Top 10 similar words or synonyms for gemaakt

denken    0.943262

thans    0.924348

grootste    0.918742

zeker    0.918226

zijne    0.917993

wijze    0.915151

voorts    0.914069

godsdienst    0.913851

genaamd    0.909064

welke    0.905601

Top 30 analogous words or synonyms for gemaakt

Article Example
Krúsdykskâns Op 22 juny 1640 wurdt fermeld dat "de gouverneur van Sluis met Prins Frederik Hendrik had gevisiteerd de plaats daar voor dezen bij de raad geresolveerd was dat een redoute zou gemaakt worden te weten op den Kruisdijk en dat Zijne Hoogheid nodig oordeelde dat dezelve aldaar op het Lapschuursche Gat gemaakt werd".
Kees Brusse As regisseur krige Brusse respekt mei "Mensen van morgen" dat in tydsbyld jout trich ynterviews mei jonge lju. Ek yn "Gedachten over het seksuele leven van de mens" gie Brusse yn petear mei jongeren. In deze film (gemaakt in opdracht van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid) gesprekken over seksuele ervaringen en fantasieën.
Johan Picardt "Voorst zijn in deze landen geëerd Lahra, Welda (. . .) Freja, Wodan: eenschoon gezelschap. Hoe moet satan in zijn vuist gelachen hebben, als hij dit vuile, snode gespuis hier en in de omliggende landen heeft ingedrongen om als hemelse goden en godinnen met aanbiddinge, offeranden en eerbiedigheid geëerd te worden. Velda is geweest die vermaarde kol, die zich met wichelarij, waarzeggen en duivelsbezweren en andere zwarte kunsten een grote naam gemaakt heeft."
Bonifatiuskapel (Hoarnstersweach) Dizze Bonifatiuskapel komt net allinnich op âlde kaarten foar, mar ek yn it Piter Dekema-argyf stiet in oantekening út 1565, wêryn't ûnder Hoarnstersweach in tal landerijen fermelden wurde mei de notysje: "nog opt noord van desen plecht bonifacity cabelle in t feen te staen". Yn itselde argyf sit in keapbrief fan eigendommen yn Hoarnstersweach út 1552, dy't lizze "van den alleroudsten leidijk naast de akkerseinden, welke men in voortijden placht te gaan naar St.Bonifaciuskapel". Dit paad sil sawat lein hawwe wêr't de "Kapellewei" rint. Op de kaart fan Schotanus/Halma fan 1718 stiet de "Bonifacius Capelle" noch oanjûn en wol noard fan de "Feenscheidende Greppel tusschen Opsterland en Schoterland 1716 gemaakt".
Kapellepôle It stee komt op âlde kaarten foar, en ek komt yn it Dekema-argyf in oantekening út 1565 foar, dêr't ûnder Hoarnstersweach in tal landerijen yn fermelde wurde mei de notysje : "nog opt noord van desen plecht bonifacity cabelle in t feen te staen". Yn itselde argyf sit in keapbrief fan eigendommen yn Hoarnstersweach út 1552, dy't lizze "van den alleroudsten leidijk naast de akkerseinden, welke men in voortijden placht te gaan naar St.Bonifaciuskapel". Dit paad sil sawat lein hawwe dêr't de "Kapellewei" rint. Op de kaart fan Schotanus/Halma fan 1718 stiet de "Bonifacius Capelle" noch oanjûn en wol noard fan de "Feenscheidende Greppel tusschen Opsterland en Schoterland 1716 gemaakt".
Douwe Weima Weima wie amtner yn Westerbork, foardat er yn 1930 gemeentesekretaris yn Oosterhesselen waard. Yn Oosterhesselen wurke er ûnder boargemaster Cornelis de Kock tegearre mei wethâlder Johannes Post, de lettere fersetsman. Weima droech by oan it ferset mei in opfallende die: yn 1943 fertsjustermoanne er in grut part fan it befolkingsregister en stoppe dat ferside yn in âlde bakûne. Yn syn ôfskiedsbrief oan boargemaster de Kock skreau er: "Ik heb de lijst van mannelijke ingezetenen tussen 1897 en 1924 vernietigd. Om te voorkomen dat die lijst weer wordt gemaakt heb ik het Bevolkingsregister laten verdwijnen. Mijn geweten verbiedt mij mee te werken aan landverraderlijke activiteiten". Weima besocht sa foar te kommen dat ynwenners fan gemeente oanwiisd wurde koene foar wurkjen foar de besetter.
Hidde Durks Kat Ut it deiboek fan Kommandeur Kat: "Ik plaatste mij des middags ten 12 ure, achter één der Wilden op een schuitje, hetwelk zij vooraf op zijde van een ander vastgebonden hadden, en zoo roeide de Wilde met mij voort, hebbende een riemspaan in de hand, welks beide einden met een blad voorzien waren. Op deze wijze bragten zij mij een vierde mijl voorbij het steil gebergte, daar wij wegens de diepte niet om heen konden komen. Het schuitje, waarop ik mij bevond, kan, van den voor- tot den achtersteven, lang geweest zijn ongeveer 20 voeten en iets breeder dan de dikte van een gewoon mensch. De Wilde zit in een rond gat in het midden op den bodem neder, met de voeten voorwaarts onder het dek. Zijn ligchaam steekt dan, van de lendenen af gerekend, boven het dek uit. Hij zit in een kleed (of rok) van leder, dat aan het schuitje vastgehecht is, zoo dat er geen water aan zijn lijf of in het schuitje kan komen. Zijne handen en gezigt alleen zijn bloot. De uiteinden van dit schuitje loopen van het midden af spits toe. Wanneer de Wilde er in zit, ligt het schuitje in het midden van het dek ongeveer 4 duim boven water. Het geheel is van Robben-vellen en de inhouten van zeer dun en taai hout, dat daar te lande groeit, gemaakt. De Wilde zette mij op de voorgeschreven plaats, doornat aan land."
Aylvastate (Ternaard) P. de Haan skriuwt fierder: "In het jaar dat Stellingwerf de tekening maakte was Douwe van Aylva echter de eigenaar van het Slot Herweij. De conclusie die men vroeger trok was dat het dus een afbeelding betrof van dit slot. Maar in 1806 wordt door de plaatselijke schoolmeester geschreven dat Slot Herweij 40 (!!) vertrekken had in het toen royaal ingerichte huis. Maar bij de verkoop van Het adelijk huis de Spijker in 1822 bestond dit Slotje slechts uit drie kamers en een schuur waarmee waarschijnlijk de oorspronkelijke Spijker wordt bedoeld. Slot Herweij is dus vele malen groter geweest dan Het adelijk huis de Spijker. Ook is bekend dat er een afbeelding van Groot Aylva is of geweest is. Tegenwoordig wordt dan ook algemeen aangenomen dat de verdwenen afbeelding het grote Slot Herweij (Groot Aylva) betreft en de bekende tekening het kleine adellijk huis de Spijker (’t Slot Aijlva State). Dat J. Stellingwerf dan bij het onderschrift een fout zou hebben gemaakt is niet uitzonderlijk; van hem is bekend dat zowel zijn afbeeldingen en/of de onderschriften lang niet altijd juist zijn".