Top 10 similar words or synonyms for gerloff

feyo    0.832105

feyes    0.824378

ebel    0.816029

tieth    0.813324

sickes    0.810863

atcke    0.810703

esaias    0.809875

feye    0.807954

doedt    0.805206

josina    0.804861

Top 30 analogous words or synonyms for gerloff

Article Example
Bonga (laach) In oar laach mei de namme Bonga kaam fan Kimswert en is om 1640 útstoarn. Foockel Sybrandsdochter (†1525) hearde ta dit laach. Hja wie de frou fan Gerloff Piers (Donia?), de mem fan Grutte Pier.
Jellemastins De stins wurdt yn 1511 neamd mar is fan folle âldere oarsprong. It waard yn 1511 bewenne troch "Gerloff Jellema en Wytthye syn wyff". Se wienen de stamâlden fan de eigenerfde famylje Jellema en de dêrút yn froulike line stamjende famylje Poppius à Jellema. Gerloff libbe noch yn 1543. Syn soan Hero moast yn 1518 flechte omdat hy meistanner wie fan de Boergondyske partij. Yn 1557 wie hy wer “woenende toe Collum”, want yn dat jier ferkocht hy in rinte út syn “staette” dêre. Hy ferstoar foar 1571 en liet fjouwer bern nei: Sjoerd, Lieuwe, Hylck en Maek. De lêste wie troud mei Arent Poppes dy't yn Kollum notaris en assessor wie en dy't nei de doe hearskjende moade syn namme ferlatinisearre ta Arnoldus Poppius. Maek en Arent kochten yn 1571 fan har suster Hylck in fearnspart fan “Jellemahuysinge int zuydt van Colmerbuyren”. Poppius kocht yn 1578, doe troud mei Jetscke Repckema, fan syn eardere sweager Lieuwe Jellema it foarhûs fan Jellema State.