Top 10 similar words or synonyms for iisklub

bosje    0.877795

smidts    0.873557

oostergo    0.868544

twizelerheide    0.867214

damklub    0.863071

makkingeaster    0.862682

warstiens    0.862007

euphonia    0.861447

wâldsang    0.859758

doarpsrûnte    0.859079

Top 30 analogous words or synonyms for iisklub

Article Example
Iisklub Foarút Foarút is de namme fan de iisklub fan:
Iisklub Winterwille iisklub Winterwille komt foar yn:
Iisklub Balk It hûndertjierrich bestean waard ein febrewaris 1978 fierd op in feestjûn ûnder lieding fan Lútzen de Vries yn De Treemter. It gewest Fryslân joech dêrby in bûnsflagge, de troch de KNSB spesjaal foar hûndertjierrigen bestimde oranje KNSB-wimpel. De tennis- en follybalklub beaën noch seis baanbiezems en in nammebuordsje oan.
Iisklub Balk Iisklub Balk is de iisklub oan de Houtdyk by Balk yn de gemeente De Fryske Marren.
Iisklub Balk De feriening waard oprjochte yn 1878. Ein 19e iuw rieden de Balksters leafst op de Luts. De destiidske boargemaster Gaikema joech allinnich tastimming foar riden op de mar as der 21 sintimeter iis lei. Ein tweintiger jierren sakke it ledetal en it wetter op de baan ek. Yn 1934 wienen der noch mar 187 leden oer. Nei de oarloch wienen dat 369 en yn 1949 sluet de iisklub him oan by de KNSB.
Iisklub Iendracht De Iendracht is de namme fan de iisklub fan:
Iisklub Foarút (Akkrum) Foar de skoalbern waard yn 1885 Lyts Voaruwt oprjochte. It findel hjirfan hinget no yn de kantine fan sportkompleks De Meine. De tradysje om –by genôch iis- earst in riderij foar de skoalbern ofwol de sûkelarjewedstryd te hâlden bestiet noch. Wa't ferlern hat krijt in sûkelarjereep.
Iisklub Foarút (Akkrum) hâlden. Op de Jierfergadering wurdt nei it saaklike gedielte in sprekker útnûge. Sa kamen iis-VIP's as Henk Kroes, Jeen van der Berg, Jan Charisius, Jan Ykema, Sake Santema, Johannes Lolkema, Atje Keulen-Deelstra en Rein Zwart nei Akkrum.
Iisklub Foarút (Akkrum) Iisklub Foarút fan Akkrum is oprjochte yn 1862 oprjochte ûnder de namme "Voaruwt". Neidat der yn 1861 en 1862 winters west hiene dat skippen ynferzen sieten en in soad kastleins hurdriderijen organisearren kaam deer in iisklub. Dit om hurdriderijen better en earlijker ferride te litten.. By de oprjochten wienen der 18 leden mei W. Osinga as foarsitter. Der binne sûnttiids in soad koartebaanriderijen hâlden. Yn de mande mei de iisklub fan Grou waard twa kear in Skatetoertocht
Iisklub Foarút (Akkrum) Yn de rin fan de tiid binne meardere Fryske Kampioenskippen hâlden, it Jeugd Kampioenskip fan Boarnsterhim, twa prachtige “belslidewedstriden” yn 1964, 1997. Fierders de iismaraton troch Akkrum ofwol de Lus fan Akkrum yn 1986 en 1997 dy't yn gearwurking mei Sport Real en de Iiswegensintrale organisearre binne. Ynwenners dy 't de Alvestêdetochten folbrocht hawwe yn 1963,1985,1986 en 1997 waarden troch Foarút huldige. Yn 1987 ferskynde it Jubileumboek fan Foarút.