Top 10 similar words or synonyms for eten

steeds    0.941442

mijne    0.940354

gezond    0.939653

waarin    0.936169

mee    0.935816

lief    0.935167

blijf    0.932241

ruim    0.931455

gelijk    0.931363

elkaar    0.930655

Top 30 analogous words or synonyms for eten

Article Example
Jessica Mendels Mendels is benammen bekend wurden mei it kampearprogramma "CampingLife", dat hja fan 2008 oant 2012 mei Sander Janson presintearre op 'e stjoerder RTL 4. Yn 2009 en 2010 wie se dêrnjonken teffens mei-presintator fan it programma "Ik Kom bij Je Eten". Earder die Mendels presintaasjewurk op 'e teleshopstjoerder LiveShop.
Quinty Trustfull Trustfull folge de havo en studearre foar it horekadiploma. Dêrnei wie se catering- en hotelmanager en wurke dêrneist as fotomodel. Fan 1993 ôf wie hja omropster by Veronica. Letter presintearre sy programmas by SBS 6 (sa as: "Je eigen droomhuis", "Money Makers") en RTL 4 (sa as: "Eigen Huis & Tuin", "Battle of the Stars", "Ik kom bij je eten").
De Potmarge (wetter) "Na den eten gebruikten wij koffi en wandelden of liever huppelden over een beploegd land achter de tuin naar de Potmarge, hoofdrivier van Friesland! Teruggekeerd bij de dames in de koepelkamer dronken wij thee en zagen op een groot veld de schutterij exerceeren. Het geluid der trom joeg twee fraaie paarden van den Heer Van Haarsma in het water. Met moeite werden de arme dieren er uitgehaald." Yndied lei dêr, súdlik fan Tulpenburch, it skutterijfjild, dat yn 1863 troch de spoardyk trochsnien wurde soe.
Lânwestfrysk Ek op it mêd fan 'e grammatika besteane der noch oerienkomsten tusken it Frysk en it Westfrysk. Sa sizze Westfriezen bgl. "eterstaid", mei as grûnwurd "eter", ynstee fan it Nederlânske "etenstijd", mei as grûnwurd "eten". Ek it Frysk hat "iterstiid", al komt "itenstiid" teminsten likefolle foar. Fierders brûke Westfriezen in protte it efterheaksel "-igheid" as it Nederlânsk gewoan "-heid" efter in wurdt sette soe; ferlykje "nuwigheid" ("nijichheid"; Ned.: "nieuwheid"). Hoewol't it meartal yn it Lânwestfrysk altyd op "-e" foarme wurdt (dus ien "peerd", twa "peerde", "hynders"), krije haadwurden mei de útgong "-ing" krekt as yn it Frysk yn it meartal in "-s": "vergârings" ("gearkomsten"; Ned.: "vergaderingen"). Yn 'e sinsbou komt fierders ek dúdlik de Fryske ynfloed oan it ljocht: "ik hew moin huis skulderen leiten" ("ik haw myn hûs skilderje litten"; Ned.: "ik heb mijn huis laten schilderen"). De tiidwurden "gaan" ("gean") en "staan" ("stean") behâlde yn 'e earste persoan inkeltal ek krekt as yn it Frysk de foarm fan it hiele tiidwurd: "ik gaan" en "ik staan" ("ik gean" en "ik stean"; Ned.: "ik ga" en "ik sta"). Wat aparter, yn ferliking mei it Frysk, is dat by de ferbûging fan tiidwurden de twadde persoan inkeltal in meartalsfoarm kriget: "jai loupe" ("do rinst"; Ned.: "jij loopt"). Mar yn 'e hoflikheidsfoarm komt ek dat ferskynsel wer yn it Frysk foar; "jo rinne".