Top 10 similar words or synonyms for hynsteras

melaneezje    0.709328

gebietsdiel    0.703280

mingtaal    0.695261

mymspiler    0.690836

jongesnamme    0.673536

koweras    0.672501

kowerassen    0.662950

aureliaflinter    0.660436

popmuzykpriis    0.660379

oerseesk    0.660052

Top 30 analogous words or synonyms for hynsteras

Article Example
Akhal-Teke De Akhal-Teke, (Turkmeensk: 'Ahalteke') is in hynsteras út Turkmenistan. It ras is ôfbyld yn it embleem fan it lân.
American Saddlebred (hynder) American Saddlebred is in hynsteras, oarspronklik út de Feriene Steaten. De American Saddlebred wurdt benammen bûkt as sjohynder.
Klaas Aukes van Kleffens By de oprjochting fan de ôfdieling Dokkum-Dantumadiel fan de Fryske Mij yn 1852 waard Klaas Aukes van Kleffens bestjoerslid, en yn 1880 earelid. Dat jier waard hy bestjoerslid fan it Feefûns kanton Dokkum en foarsitter fan de Feriening ta feredeling fan it hynsteras yn it kanton Dokkum.
Frysk hynder It Frysk hynder is it âldste ynlânske hynsteras fan Nederlân. Syn woartels geane fier werom yn ’e tiid. Al yn de 13e iuw wie de Fries bekend en de Fries fan no fertoant noch hieltiten dúdlike oerienkomsten mei syn fiere foarâlden.
Bûsefalus Yn 'e biografyske film "Alexander", út 2004, waard Bûsefalus spile troch in Frysk hynder, en sadwaande is dat no it byld dat de measte minsken fan him foar de geast stiet. It is lykwols ûnwierskynlik dat Bûsefalus der krekt sa útseach, yn it foarste plak om't it Fryske hynsteras yn Noardwest-Jeropa ûntstie mei net folle ynbring fan Súdjeropeeske hynders, en twad om't it Fryske hynder him pas yn 'e trettjinde iuw n.Kr. ûntjoech.
Mustang (hynder) De measte Yndiaanske stammen makken gebrûk fan 'e mustangs en koesteren har keppels, mar wiene gjin grutte hynstefokkers. Guon, lykwols, wêrûnder de Komansjen, de Sjosjoanen en de Nez Persé, leine har krekt by útstek ta op 'e fokkerij. Fral de Nez Persé kamen derom bekend te stean dat se masterlike hynstefokkers wiene, en se ûntwikkelen út 'e mustang sels it earste ûnderskate hynsteras fan Amearika, de appaloosa.
Hynstekeuring In hynstekeuring is in ornaris op jierlikse basis holden en meastal publyk tagonklik barren, wêrby't jonge hynders beoardiele wurde troch in út saakkundigen besteande sjuery, mei it each op 'e seleksje foar it fokken en yn stân hâlden fan it oangeande hynsteras. It oantsjutting 'hynste-' yn 'hynstekeuring' kin yn dit ferbân sawol ferwize nei alle hynders fan in beskaat ras, as nei inkeld de hynsten. Yn it gefal fan it Keninklik Frysk Hynste Stamboek (KFHS) wurdt jiers bygelyks in aparte hynstekeuring en in aparte merjekeuring holden. De bedoeling fan sa'n keuring is om 'e meast gaadlike jonge hynders út te sykjen, dy't it bêste de sochte rasskaaimerken toane, sadat dêrmei trochfokt wurde kin.
Wilhelmina-oard (ynstelling) De basis foar de ynstelling waard lein yn 1886. Jonkhear Frans Johan Julius van Eysinga kocht doe in stik lân mei bosk yn Sint Nyk. Nei syn dea yn 1902 liet de jonkhear de besittingen oer oan syn fjouwer dochters. De fjouwer frelles lieten inkele jieren letter it fraaie rêsthûs Wilhelmina-oard foar froulju en famkes sette, neamd nei harren mem: Frouwe Tjallinga Aurelia Wilhelmina Camstra van Welderen, baronnesse Rengers. De susters skonken it gebou yn 1925 oan it Sint Anthony Gasthûs yn Ljouwert. Op har beurt droech dy ynstelling Wilhelmina-oard om 1960 hinne oer oan de provinsje Fryslân. Dy ferhiert it gebou no al jierren oan de stifting Wilhelmina Oard, dy't it brûkt as beskermjende wenfoarm foar minsken mei in geastlike beheining. Ek it hjoeddeiske hotel-restaurant 'De Oarsprong' hat in 'Van Eysinga-ferline'. Foarhinne siet yn dit gebou de stoeterij fan de famylje. De yn 1885 stifte stoeterij hie as doel it Fryske hynsteras net allinnich yn stân te hâlden', mar benammen ek te ferbetterejen. It gie destiids net sa goed mei de fokkerij fan it hynder. Letter waard it in foarmingssintrum en wer letter in kristlik fakânsje- en konferinsjesintrum.