Top 10 similar words or synonyms for benevens

roept    0.942236

beschouwd    0.939946

worde    0.937246

godsdienst    0.936794

genaamd    0.934300

ruim    0.933583

ouderdom    0.933449

alsmede    0.932085

belicht    0.931282

vroegste    0.930739

Top 30 analogous words or synonyms for benevens

Article Example
Molenstein Yn 1821 komt Molenbroek by eintsjebeslút yn besit fan de eigeners fan Leeuwenburg doe't A.J. de Beaufort de nije eigener waard. Yn de ferkeapakte wurdt it beskreaun as 'een huis genaamd Molenstein met drie daggelderswoningen onder één dak, benevens een hofstede'.
It Bilt De earste kear dat it Bilt neamd waard yn in histoaryske boarne, wie yn 1398. Doe beliende nammentlik Albrecht fan Beieren, de greve fan Hollân dy't oanspraak makke op hiel Westerlauwersk Fryslân, syn ûnderhearrige Arend fan Egmond, hear fan Iselstein, mei it Amelân ""benevens een uijtland, gheheten Bil"" ('en dêrnjonken in bûtendyks stik lân, dat Bil hjit").
Dedzjum Opmerklik genoch hat der yn it lytse doarp ek al hiel lang in skoalle west. Yn 1615 wurdt der yn Dedzjum al in skoalmaster neamd, Lieuwe Haarmens. Yn de `Tegenwoordige Staat' dy't ferskynde koart foar't Gardenier Visscher syn tekening makke, wurdt Dedzjum neamd, dat leit "tusschen de Workumer jaagvaart en het Sensmeer, in een polder, benevens de buurtjes Arkum en Ysgum, waarvan het water door de Dedgumer- en Spakezyl ontlast wordt". Der hearre ûnder Dedzjum njoggen stimdragende pleatsen.
Bourboomstate Yn de Ljouwerter Krante fan 19 en 26 july 1844 stiet in oankundiging fan de iepenbiere ferkeap fan: "Eene Heeren Huizinge, benevens grooten Tuin, Gracht en Buitencingel, Bourboom State genaamd, alles zeer aangenaam gelegen aan de Duckumer Ee". Het huis wordt bewoond door "Mejufvrouw de Wed. de Roock" en "ten Kadaster bekend gemeente Birdaard, sectie B, bo 292, 292a, 293 en 294". De grutte bedraacht 71 roede en 58 jelne. En "Eene Boeren Huizinge met Stalling voor 23 Koeijen en 4 Paarden, groote hechte Schuur en Hornlegger [], thans door P. Sinnema als huurder wordende bewoond en gebruikt". Op de State is in bod dien fan f. 1194,-, wylst op de pleats in bod fan f. 1301,- útbrocht is.
Hoarnstersweach De Herfoarme Tsjerke oan de "Skoatterlânskewei", foar de Herfoarming wijd oan Sint Magnus, waard yn 1621 boud. Yn 1788 melde de Tegenwoordige Staat van Friesland: ”Het Kerkje benevens de Boereplaatsen liggen aan den rydweg naar Donkerbroek in Ooststellingwerf, zeer vermaaklyk in ‘t geboomte. In ‘t Noorden van dit Dorp heeft men hooge veenen, en in ‘t Zuiden naar de Kuinder, of Tjonger, meest laage Hooilanden.” De tsjerke dy‘t der no stiet is yn 1856 noch ris yn giele stien ferboud. Ek is yn dat jier 1856 de tsjerke en it klokhús fertimmere. Op de gevelstien stiet in tekst út 2 Timotheüs 2 fers 19 "Het waarachtig Godsgebouw is de gemeente J C en draagt dit opschrift. De Heer kent degenen, die de zijne zijn, en een iegelijk, die den naam van Christus noemt, sta af van ongeregtigheid. 1856. H:A: Zacht S:S:Luxwolda W:J:Mulder Kerkvoogden". It is in sealtsjerke mei in trijekantich sletten koar. In stien út de muorre fan it tsjerkje is yn de Friezentsjerke ynmitsele. Yn de tachtiger jieren fan de 20e iuw is by it opknappen in âld plakkaat fûn yn de muorre of yn de doar. Dit plakkaat hat in man út Wynjewâld meinaam. De Herfoarme Tsjerke fan Hoarnstersweach wie in rjochtsinnige tsjerke. Tsjinwurdich wurdt it tsjerkje as sadanich net mear brûkt en is it fan de "Stichting Kerkje 1621". In pear kear yn it jier binne der lêzings en konserten. It los klokhûs op it begraafplak is fan 2007 (yn 1978 waard it doetiidske klokhûs ôfbrutsen fanwege betonrot). De oarspronklike klok yn it klokhús is fan 1688: "Anno 1688 Petrus Overney fecit Leovardiae Jochum Hendrick en Durck Roeleffsen, beide als kerkvoogden tot Hoornsterzwaeg". De klok is yn de Twadde Wrâldoarloch yn Dútslân west en fan 1979 oant 2008 yn Mildaam. Alle sneonen om healwei seizen liedt de klok. By it te hôf kommen wurd tsjintwurdich mar ien omgong makke. Eartiids wiene dat dêr trije.