Top 10 similar words or synonyms for fonnis

stroef    0.586947

deaslach    0.578642

jierjild    0.577041

oplieden    0.572347

ûnderoffisier    0.569837

wernicke    0.565184

weintsjer    0.562736

nobach    0.562018

joffre    0.561758

anje    0.561594

Top 30 analogous words or synonyms for fonnis

Article Example
Fonnis Yn Nederland mei in boargerlike rjochter by de beoardieling allinnich de feiten mei wage litte, dy't troch de partijen sels ynbrocht binne. Hy mei gjin feiten tafoegje. As de rjochter sels bepaalde feiten wit, dy't net troch de partijen by it proses behannele binne, mei hy dy kennis net brûke foar it fonnis. Feiten of omstannichheden dy't algemien bekend binne en algemiene ûnderfiningsregels mei in rjochter wol brûke. Dat jildt ek foar feiten dy't út iepenbiere boarnen op ienf6aldige wize bekend wurde kinne.
Fonnis In fonnis of fûnis is in beslissing fan in rjochter. Mear spesifyk fan in legere rjochter, dy't ferbûn is oan in rjochtbank. Yn Nederlân jildt dat sûnt yn 2002 de kantongerjochten by de rjochtbanken ûnderbrocht binne en dêryn de sector kanton foarmen, dat it dêrby ek giet om útspraken fan de kantonrjochter.
Fonnis Der besteane meardere soarten fonnissen:
Fonnis De rjochter nimt syn beslissing na kennisnimming fan de skriftlike stikken, dy't beide partijen dêrta yntsjinne hawwe, eventueel nei it hearen fan partijen, tsjûgen en deskundigen.
Johan Barger It fonnis waard op 25 july 1894 yn heger berop befestige. Barger syn houlik mei Eilke Venema waard op 16 april 1895 te Harns ûntbûn.
Karel Eduard van Charante Nei de Twadde Wrâldkriich waard er feroardiele ta de deastraf om reden fan it trochspyljen fan ynformaasje oan it Dútsk leger. Letter waard dat fonnis omset yn tweintich jier finzenis.
Mata Hari Op 13 febrewaris 1917 arrestearren de Frânsen Mata Hari yn Parys. Se waard opsletten en stie op 24 en 25 july fan dat jier foar in militêre rjochtbank, dy't har ta de kûgel feroardielde. It fonnis waard op 15 oktober 1917 útfierd yn Vincennes, flak by Parys. Se is 41 jier âld wurden.
Irma Grese Op 17 novimber 1945 waard Irma Grese skuldich ferklearre fan alle oanklachten. Under it hiele proses liet se hast gjin emoasje sjen. Ek doe't de rjochter it fonnis útspriek, wie er fan gesicht neat ôf te lêzen. Dochs hie se yn de lêste faze fan it proses tajûn dat se meiskuldich west hie oan de massamoard op de Joaden. Se tsjinne in graasjefersyk yn by maarskalk Montgomery, de heechste beropsynstânsje by dit proses, mar dy wiisde it fuortendaliks ôf. Irma Grese waard ta de dea feroardield troch ophingjen út reden fan misdieden tsjin de minsklikheid yn Auschwitz en Bergen-Belsen.
Johan Barger Barger krige mr. W.B. Buma as ferdigener tawiisd. Yn de sitting op 24 maaie, easke it Iepenbier Ministearje (IM) libbenslang. De abbekaat woe net hawwe dat it moard mei opset sin west hie. Barger waard op 2 juny 1894 troch it gerjochtshof fan Ljouwert feroardiele ta libbenslange finzenisstraf, mei op grûn fan oantekenings út syn deiboek. Hy tekene heger berop tsjin it fonnis oan. It IM die itselde; it woe berikke dat by it eventueel legere straf, Barger dochs de rjochten sa as bedoeld yn artikel 28 sub 1-5 fan it Wetboek fan Strafrjocht kwyt wêze soe. Op 13 july tsjinne it heger berop.
Dodingastate By it grutte ferbûn tusken Skieringers en Fetkeapers yn 1422 hearde in Botte Dodinga ta de Fetkeapers. (*1) Yn 1473 belegeren de rjochters fan Eastergoa it hûs fan Bennert Doenya omdat Bennert "rebels" foar it rjocht, de lângemeente en de rjochters oer wie. Bennert syn bûnsgenoat wie Broer Meckema. Bennert waard finzennaam en it it hûs ferwoastge, in barren dat wiidweidich troch Worp fan Thabor beskreaun wurdt. Bennert waard tusken Ter Lune en Dokkum troch syn bewekkers deaslein, doe't er oan syn fonnis yn Dokkum besocht te ûntkommen troch him hieltyd wer fan syn hynder falle te litten.