Top 10 similar words or synonyms for blauhúster

dakkapel    0.892507

langedike    0.844570

makkingeaster    0.837399

csl    0.836623

easterstreek    0.832310

heechhiem    0.829918

twizelerheide    0.828758

trefpunt    0.826011

strânwei    0.823550

follegea    0.820472

Top 30 analogous words or synonyms for blauhúster

Article Example
Blauhúster Opfeart Opfearten binne foaral oanlein om de fruchtbere terpgrûn of turf ferfiere te kinnen.
Blauhúster Puollen Bysûndere planten binne hjir troch de wetterkwaliteit net folle, it is nammerste geskikter as pleister- en foerazjeargebiet foar wetterfûgels. De smjunt komt hjir in soad, krektas de wintertsjilling, wylde ein en merkel. De wink, dy't yn de omlizzende polders syn freten siket, brûkt de markes as sliepplak. Yn "It Fliet" lizze twa eilantsjes dy't eigendom binne fan partikulieren.
Blauhúster Dakkapel De Blauhúster Dakkapel is in dweilorkest. Yn de santiger jierren wie it moade om aparte wrâldrekords te betinken. Op 24 juny 1972 spile in groep muzikanten op it dak fan âldereintehûs 'Teatskehus' yn Blauhûs 3 oeren en ien kertier oanien. De dakblazers krigen dêrtroch de namme Blauhúster Dakkapel.
Blauhúster Opfeart In opfeart is de beneaming foar in kanaal dat min ofte mear heaks op in oar kanaal stiet. De namme wurdt benammen yn Fryslân en Grinslân brûkt. In opfeart wurdt ek wol "skipsleat, skipfeart" of "brânsleat" neamd.
Blauhúster Dakkapel Yn 2011 waard bekendmakke dat it dweilorkest yn novimber 2012 nei fjirtich jier ophâldt te bestean. Der komt dan in ludyk feest en in ôfskieds-CD.
Blauhúster Opfeart De namme "Blauhúster Opfeart" jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme "Blauwhuistervaart". It waard earder ek wol Blauhúster Sylroede neamd.
Blauhúster Opfeart De Blauhúster Opfeart is in wetter yn de gemeente Wymbritseradiel. De feart rint fan de Boalserter Feart yn súdwestlike rjochting nei Blauhûs.
Blauhúster Puollen De Blauhúster Puollen is in natoergebiet fan 65 hektare by Aldegea. It gebiet bestiet út trije boezemmarkes It Fliet, Reidmar en Sipkemar en it eardere boezemlân fan it Tsjesskar.
Blauhúster Puollen De Puollen binne, farrend oer it wetter, frij tagonklik en wurde beheard troch It Fryske Gea. It behear bestiet benammen út it safolle mooglik hanthavenjen fan de rêst op it wetter. De greiden wurde net bedonge en let yn it jier meand en ien kear neiweide.
Blauhúster Puollen Tusken Reidmar en Sipkemar leit de boezemgreide fan it Tsjesskar. Skriezen en tsjirken brieden hjir earder in soad mar wyls is it boezemlân weisakke.