Top 10 similar words or synonyms for juist

inrichting    0.868335

gemaakt    0.867726

vóór    0.866597

zeker    0.857255

denken    0.856886

laand    0.855425

twèènte    0.844362

thans    0.843347

vorm    0.842353

kamperen    0.841759

Top 30 analogous words or synonyms for juist

Article Example
Júst Júst ("Dútsk: Juist") is in Eastfrysk eilân.
Sint-Pitersfloed De dunen fan de Waadeilannen Júst en Langereach brieken troch en Juist waard midstroch slein; pas yn 1932 soene de dielen wer by inoar brocht wurde. It westlike diel fan it eilân Buise (tusken Júst en Baltrum), dat al by de Sint-Marsellusfloed (1362) healtroch spield wie, ferdwûn ûnder wetter (neffens guon boarnen barde dat lykwols earst yn 1690). De fûneminten fan de tsjerke fan Júst waarden oerspield en oantaast, sadat de tsjerke yn 1662 ynstoarte.
Hedwig Terpstra Hedwig die mei oan de Zoete Hanen-spylfilm 'Steunpunt Levende Doden' as aktrise en skriuwster fan oanfoljende teksten. Ek spile se mei yn de films 'Fuortwâldzje' en 'Norman' (fan Wyld Hynder Films). Se is produsinte fan de 'Dick D.' films, oer in priveedetektive. Yn totaal makke se oant no ta fjouwer Dick films, yn gearwurking mei Marc R. Kooij (Dj Keu). Ek makken se de film 'Meneer Assisi', opnaam yn it Fries Museum yn 2002. Yn 2008/2009 ha de twa de harkfilm 'Uw keuze is niet juist ontvangen' produsearre, in surrealistysk harkspul oer in callcenter, begelaat troch in minimalistyske, yn it Ingelsk ûndertitele film.
Eagmaryp Op 16 novimber 1921 waard it sulveren jubileum fierd yn in spesjale byienkomst op’e Jouwer. Yn it ferslach dat hjir fan makke is, stiet û.o.: "16 november 1921; hij bracht ons met zijn grauwe lucht en koude Oostenwind nu juist geen feeststemming, maar verhinderde niet, dat vlaggen al vroeg in den morgen zich vroolijk van de topgevels der fabriek ontplooiden en hij scheen ook ’s middags niemand terug te houden naar Joure op te trekken. In ieder geval men trok in grooten getale op en tegen het aanvangsuur vulden een 270 personen de prettig versierde vergaderzaal, waar het “Hulde aan De Lege Wâlden” boven den ingang prijkte, en de streelende muziek van het uitstekende Jouster strijkorchest zachtkens een welkom speelde”
Aylvastate (Ternaard) P. de Haan skriuwt fierder: "In het jaar dat Stellingwerf de tekening maakte was Douwe van Aylva echter de eigenaar van het Slot Herweij. De conclusie die men vroeger trok was dat het dus een afbeelding betrof van dit slot. Maar in 1806 wordt door de plaatselijke schoolmeester geschreven dat Slot Herweij 40 (!!) vertrekken had in het toen royaal ingerichte huis. Maar bij de verkoop van Het adelijk huis de Spijker in 1822 bestond dit Slotje slechts uit drie kamers en een schuur waarmee waarschijnlijk de oorspronkelijke Spijker wordt bedoeld. Slot Herweij is dus vele malen groter geweest dan Het adelijk huis de Spijker. Ook is bekend dat er een afbeelding van Groot Aylva is of geweest is. Tegenwoordig wordt dan ook algemeen aangenomen dat de verdwenen afbeelding het grote Slot Herweij (Groot Aylva) betreft en de bekende tekening het kleine adellijk huis de Spijker (’t Slot Aijlva State). Dat J. Stellingwerf dan bij het onderschrift een fout zou hebben gemaakt is niet uitzonderlijk; van hem is bekend dat zowel zijn afbeeldingen en/of de onderschriften lang niet altijd juist zijn".
Francesco Carotta De Nederlânske oersetter fan Carotta, de eksperiminteel psycholooch Tommie Hendriks beskreau yn in wiidweidich artikel de nuveraardige ûntfangst fan de teory yn Nederlân. Fierders skreau Hendriks in monografy dêr't er sjen lit dat Caesar op 17 maart 44 f.Kr. – "tertia die" – byset is, in ekstra bewiis foar Carotta’s syn teory. De klassyk histoarikus Anton van Hooff kwalifisearre de teory fan Carotta as 'ateïstysk byleauwe' en pseudowittenskip. Histoarikus Thomas von der Dunk skreau: 'It klinkt hiel frjemd yn de earen, mar Carotta hat foar dizze stelling tal fan bewiizen.' De linguïst Fotis Kavoukopoulos sprekt oer de teory fan Carotta as ' a paradigm shift in the history of religion.' De Nederlânske programmamakker Jan van Friesland makke in dokumintêre oer Francesco Carotta's teory dat Jezus feitlik Caesar wie. Op 2 novimber 2007 wie de premiêre yn Utert fan 'Het evangelie van Caesar-zoektocht naar de ware Christus'. Yn de dokumintêre seit de Spaanske kultureel-antropolooch Francisco Rodríguez Pascual de teory fan Carotta "mooglik" en dêrom fan belang as wurkhypoteze. De Nederlânske klassikus en Plutarchusoersetter Gerard Janssen (ferbûn oan it Piter Jelles gymnasium yn Ljouwert) beskôget it wurk as in teory fan belang dy't in yngeande wittenskiplike diskusje wurdich is. Maria Wyke beskôget, yn har Caesarbiografy fan 2007, de troch Carotta oandroegen parallellen tusken Caesar en Jezus as ""generalisearjend en faak oerflakkich"", nettsjinsteande harren detailleardheid en ferantwurding sûnder ein." Pieter Steinz sei oer Wyke har sizzen oer Carotta yn de NRC: "Wyke laat de belachelijkheid van Carotta’s these mooi zien (door zijn argumenten alleen maar te citeren), maar verbindt er een mooie conclusie aan. Vroeger, schrijft ze, werden Caesar en Jezus met elkaar vergeleken om de opmars van de christelijke heilsleer of het "droit divin" te ondersteunen. Tegenwoordig worden de parallellen juist getrokken om de goddelijkheid en de historiciteit van Jezus te ondermijnen. Wyke: ‘Caesar is niet langer de schaduw van Christus, maar Christus is de schaduw van Caesar.’" Sir Peter Stothard skreau dat de teory tige de oandacht fertsjinnet.