Top 10 similar words or synonyms for پسوندها

پیشوندها    0.794388

تصریفی    0.760059

وندهای    0.695091

پسوندهای    0.664678

فاعلی    0.659133

مفعولی    0.658532

ستاک    0.653633

تکواژها    0.648007

واژگانی    0.647116

هجاها    0.640789

Top 30 analogous words or synonyms for پسوندها

Article Example
پسوندها در ترکی آذربایجانی در ترکی آذربایجانی پسوندهایی که به انتهای بن فعلی یا بن اسمی اضافه می‌شوند کلمات جدیدی تولید می‌‌کنند.
پسوندها در ترکی آذربایجانی از پسوندهای نادر و باستانی است. در برخی کلمات برای افاده مفهوم مبالغه مشاهده می‌شود:
پسوندها در ترکی آذربایجانی از جمله پسوندهای اسمی و فعلی است. در بن‌های اسمی برای القاء مفهوم جمع به کار می‌رود؛ چنان‌که در آخر افعال نیز همین نقش را دارد:
پسوندها در ترکی آذربایجانی کاربرد این پسوند بیشتر در بن‌های فعلی است (اولوم، ایچیم...) در بن اسمی چندان کاربرد ندارد. در دو کلمه -خانیم، بگیم به نظر می‌رسد علامت تانیث باشد (خان>خانیم، بگ>بگیم ولیکن این را باید با دیده تردید نگریست. چون در ترکی علامت تانیث وجود ندارد. برخی‌ها دچار چنین اشتباهی شده‌اند. مثلاًدر ترکیه از -بای (بگ، آقا) >بایان (خانم، بانو) را ساخته اندوحتی با استفاده از پسوند اسلاوی -یچه، تانریچه (الهه) ساخته‌اند (همانندکرالیچه:شاهزاده خانم) که البته درست نیست. در ترکی اویغوری (چین) این پسوند برای تعظیم به کار می‌رود. حاجیم (حاجی محترم) موللام (روحانی محترم) در ترکی آذربایجانی نیز کلماتی چون خانیم، افندیم... را به همان معنای تعظیم باید دانست.
پسوندها در ترکی آذربایجانی بر اسمی رنگها اضافه شده و معنای شباهت را افاده می‌کند:
پسوندها در ترکی آذربایجانی پسوند دیگری به صورت شین با معنای مشابه در برخی از رنگها معمول است:
پسوندها در ترکی آذربایجانی از پسوندهای دیرینه ترکی است که مفاهیم گوناگونی را القاء می‌کند:
پسوندها در ترکی آذربایجانی این پسوند برای نسبت همچنین در نامهای مناطق و برخی بیماری‌ها و... به کار رفته‌است:
پسوندها در ترکی آذربایجانی از پسوندهای نسبتاً رایج است:
پسوندها در ترکی آذربایجانی از پسوندهای نادر بوده و در برخی اسامی به عنوان علامت اسم آلت به کار رفته‌است: