Top 10 similar words or synonyms for boomen

plantagie    0.949603

worde    0.938011

dezelfde    0.935727

schoone    0.935168

benevens    0.930093

godsdienst    0.929319

ruim    0.927977

waarmee    0.926645

volgens    0.925955

thans    0.925730

Top 30 analogous words or synonyms for boomen

Article Example
Gebuirtestins I Yn 1640 wie de gritenijsekretaris dr. Cornelius Vermees eigener en bewenner. Hy hie "dit stens huys ende langhuys, boomen ende plantagie, stecken mitsgaders leedighe plaetse inde gebuierte van Holwert, strekkende van de strate tot achter aende schipvaert" yn 1631 kocht fan de erfgenamten fan jonker Worp fan Tjessens en dy syn frou Ursel fan Scheltema.
Ondersmastate Neffens in troch Cannegieter neamde akte soe it hûs "poorten, gragten, cingels, homeyen, ringmuren, boomen en plantagien, mitsgaders bloemen- en keukentuinen, schiphuis c.a" hân hawwe. Op it mei sink besleine platdak wie in ‘bassin met goudvisschen". De namme fan it hûs waard yn de folksmûle al gau 'It Hûs fan Berou' neamd, trochdat Allard Pieter hast syn hiele fermogen oan it hûs bestege hie en kenlik spyt krige, ek omdat hy gjin fermogende frou troude.
Haersmastate (Eastermar) "De Heerenhuisinge met hovinge, singels, boomen en Plantagiën met de stecken en homeyen, het gestoelte in ’t choor van der kerk tot Oostermeer, doch buiten de graven in de kerk; een zathe lands bij Jan Beerents als meyer gebruikt (de slotplaats); zekere huisinge "het klein blauwhuis" bij Hoeke Haiis als meyer in gebruik, bestaande in een camp land voor het huis en twee fennen op de meerswal, alles tezamen voor 20.000 car. gulden".
Aesgamastate It goed wurdt dan ferkocht oan Broer P. Plantenga en omskreaun as "een aanzienlijk en zeer aangenaam gelegen buitengoed met een hechte en welonderhoudenen Heerenhuizinge, voorzien van onderscheidene net behangen kamers, twee ruime woonkelders, twee wijn- en een provisiekelder, een ruime keuken, twee koets- en wagenhuizen'. Fierders 'een grote bloemenkast, broeibakken, een tuinmanshuis, een orangerie, honderd zware opgaande eiken en andere boomen, een vischvijver en Berg".
Feytsmastate (Huzum) Yn jannewaris 1680 waard der ynventaris makke op Feytsmastate: "Huysinge, hovinge, boomen en plantagie sampt Schuyre, Gracht en Zingels, alsmede trecht van Swaene Jacht, mitsgaders twee legersteden in de kercke". De state hie yn grutte en foarkommen in soad fan Abbingastate. Yn 1697 waard de state ferkocht oan sekretaris Tacitus Taco Buma en Heynardus Dotingh. Yn de earste helte fan de 18e iuw waard de state ôfbrutsen en kaam der in pleats foar yn it plak. Wesselius skreau oer de pleats: "In het begin der 18e eeuw is die boereplaats moedwillig in brand gestoken door eene dienstmaagd, daartoe bekogt door eene nieuwe rok, welke brandstichtster deswesgen door het hof gestraft is".
Stins yn de Buorren Oer it ûntstean is neat bekend. Yn de buorren fan Holwert stienen in tal huzen dy't as stins oantsjutten waarden Yn de tiid fan de fêststelling fan in stimkohier (1640) wienen it huzen fan oansjen: der wie doe stimrjocht oan ferbûn. Yn 1640 wie de gritenijsekretaris dr. Cornelius Vermees eigener en bewenner. Hy hie "dit stens huys ende langhuys, boomen ende plantagie, stecken mitsgaders leedighe plaetse inde gebuierte van Holwert, strekkende van de strate tot achter aende schipvaert" yn 1631 kocht fan de erfgenamten fan jonker Worp fan Tjessens en dy syn frou Ursel fan Scheltema.
Doëngastate Lieuwe hie trije bern: Anna, Suffridus en Nicolaes. De lêste wie yn 1657 sekretaris fan Eastdongeradiel en stoar foar 1696 wêrnei't syn neilittenskip yn hannen kaam fan syn broer en suster. Yn 1696 legatearre Anna oan har efternicht Anna fan Aitzema de helte fan 'Dongabosch' besteande út "huisinge, schuur, hovinge, poort, graft, singels, boomen ende plantagie". De oare helte wie eigendom fan de oud-Faendrick Suffridus fan Doënga dy't syn helte yn 1704 ferkocht oan Repke Jansen Froma, dykgreve fan Boerumerlân en it Eastlik Nij Krúslân.
Reidingpark De krekte âldens fan it parkje is net wis, mar it moat tusken 1808 en 1828 oanlein west hawwe. Gemeentesekretaris Sijtze Fokkes Reiding, bewenne begjin 19e iuw in hûs oan de Suderbuert en kocht in pear kampkes lân efter syn hûs. In diel wie doe al in "plantagie met boomen". Syn soan Fokke Sijtzes Reiding liet dêr in mânske, djippe parkeftige tún fan meitsje en liet yn it ramt fan wurkferskaffing de 'berch' opsmite. It hjoeddeiske park is it efterste twatredde part fan dy tún. It terrein hie in grientetún, in hôf, in lange fiver, in simmerhúske en it meast eastlike part wie "pleyziertuin". Yn 1916 kocht notaris De Jong Posthumus it hûs en tún fan de dames Reiding.
Fetzastate Om 1670 komt de state yn hannen fan de oerste Watze fan Burmania en letter fan syn widdo Fed fan Cammingha. Om 1700 is besitter de âld-kapitein Taecke Sybrand fan Burmania. Hy wie ferslingere oan de “bullescheyt” (sterke drank) en rekke yn jildneed. Misskyn ek wol oamkeard, troch jildneed oan de drank. Hy ferkocht op in stuit “de magnifique alé of opreed na Fetza, bestaande uit 6 rijen vleurige yperen boomen om nooddruft voor half geld”. En dat wie spitich, sa skriuwt master Roucoma fierder yn syn kronykje, want “ ’t was een cieraad van de Rijp en soo mooy en regulier als er een in de provincie waare”. As soks foar heal jild ferkocht wurde moat stiet it der yndie net goed foar mei de finânsjes en it liket derop dat de state stichoan ôftakele. Om 1750 is it moaie hûs mei trepgevels, grêft, poarte en al “gansch vervallen”.
Feytsmastate (Kollum) Nei alle gedachten is de state koart na de dea fan Bocko ôfbrutsen, mar de poarte is noch inkele jierren stean bleaun. Yn 1649 kocht Menno Houwerda fan Meckama, dy't mei in dochter fan Bocko troud wie, fan syn snoar Machteld fan Roorda, widdo fan Bocko syn soan Ruurdt fan Feytsma "de helft vant hoornleger, huysinge, schuyre, singell, grafft ende poort, sampt boomen en plantagie met 62 pdm. land, alles gelegen bij Collumersijl". Yn 1690 ferkocht Catharina fan Burmania, pakesizzer fan Houwerda fan Meckama, de heule sate foar 2.145 karolusgûnen oan Gosse Eetes, ûntfanger fan Kollumerlân. Gosse wie in pakesizzer fan de eardere meier fan de sate en bewenne de pleats al mei syn frou. Harren soan Folckert Gosses nom de namme Feytsma oan en stoar yn 1739 as prokureur-postulant fan it gerjocht fan Kollumerlân.