Top 10 similar words or synonyms for folksdûnsjen

shantykoar    0.888308

euphonia    0.887263

eensgezindheid    0.874086

crescendo    0.864010

darten    0.859387

iisclub    0.856866

biljerten    0.844646

fûgelwacht    0.841082

advendo    0.832755

damklup    0.832654

Top 30 analogous words or synonyms for folksdûnsjen

Article Example
Kultuer Kultuer wurdt faak wichtich fûn, omdat op grûn fan kultuer kloften minsken ûnderskieden wurde kinne. Sa kin men, om de klam te lizzen op de eigen identiteit, en it groepsgefoel te fersterkjen, de eigen gewoanten en tradysjes útfergrutsje. Sa wurdt ûnder kultuer fan folken faak spesifyk tradysjes en gewoanten bedoeld, sa as bygelyks folksdûnsjen, tradisjoneel iten, en sa fuort hinne.
Fryske dracht De Fryske dracht is de klaaiïnge fan boer(inn)en yn Fryslân om 1860 hinne, in tiid fan wolfeart foar de Fryske boeren troch de eksport fan bûter en tsiis nei ûnder oare Ingelân. De dracht wurdt noch wol brûkt by folkloristyske aktiviteiten as folksdûnsjen, ringriden, de Heamieldagen en in boerebrulloft.
Friezendroapen It festival moat in yndruk jaan fan de Fryske poadiumkultuer tusken de Iselmar en de Dútsk-Deenske grins. De bydragen komme út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân. Fêste ûnderdielen fan It Friezendroapen binne it folksdûnsjen yn tradisjonele klaaiïng, de optredens yn de Nordseehalle en de Ynterfryske tsjerketsjinst op de lêste dei.
Aukje Wijbenga Se ferfear fan de pleats 'Fjildsicht' yn it Bûtefjild ûnder Readtsjerk nei in wenstee oan de haven yn Mûnein. Trochdat se net mear op de pleats buorken kaam der mear tiid frij foar har hobby. Neidat it boek “It doarp op it fuottenein” in 1998 in grut súkses waard wie de tiid ryp foar Mûnein. Dat wie tagelyk it begjin fan it boek 'Mûnein fan buorskip nei doarp'. Se mocht dêrfoar yn 2007 de Kultuerpriis Tytsjerksteradiel ûntfange . Ek hie hja ynteresse oan Fryske hynders, de skotsploech, folksdûnsjen en tradysjonele dracht.