in frou in nei de befalling ("partus") rêstend trochbringe moat. Hjirby jildt de deis fan 'e befalling as de earste fan 'e acht dagen. De beneaming komt fan 'kream', in âld wurd foar "befalling", en 'bêd', dat oantsjut dat it om in rêsttiid giet. Yn dizze perioade fine der yn it lichem fan 'e kreamfrou feroarings plak fan in sitewaasje fan swierwêzen nei in normale tastân. De measten fan dy feroarings betreffe de búkspieren en de weefsels fan it bertekanaal en it limoer.
Kreambêd Yn it ferline kamen in protte froulju yn it kreambêd te ferstjerren troch komplikaasjes dy't se by de befalling oprûn hiene. Sadwaande waard yn earder tiden it kreambêd foar froulju wol ferlike mei wat oarloch foar manlju wie. Sels tsjintwurdich noch komme elts jier wrâldwiid likernôch 500.000 froulju yn it kreambêd te ferstjerren, reitsje 7 miljoen froulju troch in befalling oanhelle mei earnstige, duorjende sûnensswierrichheden, en hat in befalling foar 50 miljoen froulju in sûnensnegative ynfloed. Fierwei it grutste part fan dy gefallen docht him foar yn ûntwikkelingslannen. Spesifike gefaarlike komplikaasjes op dit mêd binne obstruksje by de befalling, post-partumblieding, eklampsy en post-partumynfeksje.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Domela troude fjouwerris, trije fan syn froulju stoaren yn it kreambêd.
Elias Annes Borger Borger troude yn 1814 mei jonkfrou Abrahamina van der Meulen, de suster fan in Amsterdamske predikant. In jier letter stoar hja yn it kreambêd. Yn 1819 troude hy opnij, diskear mei jonkfrou Cornelia Scheltema. Begjin 1820 stoar hja ek yn it kreambêd, tagelyk mei de lytse poppe. Hjirtroch rekke Borger yn in swiere depresje, wêrby't hy allinnich mar by syn dierbere ferstoarnen wêze woe. Acht moanne nei de dea fan syn twadde frou stoar Borger, 36 jier âld. Hy waard begroeven yn Katwyk.
Befalling Nei ôfrîn fan 'e befalling wurdt foar de mem advisearre om teminsten ferskate dagen rêst te hâlden. Der wurdt dan sein dat hja yn 'it kreambêd' leit. Yn it Frysk kin men oanjaan hoefolle dagen nei de berte oft it is troch te sizzen dat de mem salang 'âldkreams' is. Yn it ferline kamen in protte froulju yn it kreambêd te ferstjerren troch komplikaasjes dy't se by de befalling oprûn hiene. Sadwaande waard yn earder tiden it kreambêd foar froulju wol ferlike mei wat oarloch foar manlju wie. Sels tsjintwurdich noch komme elts jier wrâldwiid likernôch 500.000 froulju yn it kreambêd te ferstjerren, reitsje 7 miljoen froulju troch in befalling oanhelle mei earnstige, duorjende sûnensswierrichheden, en hat in befalling foar 50 miljoen froulju in sûnensnegative ynfloed. Fierwei it grutste part fan dy gefallen docht him foar yn ûntwikkelingslannen. Spesifike gefaarlike komplikaasjes op dit mêd binne obstruksje by de befalling, post-partumblieding, eklampsy en post-partumynfeksje. De gefaarlikste komplikaasje foar de poppe is berteferstikking, dat net inkeld ta de dea, mar ek ta slimme harsensskea liede kin.
Neville Chamberlain Nevelle Chamberlain waard berne op 18 maart 1869 as soan fan Joseph Chamberlain, de boargemaster fan Birmingham. Syn mem ferstoar yn it kreambêd doe’t hy 6 jier âld wie. Hy hie 3 susters, in healsuster en healbroer út it foarrige houlik fan syn heit. De healbroer Joseph Austen soe him foargean yn de polityk, Joseph waard minister fan finânsjes.
Froedmaster Yn de swangerskip giet de oansteande mem geregeld nei de ferloskundige ta. Se beoardielt middels in oantal ûndersiken oft de swangerskip him normaal ûntwikkelt. Foarljochting oer in goede libbensstyl en foarljochting oer de befalling, kreambêd en boarstfieding binne ek wichtige ûnderdielen fan it fakgebiet.
Margareta fan Bruce (dochter fan Robert I) Yn 1345, doe't se likernôch tritich jier west hawwe moat, troude Margareta mei Willem fan Moraavje, 5e greve fan Sutherland, mei wa't se ien bern krige. Hja stoar op 30 maart 1346 yn Balmuto, yn Fife, yn it kreambêd, nei't hja har soan Jan (1346-1361) te wrâld brocht hie. Margareta waard omtrint 31 jier.