Top 10 similar words or synonyms for here

come    0.959933

never    0.958785

back    0.956081

there    0.955815

that    0.949679

she    0.948910

thing    0.948734

they    0.948421

now    0.947358

your    0.944743

Top 30 analogous words or synonyms for here

Article Example
Oan de Keninginne "Many a Shrovetide here may bow"
Benjamin Jowett "Here come I, my name is Jowett."
Jan fan Graham "Here lyes Sir John the Grame, baith wight and wise,"
Bassekou Kouyaté Kouyaté syn album "Segu Blue" waard 2007 ynternasjonaal útbrocht troch ‘’Out Here Records’’ . It album waard produsearre troch Lucy Duran. Teffens hat er meidien op in tal platen fan Toumani Diabaté en yn ferskate Europeeske lannen konserten jûn.
Scheltemastate It stimkohier fan 1670 fermeldt "Juffr. Lycklama, wed van den Heere Ailva tot Witmarsum voor 2 parten ende de Here Grietman Jr. Sicco van Ailva voor een derde part eigenaars van Scheltema plaats".
Apollo 11 Op 20 july 1969 om 20:17:58 oere UTC koe Armstrong melde: „Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed!“ (Frysk: „Houston, basis 'see fan de rêst' hjir. De earn is delstrutsen!“) It primêre doel wie helle. Tenei brûkten Armstrong en Aldrin it ropteken Tranquility Base.
John Hiatt Hiatt wurke as komponist foar Tree International, in muzyklabel yn Nashville dêr't syn song "Sure As I'm Sittin' Here" opnaam waard troch de Amerikaanske band Three Dog Night. It waard dêr in top 40 hit en levere Hiatt in platekontrakt op by Epic Records. Sûnt dy tiid produsearre John Hiatt 18 studio albums en twa live albums.
Juw fan Eysinga Hy troude Rinthje fan Gratinga, dochter fan Rienck en fan Catharina fan Aesgema, en krige trije dochters. De twadde dochter, Anna fan Eysinga, troude earst mei Here fan Burmania, dy't 7 augustus 1632 as ritmaster foar Maastricht sneuvele, dêrnei mei Philip fan Boshuysen, grytman fan It Bilt. Nei de dea fan dizze twadde man stichte Anna fan Eysinga yn Ljouwert it Boshuyser-gasthûs.
Harre jasses Harre jasses is in útrop, in ferbastering fan "Here Jezus". Meastentiids wurdt it sein as in útrop fan ôfgriis, mar der binne ek minsken dy't soks roppe as sy harren nocht earne fan hawwe, it makket net út wat it is, dan roppe guon mei lûde stim: ""Harre jasses""!
Jan Pieter Heije Geastlike lieten, meast koralen. Koralen beskôge er as lieten fan maksimaal fjouwer koepletten wêr't inkeld ien haadgedachte of gemoedstastân yn foar komt. It Lietboek foar de Tsjerken hat noch ien fers fan syn hân: Gesang 464 ("Alle volken looft de Here"). Hy besocht mei syn lieten in brêge te foarmjen tusken protestantse, Rooms-katolike en joadske tsjerkemuzyk.