Top 10 similar words or synonyms for abrahams

nieuwland    0.772274

rodenbach    0.762201

ridderbos    0.760278

degas    0.751089

györgy    0.749247

hartog    0.749022

ayaan    0.748713

sportpionier    0.747833

mauritz    0.745328

breuer    0.744787

Top 30 analogous words or synonyms for abrahams

Article Example
Frits Abrahams Frits Abrahams (Nijmegen, 1946) is kollumnist en redakteur by NRC Handelsblad.
Frits Abrahams Abrahams kollumns binne bondele yn de boeken "Barre dagen", "Liefde en ander leed", "Mijn vader vond het mooi geweest" en "Een onvergetelijke thuiskomst". In oar boek fan him is "Oog in oog - Notities van een dwarskijker". Syn stikken oer Frans Kafka dy't earst yn NRC Handelsblad publisearre waarden, waarden 2008 troch Stichting De Roos bondele yn "Dagen met Kafka" (oplage 175 stiks).
Jan Stap Jan Abrahams Stap (Sint-Jabik, 1859 - Paterson, Nij Jersey, Feriene Steaten, 15 desimber 1908) wie in boer en stakingslieder op It Bilt.
Litografy Den Haach wie it tredde plak yn Nederlân mei in stiendrukkerij. De Frânsman Duval de Mercourt stifte dêr yn 1818 in drukkerij en mocht him "Litographe du Roi" neame. Duval hat syn kennis foar ’t neist by de Comte de Lasteyrie en G. Engelmann yn Parys opdien. Yn 1820 naam Daniel Abrahams de "Keninklike Stiendrukkerij" oer. Abrahams wurke ûnder oare gear mei de tekener B.J. van Hove.
Justus Tal Tal wie in soan fan Tobias Tal, oerrabbyn fan Gelderlân en dêrnei fan De Haach, en fan Karolina Wormser. Hy boaske 1917 mei Angela Abrahams; sy krigen tegearre in soan.
Salomon Levy Yn IJmetil hat er yn 1787 nei alle gedachten koart wenne by Izaäk Abrahams, dy't ek joadsk wie en him dêr festige hie. Yn de 18e iuw wiene der tal fan beheinings foar joaden. Se wiene net frij om har te fêstigjen en waarden mar yn in pear beroppen talitten. Slachter en keapman wiene yn Grinslân de iennige beroppen dy't oan joaden tastien wiene. Abrahams hat ek grif ien fan dy beroppen hân. Levy krige tastimming om him te fêstigjen yn Nijesyl by Gryptsjerk. Hy waard dêr yndie slachter en keapman, en hy huze dêr mei de net-joadske Fokje Theunis (1759, Boerum). Tegearre krigen se yn 1788 in soantsje, Theunis. Nei in jier of 3 as 4 ferfarre it húshâlden nei de Westereen, nei sizzen fan Levy om't er tocht dat er dêr in better bestean as slachter en keapman hawwe soe.
Abraham Wassenbergh (predikant) Wassenbergh bewenne de "weme" yn it earstoan mei syn suster Sara. Abraham wie in militante dûmny. Sa teach hy yn 1748 oan it haad fan in groep boeren, mei findels en tromme en kneppels en stokken op nei Ljouwert om dêr te protestearjen tsjin de hege opleine belestings. Ut Abrahams houlik mei Clarissa Maria Langenhart waard yn 1742 syn soan Everwinus Wassenbergh berne. Heit en soan Wassenbergh binne neist harren hûs op it begraafplak fan Lekkum begroeven.