Top 10 similar words or synonyms for godsdienst

volgens    0.948895

grootste    0.948546

ruim    0.948189

antwoorden    0.948160

gezond    0.945785

mijne    0.945641

vijftig    0.944614

roept    0.944247

iemand    0.943984

worde    0.943818

Top 30 analogous words or synonyms for godsdienst

Article Example
Joadsk monumint (Snits) DE JOODSE GODSDIENST, ZOALS DEZE ZIJN GEFORMULEERD DOOR
Remonstrantske Tsjerke (Friedrichstadt) "Gebouwd in 1624, door de stichters dezer stad, uitgeweken uit Holland om der vrije godsdienst wille, genaamd remonstranten. Vernield door het oorlogsvuur 5 october 1850. Herbouwd 1854. God geve hier vrede, Hem zij de eer."
Bernard Jan Gratama Gratama wie substitút-offisier fan justysje lêst yn Leien, referindaris Dept. fan Justysje. Hy waard yn 1858 heechlearaar yn Grins; Wie heechlearaar Natuerrjocht, Strafrjocht en Rjochterlike Organisaasje (1858-1877) en letter heechlearaar Wiisbegearte fan it Rjocht, Strafrjocht en Straffoardering (1877-1884). Gratama publisearre yn 1871 syn boek "Verband tusschen godsdienst en regt".
Clara Feyoena van Raesfelt-Van Sytzama Koart foar har dea skonk hja in tsjerke-oargel oan de Nederlânsk-herfoarme tsjerke fan Heemse, de Sint Lambertustsjerke, dêr't hja op sette liet: "Gegeven uit liefde voor den godsdienst, 17 juli 1807". Dit oargel waard yn 1917 ferkocht oan de tsjerke yn Pesse en is no eigendom fan de Nederlânske-herfoarme tsjerke yn Lochem.
Wilhelmus à Brakel Hy is bekend wurden troch syn boek "Redelijke Godsdienst, een laagdrempelige dogmatiek", bedoeld foar de gewoane tsjerkelear. De dogmatyk yn it boek ûnderskiedet him fan oaren fanwege de ûnderfining nei it persoanlike libben. Njonken it mear dogmatyske behannele Brakel ek saken as tankberens, it sjongen fan Psalmen en Kristlike nederigens.