Top 10 similar words or synonyms for inrichting

geboorte    0.902938

ver    0.885436

bewoners    0.884356

gans    0.878184

liederen    0.876985

eiken    0.875668

verjaardag    0.875441

oorspronkelijke    0.873085

zusters    0.873078

denken    0.872840

Top 30 analogous words or synonyms for inrichting

Article Example
Eduard Cuypers Cuypers en syn meidoggers ûntwurpen ek ambachtkeunstprodukten, sa as meubels, lampen en glêsservys. Cuypers' niget oan ynterieurkeunst hat yn 1905 laat ta de útjefte fan it tydskrift "Het huis, oud & nieuw : maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst", dat oant 1927 ferskynde. Cuypers wie ek oprjochter fan it tydskrift "Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw".
Anton Molkenboer Sa om 1900 stie yn in ferhúsberjocht fan de drukkerij Ipenbuur & Seldam yn Amsterdam: "Wij verbonden aan onze inrichting twee bekende kunstschilders de Heeren Th. en Antoon Molkenboer die zich bereid verklaarden voor het ontwerpen van aanplakbiljeten, diploma's, boekillustraties, show-cards, adreskaarten, briefhoofden en wat dies meer zij, zoodanig te maken dat hun teekeningen voor reproductie op steen of voor den boekdruk geschikt zijn".
Johan Binkes Binkes kaam nei Nederlân werom om wer kommandant fan it Keninklik Ynstitút foar de Marine te wurden, waard yn oktober 1875 befoardere ta kapitein ter see en waard in jier letter beneamd ta ridder yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw. Oant augustus 1879 bleau hy kommandant, fierde dêrnei twarres it befel oer in oefeningsdifyzje yn de Atlantyske Oseaan en fierde yn 1882 en 1883 it befel oer Z.M. raderstoomskip "Valk", dêr’t in reis nei Ingelân en werom mei makke waard troch Kening Willem III en syn frou Keninginne Emma. De Kening beneamde Binkes no ta adjudant yn bûtengewoane tsjinst en ta offisier yn de Oarder fan de Gouden Liuw fan Nassau. Op 1 maaie 1883 waard hy beneamd ta skout-by-nacht en makke hy diel út fan in kommisje ta regeling fan de gearwurking fan de lân- en seemacht; boppedat makke hy yn 1884 diel út fan de Steatskommisje-Heemskerk, fan it leger út tegearre mei luitenant-generaal J.M. van der Star. Op 16 septimber 1887 wie syn befoardering ta Kommandant fan de Seemacht yn East-Ynje. Werom yn Nederlân waard Binkes beneamd ta grutoffisier yn de Oarder fan de Ikekroan en kommandeur yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw. Op 1 maart 1890 luts hy him werom út de aktive tsjinst en waard as offisier op syn fersyk pensjoneard. Hy folge no de penjonearre vice-admiraal Gregory op as foarsitter fan de kommisje ta it eksminearjen fan seeoffisieren en adelboarsten en ek fan de direksje fan it widdo -en wezenfûns fan de militêre offisieren by de seemacht. Binkes skreau yn de Nieuwe Rotterdamse Courant (5 novimber 1882) in artikel "over de toestand van onze marine" nei oanlieding fan it fergean fan Zr. Ms. monitor "Adder" en yn 1883 in stúdzje "over de verdediging van Nederland te water en de inrichting van de vloot".